Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
4587 – Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις
Δευτέρα, 24 Δεκεμβρίου 2018 00:00

4587 – Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και άλλες διατάξεις

Ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας

Εκδίδομε τον ακόλουθο νόμο που ψήφισε η Βουλή:

Άρθρο 1.

Τροποποίηση του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)

Η παράγραφος 9 του άρθρου 17 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής δύναται να χρησιμοποιείται κάθε κατάλληλη εγκατάσταση για τη διεξαγωγή ενεργειών υποδοχής και ταυτοποίησης ή παροχής προσωρινής φιλοξενίας, να δημιουργούνται προσωρινές εγκαταστάσεις ή να μισθώνονται κατάλληλα ιδιωτικά ακίνητα, αν οι υφιστάμενες εγκαταστάσεις των Περιφερειακών Υπηρεσιών της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης δεν επαρκούν για το σκοπό αυτόν. Η καταλληλότητα των ανωτέρω χώρων βεβαιώνεται από το Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας, η οποία δύναται να ενεργεί και σε συνεργασία με αντίστοιχη δημόσια υπηρεσία τοπικής αρμοδιότητας. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού δύναται να ανατίθεται η δημιουργία, μίσθωση, υποστήριξη, στελέχωση, διαχείριση, εποπτεία ή παρακολούθηση των εγκαταστάσεων ή των μισθωμένων ακινήτων, σε άλλους φορείς του Δημοσίου ή Διεθνείς Οργανισμούς ή Φορείς της Κοινωνίας των Πολιτών.

Η διάταξη της παρούσας παραγράφου εφαρμόζεται αναλόγως από την 1.9.2018 και στις περιπτώσεις που αρμόδια για την παροχή υπηρεσιών φιλοξενίας καθίσταται η Διεύθυνση Προστασίας Αιτούντων Άσυλο του άρθρου 23 του π.δ. 122/2017 και, στην περίπτωση αυτή, η καταλληλότητα των προς χρήση ακινήτων βεβαιώνεται, βάσει της τουριστικής ή πολεοδομικής νομοθεσίας.»

Άρθρο 2.

Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α΄149)

 1. Στην υποπερίπτωση αβ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των προκηρύξεων μίσθωσης ακινήτων».

Στην υποπερίπτωση αγ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και ως προς τη μίσθωση ακινήτων».

Στην υποπερίπτωση αδ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων».

Στην υποπερίπτωση αε΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων».

Στην υποπερίπτωση αστ΄ της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 18 μετά τη φράση «προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών» προστίθεται η φράση «και των συμβάσεων μίσθωσης ακινήτων».

 1. Στο τέλος της περίπτωσης γγ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 23 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Για την εκπλήρωση του ανωτέρω σκοπού, εισηγείται τη μίσθωση κατάλληλων ιδιωτικών ακινήτων.»

 1. Μετά την υποπερίπτωση γε΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 προστίθεται υποπερίπτωση γστ΄ ως εξής:

«γστ. Τη συμμετοχή με εκπρόσωπό της σε επιτροπές παρακολούθησης προγραμμάτων, δράσεων και συμβάσεων μίσθωσης.»

 1. Στην υποπερίπτωση κε΄ της περίπτωσης κ΄ της παρ. 9 του άρθρου 26 οι λέξεις «κε. τον χειρισμό θεμάτων» αντικαθίστανται ως ακολούθως: «κε. Τη σύνταξη των καταστάσεων».
 2. Στην παράγραφο 3 του άρθρου 28 προστίθεται εδάφιο ως εξής: 

«Μετά την πάροδο εννέα (9) μηνών από τη μετακίνησή τους οι μετακινούμενοι δικαιούνται να ζητήσουν την κατάληψη οργανικής θέσης στην κεντρική υπηρεσία. Η μεταβολή πραγματοποιείται με έκδοση διαπιστωτικής υπουργικής απόφασης, κατόπιν γνώμης του Υπηρεσιακού Συμβουλίου του Υπουργείου.»

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 51 αντικαθίσταται ως ακολούθως:

«2. Το Οικονομικό Τμήμα της Υπηρεσίας Ασύλου ασκεί, πέραν των αρμοδιοτήτων του άρθρου 26, τις αρμοδιότητες του Τμήματος Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, που αφορούν στην Υπηρεσία Ασύλου μέχρι τις 31.12.2019.»

Άρθρο 3.

Τροποποίηση του ν. 4251/2014 (Α΄ 80)

 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 18, μετά την περίπτωση η΄ προστίθενται περιπτώσεις θ΄ και ι΄ ως εξής:

«θ. Πολίτες Αυστραλίας που συμμετέχουν στο πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων, σύμφωνα με το Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ Ελλάδος και Αυστραλίας (Work and Holiday Visa), όπως αυτό κυρώθηκε με τον ν. 4353/2015 (Α΄173), με κύρια πρόθεση την επίσκεψη στην Ελλάδα για διακοπές, για χρονική περίοδο έως δώδεκα (12) μηνών.

Η εθνική θεώρηση εισόδου χορηγείται στους ενδιαφερόμενους που πληρούν τις εξής προϋποθέσεις:

αα) έχουν συμπληρώσει, κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης, το δέκατο όγδοο (18ο) έτος, αλλά δεν έχουν συμπληρώσει το τριακοστό πρώτο (31ο) έτος της ηλικίας τους,

ββ) δεν συνοδεύονται από εξαρτώμενα τέκνα,

γγ) είναι κάτοχοι έγκυρου διαβατηρίου και εισιτηρίου για την πραγματοποίηση του ταξιδιού τους ή διαθέτουν επαρκείς πόρους για την αγορά αυτού,

δδ) διαθέτουν επαρκείς πόρους διαβίωσης,

εε) δεν έχουν προηγουμένως συμμετάσχει σε πρόγραμμα για την Κινητικότητα των Νέων (Work and Holiday) ή για Διακοπές με Εργασία (Working Holiday) της Ελλάδας,

στστ) είναι κάτοχοι πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ή έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τουλάχιστον δύο (2) έτη προπτυχιακών πανεπιστημιακών σπουδών,

ζζ) υποβάλουν μία επιστολή από το αρμόδιο Υπουργείο της Αυστραλίας, στην οποία να δηλώνεται ότι η Κυβέρνηση της Αυστραλίας έχει συναινέσει ως προς την παραμονή τους στην Ελλάδα, σύμφωνα με τους όρους της συμφωνίας για την Κινητικότητα των Νέων.

Η θεώρηση εισόδου επιτρέπει εργασία και δικαίωμα σπουδών ή εκπαίδευσης, σύμφωνα με τους ειδικότερους όρους της παραγράφου 2 του Μνημονίου Κατανόησης και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες. Μετά τη λήξη της θεώρησης, ο πολίτης Αυστραλίας οφείλει να εγκαταλείψει αμέσως το ελληνικό έδαφος, χωρίς άλλες διατυπώσεις.

ι. Πτητικό, τεχνικό και διοικητικό προσωπικό που εισέρχεται στη χώρα για κάλυψη αναγκών δασοπυρόσβεσης κατά την αντιπυρική περίοδο, κατόπιν εισήγησης αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Η θεώρηση εισόδου για εργασία επιτρέπει εργασία μόνο για τον συγκεκριμένο σκοπό και δεν μπορεί να υπερβαίνει τους οκτώ (8) μήνες.»

 1. Οι περιπτώσεις 1 και 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 20 αντικαθίστανται ως εξής:

«1. Με απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, χορηγείται άδεια διαμονής για πέντε (5) έτη, με δυνατότητα ανανέωσης, σε πολίτη τρίτης χώρας, που:

α) Έχει εισέλθει νομίμως στη χώρα με οποιαδήποτε θεώρηση εισόδου ή διαμένει νομίμως στη χώρα, ακόμη και αν ο τίτλος διαμονής που κατέχει δεν επιτρέπει αλλαγή σκοπού.

β) Διαθέτει, κατά πλήρη κυριότητα και νομή, ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα.

Επί εξ αδιαιρέτου συγκυριότητας ακινήτου, αξίας κτήσης κατ’ ελάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην περίπτωση 2, δικαίωμα διαμονής παρέχεται, μόνον αν οι συνιδιοκτήτες είναι σύζυγοι ή σύντροφοι που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης. Σε αντίθετη περίπτωση, το δικαίωμα διαμονής παρέχεται μόνον εάν το ποσοστό κάθε συνιδιοκτήτη είναι αξίας τουλάχιστον ίσης με την οριζόμενη στην περίπτωση 2.

γ) Διαθέτει κατά πλήρη κυριότητα και νομή ακίνητη περιουσία στην Ελλάδα, μέσω νομικού προσώπου με έδρα στην Ελλάδα ή άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., του οποίου τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια κατέχει εξ ολοκλήρου. δ) Έχει συνάψει μακροχρόνια σύμβαση σύνθετου τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 8 παρ. 2 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180) ή σύμβαση χρονομεριστικής μίσθωσης τουριστικού καταλύματος, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1652/1986 (Α΄ 167), όπως ισχύει.

ε) Απέκτησε κατά πλήρη κυριότητα και νομή ως εξ αδιαθέτου ή από διαθήκη κληρονόμος ή συνεπεία γονικής παροχής, ακίνητη περιουσία αντικειμενικής αξίας διακόσιες πενήντα χιλιάδες (250.000) ευρώ, και είναι ενήλικος.

 1. Το συμφωνηθέν τίμημα ή μίσθωμα καταβάλλεται στο σύνολό του με δίγραμμη τραπεζική επιταγή σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πιστωτικό ίδρυμα που λειτουργεί στην Ελλάδα ή με μεταφορά πίστωσης, κατά τον ορισμό 24 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018 (Α΄ 84), σε λογαριασμό πληρωμών του δικαιούχου που τηρείται σε πάροχο υπηρεσιών πληρωμών, κατά τον ορισμό 11 του άρθρου 4 του ν. 4537/2018, ο οποίος λειτουργεί στην Ελλάδα. Όλα τα ειδικότερα στοιχεία διενέργειας της πληρωμής, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των συμβαλλομένων, του τρόπου πληρωμής και των σχετικών λογαριασμών πληρωμών χρέωσης του πληρωτή και πίστωσης του δικαιούχου, πρέπει να δηλώνονται υπευθύνως από τους συμβαλλόμενους ενώπιον του συντάσσοντος το συμβόλαιο συμβολαιογράφου και να αναγράφονται σε αυτό.»
 2. Στην παράγραφο Β΄ του άρθρου 20 προστίθεται περίπτωση 7Α ως εξής:

«7.Α. Σε περίπτωση σύναψης συμβολαίου πώλησης ακινήτου με οποιοδήποτε τίμημα, ο πωλητής, πολίτης τρίτης χώρας, οφείλει να προσκομίσει βεβαίωση της κατά τόπον αρμόδιας υπηρεσίας Αλλοδαπών και Μετανάστευσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, σχετικά με το αν το συγκεκριμένο ακίνητο έχει χρησιμοποιηθεί για την έκδοση μόνιμης άδειας διαμονής επενδυτή. Τα ανωτέρω έχουν αναλογική εφαρμογή και στην περίπτωση πώλησης ακινήτου από νομικό πρόσωπο, τις μετοχές ή τα εταιρικά μερίδια του οποίου κατέχει εξ ολοκλήρου πολίτης τρίτης χώρας, σύμφωνα με την υποπερίπτωση γ΄ της περίπτωσης 1 της παρούσας.»

 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 30 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Αεροπορικές ή ναυτιλιακές εταιρείες, καθώς και κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που εκτελεί οποιασδήποτε μορφής δημόσια μεταφορά ατόμων, υποχρεούνται να μην δέχονται για μεταφορά και να λαμβάνουν κάθε μέτρο που να αποκλείει τη μεταφορά από το εξωτερικό στην Ελλάδα πολιτών τρίτων χωρών που: α) δεν είναι εφοδιασμένοι με τα απαραίτητα εν ισχύ διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα και θεώρηση εισόδου, όπου απαιτείται η λήψη της πριν από την άφιξη των πολιτών τρίτων χωρών στη χώρα, εκτός αν ικανοποιούνται οι προϋποθέσεις του άρθρου 35 του Κανονισμού 2009/810 «Κώδικας Θεωρήσεων» σε συνδυασμό με το άρθρο 6 παρ. 5 στοιχείο β΄ του Κανονισμού 2016/399 «Κώδικας Συνόρων Schengen» ή β) κατέχουν διαβατήρια ή άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα με εμφανείς ενδείξεις πλαστογράφησης ή παραποίησης. Με απόφαση της κατά τόπο αρμόδιας Αεροπορικής Αρχής επιβάλλεται στις αεροπορικές εταιρίες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που μεταφέρει άτομα αεροπορικώς που παραβαίνουν την παραπάνω υποχρέωση, χρηματικό πρόστιμο από πέντε χιλιάδες (5.000) ευρώ έως τριάντα χιλιάδες (30.000) ευρώ για κάθε μεταφερόμενο πρόσωπο. Στις ναυτιλιακές εταιρίες, καθώς και σε κάθε άλλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μεταφέρει άτομα με πλωτό μέσο, το ανωτέρω πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση του λιμενάρχη. Σε περίπτωση υποτροπής εντός του ίδιου ημερολογιακού έτους, τα ανωτέρω πρόστιμα μπορεί να προσαυξάνονται στο διπλάσιο και πάντως όχι πέραν του ποσού των τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, με απόφαση του κατά περίπτωση αρμόδιου οργάνου. Τα παραπάνω πρόστιμα επιβάλλονται αποκλειστικά στο νομικό πρόσωπο των ανωτέρω αεροπορικών ή ναυτιλιακών εταιρειών ή μεταφορέων και στα πρόσωπα της παρ. 1 του άρθρου 50 του ν. 4174/2013, τα οποία ευθύνονται αλληλεγγύως. Το παραπάνω πρόστιμο δεν επιβάλλεται στα νομικά ή φυσικά πρόσωπα που αποδεικνύουν ότι έχουν λάβει επαρκή προληπτικά μέτρα για να διασφαλίσουν ότι οι επιβαίνοντες πολίτες τρίτων χωρών δεν εμπίπτουν στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παρούσας παραγράφου. Ειδικότερα απαιτείται η λήψη των κατάλληλων μέτρων ενημέρωσης των επιβατών, πριν από την επιβίβασή τους, ως προς τα ταξιδιωτικά έγγραφα που απαιτούνται για τη νόμιμη είσοδό τους στην Ελλάδα και η καταχώρισή τους, κατά την επιβίβαση, με τα στοιχεία που φέρουν τα ταξιδιωτικά έγγραφα, στους καταλόγους επιβατών και η κοινοποίηση των καταλόγων στις αρμόδιες αερολιμενικές, λιμενικές και τελωνειακές αρχές.

Οι αποφάσεις επιβολής προστίμου, κατά τα παραπάνω εδάφια, υπόκεινται σε ενδικοφανή προσφυγή ενώπιον του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών και του Υπουργού Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής αντίστοιχα, μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή τους. Σε περίπτωση μερικής ακύρωσης επιβάλλεται πρόστιμο, όχι χαμηλότερο από το ήμισυ του ελάχιστου προβλεπόμενου. Η άσκηση προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα. Για αποφάσεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί μετά την 1.6.2018 η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής νομιμότητας αρχίζει από την έναρξη της ισχύος της παρούσας.»

 1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζονται ζητήματα που αφορούν τον τύπο και το περιεχόμενο των αιτήσεων, τη διαδικασία επίδοσης των αδειών διαμονής στους δικαιούχους, τον τύπο της βεβαίωσης κατάθεσης αίτησης του άρθρου 8, καθώς και τον τύπο και το περιεχόμενο των Ειδικών Βεβαιώσεων Νόμιμης Διαμονής της παραγράφου 4 του άρθρου 25.»

 1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 136 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Με απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εξωτερικών και των κατά περίπτωση αρμόδιων Υπουργών, μπορεί να καθορίζονται και άλλες κατηγορίες εθνικών θεωρήσεων και αδειών διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, καθώς και οι ειδικότερες προϋποθέσεις, η διαδικασία και ο τύπος της εθνικής θεώρησης.»

 1. Στο άρθρο 136 προστίθεται παράγραφος 21 ως εξής:

«21. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής μπορεί να χαρακτηρίζεται ως απόρρητη η προμήθεια, σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4412/2016 και η εκτύπωση των εντύπων βεβαιώσεων κατάθεσης αίτησης, που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 8, και των ειδικών βεβαιώσεων νόμιμης διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με το άρθρο 25.»

Άρθρο 4.

Τροποποίηση του ν. 4018/2011 (Α΄ 215)

Η παράγραφος 10 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Μεταναστευτικής Πολιτικής και του, κατά περίπτωση, αρμοδίου Υπουργού, δύναται να ανατεθεί και σε δημόσιο φορέα η εκτύπωση των τίτλων διαμονής πολιτών τρίτων χωρών, υπό τη μορφή του αυτοτελούς εγγράφου της παραγράφου 1, που εκδίδονται από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και τις υπηρεσίες Αλλοδαπών και Μετανάστευσης των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων της Χώρας. Με την ανωτέρω απόφαση καθορίζονται επίσης οι προδιαγραφές ασφάλειας των ως άνω εντύπων, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Κανονισμού (ΕΚ) 1030/2002, όπως τροποποιήθηκε από τον Κανονισμό (ΕΚ) 380/2008, καθώς και θέματα σχετικά με την προμήθεια των εντύπων και του λοιπού αναγκαίου υλικού, τη διαδικασία εκτύπωσης, τη διαβίβασή τους από και προς τις αρμόδιες υπηρεσίες, καθώς και κάθε άλλο σχετικό ζήτημα.

Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζεται τέλος, το οποίο αποτελεί έσοδο του Δημοσίου και καταβάλλεται από τον πολίτη τρίτης χώρας κατά την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση ή ανανέωση τίτλου διαμονής, ανεξάρτητα από την ειδικότερη κατηγορία αυτού, αντιστοιχεί δε στο κόστος προμήθειας, εκτύπωσης, ασφαλούς διακίνησης και διαχείρισης της κάρτας, καθώς και κάθε άλλης σχετικής δαπάνης. Το τέλος είναι ανεξάρτητο από τα παράβολα που καταβάλλονται βάσει της εκάστοτε ισχύουσας μεταναστευτικής νομοθεσίας, το δε ύψος αυτού, καθώς και οι λεπτομέρειες είσπραξης και εμφάνισής του στα έσοδα του Κρατικού Προϋπολογισμού καθορίζονται με την ίδια απόφαση.»

Άρθρο 5.

Τροποποίηση του ν. 4540/2018 (Α΄ 91)

 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 24 η φράση «σύμφωνα με το άρθρο 17» αντικαθίσταται με τη φράση «σύμφωνα με το άρθρο 19» και η φράση «κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 4 του άρθρου 6» αντικαθίσταται με τη φράση «κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7».
 2. Μετά το άρθρο 24 στο τέλος του Μέρους Α΄, προστίθεται άρθρο 24Α, ως εξής:

«Άρθρο 24Α

 1. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής καθορίζεται κάθε σχετικό θέμα με:

α. την υλοποίηση στεγαστικών προγραμμάτων και εν γένει προγραμμάτων παροχής υλικών συνθηκών υποδοχής,

β. τη συγκέντρωση, καταγραφή, διαχείριση και παρακολούθηση αιτημάτων στέγασης για την ομαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραμμάτων,

γ. τη μίσθωση καταλυμάτων, τις τεχνικές προδιαγραφές, τις εγκαταστάσεις και τον απαραίτητο εξοπλισμό για την ομαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραμμάτων,.

δ. τη διαχείριση, λειτουργία και συντήρηση θέσεων στέγασης για την ομαλή εκτέλεση των στεγαστικών προγραμμάτων,

ε. την εγκατάσταση και την αποχώρηση των ωφελούμενων στεγαστικών προγραμμάτων από θέσεις στέγασης,

ζ. τους κανόνες διαμονής και συμβίωσης σε θέσεις στέγασης στο πλαίσιο στεγαστικών προγραμμάτων,

η. την παροχή υπηρεσιών υποδοχής – υλικών και γενικών στους διαμένοντες σε θέσεις στέγασης των στεγαστικών προγραμμάτων,

θ. την παροχή, διακοπή και τον περιορισμό των υλικών συνθηκών υποδοχής όσον αφορά τα εν λόγω στεγαστικά προγράμματα,

ι. την εποπτεία από την αρμόδια αρχή υποδοχής της πληρότητας και ποιότητας των παρεχόμενων συνθηκών υποδοχής στα εν λόγω στεγαστικά προγράμματα, καθώς και κάθε άλλο συναφές με τα παραπάνω ζήτηματα.

 1. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Μεταναστευτικής Πολιτικής και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι, προϋποθέσεις και λεπτομέρειες των εν λόγω στεγαστικών προγραμμάτων αναφορικά με την απόλαυση υλικών συνθηκών υποδοχής από ανήλικους αιτούντες διεθνή προστασία ή μη, ασυνόδευτους ή μη.»

Άρθρο 6.

 1. Μισθώσεις ακινήτων που υπογράφηκαν και δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής ή από το Υπουργείο Εσωτερικών για λογαριασμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος, χωρίς την τήρηση των διαδικασιών του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145) θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019 του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 2. Οι δαπάνες του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής σχετικά με τη λειτουργία των Επιτροπών της Αρχής Προσφυγών, που πραγματοποιήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 1.5.2018 και μέχρι τις 30.6.2018 θεωρούνται νόμιμες, υπό την προϋπόθεση της ανάληψης των απαιτούμενων δαπανών μέχρι τις 28.2.2019.

Άρθρο 7.

 1. Το πέμπτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76) αντικαθίσταται ως εξής:

«Μέχρι τις 31.10.2019 οι συμβάσεις αυτές θεωρούνται ότι καλύπτουν την προϋπόθεση των σχετικών διατάξεων περί συνδρομής έκτακτης και κατεπείγουσας ανάγκης, οφειλόμενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για τις αναθέτουσες αρχές, που δεν απορρέουν από δική τους ευθύνη, κατά παρέκκλιση της υποπερίπτωσης δδ΄, περίπτωση γ΄, παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204).»

 1. Η παρ. 7 του άρθρου 72 του ν. 4375/2016 (Α΄51) αντικαθίσταται ως εξής:

«7. Οι διατάξεις των παραγράφων 3 έως 6 και 8 εφαρμόζονται μέχρι τις 31.12.2019.»

 1. Η παρ. 26 του άρθρου 80 του ν. 4375/2016 τροποποιείται ως εξής:

«26. Η εξαιρετική διαδικασία της παραγράφου 4 του άρθρου 60 εφαρμόζεται έως τις 31.12.2019.»

Άρθρο 8.

Παράταση της προθεσμίας σύστασης ΓΔΟΕΣ

Η προθεσμία της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) παρατείνεται έως τις 30.4.2019 για το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μέχρι την ημερομηνία του προηγούμενου εδαφίου, οι αρμοδιότητες που προβλέπονται στις παραγράφους 4 και 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014, οι οποίες θα μεταβιβάζονταν μετά τις 31.12.2018 στη Γενική Διεύθυνση Οικονομικών και Επιτελικού Σχεδιασμού (ΓΔΟΕΣ) του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, εξακολουθούν να ασκούνται από την Ελληνική Αστυνομία, το Πυροσβεστικό Σώμα και τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.

Άρθρο 9.

Οι δόκιμοι αστυφύλακες και υπαστυνόμοι, των οποίων η εκπαίδευση διακόπηκε λόγω νόσου, πάθησης ή βλάβης και ιδίως λόγω προσβολής τους από κακοήθεις νεοπλασίες, κρίνονται καθ’ όλα σωματικά ικανοί και κατάλληλοι για τη συνέχιση των σπουδών τους από τον χρόνο της διακοπής, εφόσον προσκομίζουν στην οικεία Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή ιατρικά πιστοποιητικά από αρμόδιους δημόσιους φορείς που βεβαιώνουν την αποθεράπευσή τους, χωρίς να εφαρμόζονται εν προκειμένω οι περιορισμοί του Γενικού και Ειδικού Πίνακα του π.δ. 11/2014 (Α΄ 17), καθώς και των άρθρων 44 του π.δ. 352/1995 (Α΄187) και 25 του π.δ. 319/1995 (Α΄ 174) αντιστοίχως.

Άρθρο 10.

Δαπάνες Υπουργείου Εξωτερικών

Δαπάνες του Υπουργείου Εξωτερικών που πραγματοποιήθηκαν από 1.1.2017 έως και 11.12.2018 θεωρούνται σύννομες και δύνανται να εκκαθαρισθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Εξωτερικών του τρέχοντος ή του επόμενου έτους κατά παρέκκλιση των διατάξεων: α) των άρθρων 66 και 68 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143) και του π.δ. 80/2016 (Α΄ 145), β) των άρθρων 2 έως και 4 του ν. 3861/2010 (Α΄ 112) και γ) του άρθρου 11 του ν. 4013/2011 (Α΄ 204), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 91 του ν. 4270/2014.

Άρθρο 11.

 1. Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 (Α΄ 296) η φράση «είκοσι πέντε (25)» αντικαθίσταται ως εξής: «πενήντα (50)».
 2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:
  «Χορηγείται στους Ειδικούς Επιθεωρητές του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. μηνιαίως ειδικό ελεγκτικό επίδομα. Το ύψος του επιδόματος, καθώς και οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησής του καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.»
 3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 7 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«Η στελέχωση της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. γίνεται με απόσπαση από τους φορείς του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28) υπαλλήλων μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που μπορεί να ανέρχονται, κατ’ ανώτατο όριο σε σαράντα (40) για τη Γραμματεία και τριάντα πέντε (35) για τη Διεύθυνση Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης. Στους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης, που ασκούν ελεγκτικό έργο, καταβάλλεται ελεγκτική αποζημίωση. Το ύψος, οι όροι και οι προϋποθέσεις χορήγησης της ελεγκτικής αποζημίωσης καθορίζονται με κοινή απόφαση των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης και Οικονομικών.»

 1. Ιδιαίτερα για την κάλυψη του αριθμού των θέσεων των Ειδικών Επιθεωρητών, καθώς και των υπαλλήλων της Γραμματείας και της Διεύθυνσης Επεξεργασίας Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης του Γραφείου του Γ.Ε.Δ.Δ. που προσαυξάνονται με τις διατάξεις του παρόντος, ως ανώτατο όριο απόσπασης από το Υπουργείο Οικονομικών ορίζεται ο αριθμός των τριών (3) υπαλλήλων συνολικά.
 2. Στο τέλος της παρ. 11 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Για θέματα πειθαρχικής φύσης το προσωπικό που υπηρετεί στο Γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης υπάγεται στο πειθαρχικό συμβούλιο του Υπουργείου Διοικητικής Ανασυγκρότησης.»

6.α) Η παρ. 13 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 αντικαθίσταται ως εξής:

«13. Για τη νομική υποστήριξη του έργου του Γ.Ε.Δ.Δ. συνιστώνται στο Γραφείο του τέσσερις (4) θέσεις δικηγόρων με σχέση έμμισθης εντολής. Οι θέσεις αυτές καλύπτονται είτε με πρόσληψη κατά τις διατάξεις του ν. 4194/2013 (Α΄ 208) είτε με απόσπαση δικηγόρων με έμμισθη εντολή από το Δημόσιο, τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, Ν.Π.Δ.Δ. ή τον ευρύτερο δημόσιο τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 51 του ν. 1892/1990 (Α΄ 101), έπειτα από πρόταση του Γ.Ε.Δ.Δ.. Η απόσπαση διενεργείται, κατά παρέκκλιση των γενικών και ειδικών διατάξεων, με απόφαση του Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης, διαρκεί τρία (3) έτη και μπορεί να παρατείνεται μία ή περισσότερες φορές για ίσο χρόνο κάθε φορά.» β) Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 12 του άρθρου 1 του ν. 3074/2002 η φράση «συνιστώνται στο Γραφείο του δύο (2) θέσεις ειδικών συνεργατών» αντικαθίσταται ως εξής: «συνιστώνται στο Γραφείο του τρεις (3) θέσεις ειδικών συνεργατών».

 1. Το πρώτο, δεύτερο και τρίτο εδάφιο της παρ. 3 της ενότητας Γ΄ του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 εφαρμόζονται και για τους υπαλλήλους που υπηρετούν ως οδηγοί στο Γραφείο του Γ.Ε.Δ.Δ..
 2. Στο τέλος της παρ. 6 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι Ειδικοί Επιθεωρητές της παραγράφου 6 του άρθρου 1 και οι Επιθεωρητές που μετέχουν στις μικτές ομάδες ασκούν καθήκοντα ειδικών ανακριτικών υπαλλήλων.»

 1. Στην παρ. 7 του άρθρου 8 του ν. 3074/2002, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 12 του άρθρου 80 του ν. 4478/2017 (Α΄ 91), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Μέχρι την έκδοση του προεδρικού διατάγματος, οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 5 και τα άρθρα 6 και 7 εφαρμόζονται και στο Σ.Ο.Ε.Ε. και οι σχετικές εντολές υπογράφονται από τον Πρόεδρο του Σ.Ο.Ε.Ε..»

Άρθρο 12.

Τροποποίηση του άρθρου 32 του ν. 4314/2014

Στο άρθρο 32 του ν. 4314/2014 (Α΄ 265) προστίθεται παράγραφος 5 ως εξής:

«5. Οι προκαταβολές, οι ενδιάμεσες και οι τελικές πληρωμές που λαμβάνουν οι δικαιούχοι βάσει καθεστώτων στήριξης στα πλαίσια της κοινής αγροτικής πολιτικής, οι οποίες αφορούν: α) τη βασική ενίσχυση, β) την πράσινη ενίσχυση, γ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε γεωργούς νεαρής ηλικίας, δ) τις ενισχύσεις που χορηγούνται σε μικροκαλλιεργητές, ε) τις συνδεδεμένες ενισχύσεις και στ) την ειδική ενίσχυση βάμβακος του Κανονισμού 1307/2013, δεν κατάσχονται στα χέρια του Δημοσίου ή τρίτων, δεν υπόκεινται σε κανενός είδους παρακράτηση και δεν συμψηφίζονται με οφειλές προς το Δημόσιο και οποιονδήποτε φορέα του δημόσιου τομέα, καθώς και προς τους ασφαλιστικούς οργανισμούς, μέχρι του ποσού των επτά χιλιάδων πεντακοσίων (7.500) ευρώ ετησίως.

Σε περίπτωση επιβολής κατάσχεσης σε τραπεζικές καταθέσεις εις χείρας πιστωτικών ιδρυμάτων ως τρίτων, στις οποίες περιλαμβάνονται και οι πληρωμές των ανωτέρω άμεσων ενισχύσεων, τα πιστωτικά ιδρύματα εξετάζουν αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για την επιβολή της κατάσχεσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

Οι διατάξεις της παρούσας είναι ειδικές και κατισχύουν κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης που ορίζει διαφορετικά.»

Η έναρξη ισχύος της ανωτέρω παραγράφου άρχεται από τις 10.12.2018.

Άρθρο 13.

Μεταβατική διάταξη

 1. Όσοι την 1.1.2018 ασκούσαν καθ’ οιονδήποτε τρόπο αρμοδιότητες προϊσταμένων των οργανικών μονάδων της παρ. 2 του άρθρου 248 του ν. 4555/2018 (Α΄133) και μεταφέρονται στο Υπουργείο Εσωτερικών σύμφωνα με την παράγραφο 1, εξακολουθούν να ασκούν τα καθήκοντα αυτά μέχρι την έκδοση της πράξης τοποθέτησης.
 2. Παρατείνεται η θητεία των Επιτροπών Πολιτογράφησης του άρθρου 12 του ν. 3284/2004 (Α΄217), με την ίδια σύνθεση και με αντίστοιχη τοπική αρμοδιότητα, μέχρι την εκ νέου συγκρότησή τους. Όπου στη σύνθεση των ως άνω Επιτροπών αναφέρεται ο Προϊστάμενος της αρμόδιας για θέματα αστικής κατάστασης Διεύθυνσης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Πολιτογράφησης της Αποκεντρωμένης Διοίκησης ή ο Προϊστάμενος του Τμήματος Αστικής Κατάστασης και Κοινωνικής Ένταξης ή του Τμήματος Αστικής Κατάστασης, Μετανάστευσης και Κοινωνικής Ένταξης από 1.1.2019 νοείται ο Προϊστάμενος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή ο Προϊστάμενος Τμήματος Πολιτογράφησης Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας ή ο Προϊστάμενος Τμήματος Περιφερειακής Διεύθυνσης Ιθαγένειας του Υπουργείου Εσωτερικών αντίστοιχα.

Άρθρο 14.

Ρυθμίσεις νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων

Ο ν. 4492/2017 (Α΄156) τροποποιείται ως εξής:

α) Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 1 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η αρμόδια αρχή έχει πρόσβαση στα στοιχεία του Ενιαίου Μητρώου Εμπόρων Αγροτικών Προϊόντων, Εφοδίων και Εισροών του ν. 3955/2011 (Α΄ 89), που αφορούν τους εμπόρους νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων.»

β) Το άρθρο 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 3

Ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων έλεγχοι

1.α) Στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων αναπτύσσεται και λειτουργεί ψηφιακή υπηρεσία διακίνησης νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων, στο εξής «ψηφιακή υπηρεσία», η οποία τηρείται από την αρμόδια αρχή σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.

β) Ο παραγωγός αναρτά στην ψηφιακή υπηρεσία:

αα) τα στοιχεία των τιμολογίων που έχει εκδώσει και αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα,

ββ) τα στοιχεία των παραστατικών που καθορίζουν την τελική αξία της συναλλαγής, σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 1.

 1. Αν ο έμπορος αμφισβητεί τα στοιχεία των υποπεριπτώσεων αα΄ ή και ββ΄ της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1, ο παραγωγός και ο έμπορος αναρτούν στην ψηφιακή υπηρεσία αποδεικτικά στοιχεία για τους ισχυρισμούς τους σχετικά με τα υπό αμφισβήτηση στοιχεία.
 2. Ο παραγωγός υποχρεούται να ενημερώνει την αρμόδια αρχή μέσω της ψηφιακής υπηρεσίας σε περιπτώσεις μη εξόφλησης τιμολογίων που έχουν καταχωρισθεί στην ψηφιακή υπηρεσία.
 3. Η αρμόδια αρχή, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και κατά περίπτωση, με κάθε άλλη δημόσια αρχή, διενεργεί τους ελέγχους σχετικά με την τήρηση των διατάξεων του παρόντος Κεφαλαίου.
 4. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των συναλλαγών που αφορούν νωπά και ευαλλοίωτα αγροτικά προϊόντα ή στα πλαίσια των ελέγχων για την τήρηση των διατάξεων του παρόντος, η αρμόδια αρχή δύναται να αιτείται την άρση του τραπεζικού απορρήτου, εφόσον τηρούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
 5. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων καθορίζεται:

α) η διαδικασία των ελέγχων,

β) οι προθεσμίες που απαιτούνται για την ανάρτηση των στοιχείων και την ενημέρωση της ψηφιακής υπηρεσίας, σύμφωνα με τις παραγράφους 1, 2 και 3,

γ) η διαδικασία ανάρτησης στοιχείων στην ψηφιακή υπηρεσία και ειδικότερα θέματα σχετικά με τα στοιχεία που καταχωρίζονται σε αυτήν,

δ) ο τρόπος λειτουργίας και οι τεχνικές λεπτομέρειες τήρησης της ψηφιακής υπηρεσίας και επεξεργασίας των στοιχείων των παραγράφων 1, 2 και 3,

ε) η διασύνδεση της ψηφιακής υπηρεσίας με άλλα ψηφιακά συστήματα, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή του παρόντος.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, καθορίζεται ο τρόπος συνεργασίας με άλλες δημόσιες αρχές για τη διενέργεια ελέγχων διασταύρωσης στοιχείων.»

γ) Το άρθρο 4 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 4

Κυρώσεις

 1. Αν ο έμπορος παραβεί τη διάταξη του άρθρου 2, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αξίας του τιμολογίου.
 2. Αν ο παραγωγός δεν αναρτήσει τα ηλεκτρονικά στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 3, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πέντε τοις εκατό (5%) της αξίας του τιμολογίου.
 3. Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση της παραγράφου 1 για δεύτερη φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το τριάντα τοις εκατό (30%) της αξίας του τιμολογίου.
 4. Αν ο έμπορος υποπέσει στην παράβαση της παραγράφου 1 για τρίτη φορά και για κάθε επιπλέον φορά, του επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με το πενήντα τοις εκατό (50%) της αξίας του τιμολογίου.
 5. Οι κυρώσεις των παραγράφων 1, 3 και 4 επιβάλλονται με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας αρχής.
 6. Οι κυρώσεις της παραγράφου 2 επιβάλλονται με απόφαση του Προϊσταμένου της αρμόδιας αρχής.
 7. Τα πρόστιμα που επιβάλλονται βεβαιώνονται ως δημόσια έσοδα, εισπράττονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.) και αποτελούν έσοδα του Ταμείου Γεωργίας και Κτηνοτροφίας.»

δ) Η παράγραφος 1 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Όπου στον ν. 3955/2011 (Α΄ 89) αναφέρεται η Διεύθυνση Αγροτικής Πολιτικής και Τεκμηρίωσης του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, νοείται εφεξής το Τμήμα Υποστήριξης και Μητρώου Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων (ΜΑΑΕ) της Γενικής Διεύθυνσης Αποκεντρωμένων Δομών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.»

Άρθρο 15.

Ρυθμίσεις θεμάτων κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 17α του ν. 4056/2012 (Α΄ 52) αντικαθίσταται ως εξής:

«3.α) Όσες κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις λειτουργούσαν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών, σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της παραγράφου 2 και εφόσον επιθυμούν να συνεχίσουν τη λειτουργία τους, υποχρεούνται να υποβάλουν αίτημα στην οικεία Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) μέχρι τις 30.6.2019. Έως την ημερομηνία αυτή αναστέλλεται η ισχύς των διοικητικών πράξεων που εκδόθηκαν αλλά δεν εκτελέστηκαν και διατάσσουν τη διακοπή λειτουργίας, την αποβολή, την κατεδάφιση ή την επιβολή προστίμου, και ανακαλούνται οριστικά εφόσον εκδοθεί η άδεια διατήρησης της παραγράφου 2.

β) Η ισχύς της περίπτωσης α΄ αρχίζει από τις 4.12.2017.»

 1. Η προθεσμία έκδοσης άδειας εγκατάστασης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων όλων των κατηγοριών της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4056/2012 (Α΄ 52), η οποία προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012, παρατείνεται έως τις 30.6.2019. Όπου στις διατάξεις των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 14 του ν. 4056/2012 αναφέρεται η αρχική προθεσμία των τριών (3) ετών, νοείται η προθεσμία που λήγει στις 30.6.2019.

Άρθρο 16.

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 79/2007 (Α΄ 95)

Το π.δ. 79/2007 τροποποιείται ως εξής:

 1. Η παράγραφος Α΄ του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Α. Για τους σκοπούς του παρόντος νοούνται ως:

 1. Επιχείρηση τροφίμων: κάθε επιχείρηση κερδοσκοπική ή μη, δημόσια ή ιδιωτική, η οποία ασκεί οποιαδήποτε από τις δραστηριότητες που συνδέονται με οποιοδήποτε στάδιο της παραγωγής, μεταποίησης και διανομής των τροφίμων και ειδικότερα οι εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων, όπως προσδιορίζονται στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 και οι επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή σύμφωνα με την ίδια περίπτωση.
 2. Εγκατάσταση: κάθε μονάδα μιας επιχείρησης τροφίμων.
 3. Πρωτογενής παραγωγή: όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Κανονισμού (ΕΚ) 178/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 28ης Ιανουάριου 2002 (L 031).
 4. Επίσημος έλεγχος: κάθε μορφή ελέγχου που διενεργούν οι αρμόδιες αρχές του άρθρου 3, για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης με τη νομοθεσία για τα τρόφιμα, συμπεριλαμβανομένων των κανόνων για την υγεία και την ορθή μεταχείριση των ζώων.
 5. Επιθεώρηση: η συστηματική και ανεξάρτητη εξέταση κατά την οποία προσδιορίζεται κατά πόσον οι δραστηριότητες και τα σχετικά αποτελέσματα συμμορφώνονται προς τις προγραμματισμένες ρυθμίσεις και κατά πόσον οι ρυθμίσεις αυτές εφαρμόζονται και είναι κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων.
 6. Έλεγχος: η εξέταση κάθε σημείου που αφορά τα τρόφιμα, την υγεία και τις συνθήκες διαβίωσης των ζώων ώστε να διασφαλίζεται ότι τα σημεία αυτά πληρούν τις απαιτήσεις της νομοθεσίας περί τροφίμων και ανταποκρίνονται στους κανόνες για την υγεία και την καλή διαβίωση των ζώων.
 7. Έκτακτος έλεγχος: ο έλεγχος που γίνεται: α) για τη διερεύνηση καταγγελιών, β) για τη διερεύνηση και διαχείριση μηνυμάτων συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές (RASFF Rapid Alert System for Food and Feed), γ) σε εφαρμογή στοχοθετημένων εντολών της Γενικής Διεύθυνσης Υγείας και Ασφάλειας Τροφίμων (SΑΝΤΕ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και δ) για τη διερεύνηση περιπτώσεων όπου υπάρχει υπόνοια κινδύνου της δημόσιας υγείας και ανάγκη προάσπισης του δημόσιου συμφέροντος.
 8. Επανέλεγχος: ο έλεγχος που διενεργείται με σκοπό την αξιολόγηση του βαθμού συμμόρφωσης της επιχείρησης σε παραβάσεις που έχουν διαπιστωθεί.

Ο χρόνος επανελέγχου καθορίζεται με βάση το είδος, τον αριθμό και τη βαρύτητα των μη συμμορφώσεων.

 1. Επαλήθευση της αποτελεσματικότητας των επισήμων ελέγχων: η διενέργεια επίσημης παρακολούθησης των συστημάτων επισήμου ελέγχου προκειμένου να επαληθευτεί η συμμόρφωση, αποτελεσματικότητα και καταλληλότητα των επισήμων ελέγχων και να διασφαλιστεί ότι λαμβάνονται τα απαραίτητα διορθωτικά μέτρα, όταν απαιτείται, σε εφαρμογή της παρ. 3 του άρθρου 8 του Κανονισμού (ΕΚ) 882/2004.
 2. Έγκριση: η χορήγηση αριθμού έγκρισης, από τη Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΥΠ.Α.Α.Τ.) στις εγκαταστάσεις όπου απαιτείται έγκριση κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 6 του παρόντος και σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού (ΕΚ) 853/2004 και τις διατάξεις του ν. 4442/2016 (Α΄ 230).
 3. Αριθμός έγκρισης: ο κωδικοποιημένος αριθμός, τον οποίον χορηγεί η Γενική Διεύθυνση Κτηνιατρικής του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων σε κάθε εγκεκριμένη εγκατάσταση, καθώς και σε εγκαταστάσεις με υπό όρους έγκριση, και χωρίς τον οποίο δεν ενεργοποιείται η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Παραρτήματος III του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 853/2004 και η διάθεση στην αγορά των τροφίμων ζωικής προέλευσης που παράγουν.
 4. Επίσημος κτηνίατρος: ο κτηνίατρος δημόσιος υπάλληλος του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και των Κτηνιατρικών Αρχών των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων.»
 5. Η περίπτωση α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«α) Για τα τρόφιμα ζωικής προέλευσης, σε ό,τι αφορά στις εγκαταστάσεις των επιχειρήσεων τροφίμων:

αα) σφαγείων, ββ) ιχθυοσκαλών,

γγ) τεμαχισμού νωπών αλιευτικών προϊόντων, παρασκευασμάτων αλιευτικών προϊόντων, συσκευασίας και κατάψυξης αυτών, καθώς και μηχανικώς διαχωρισμένων αλιευτικών προϊόντων,

δδ) κέντρων αποστολής και κέντρων καθαρισμού ζώντων δίθυρων μαλακίων,

εε) εγκαταστάσεων αποκελύφωσης δίθυρων μαλακίων,

στστ) αλιευτικών σκαφών,

ζζ) πλοίων ψυγείων, καθώς και σε ό,τι αφορά στις επιχειρήσεις τροφίμων που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή νωπού γάλακτος, νωπών αλιευτικών προϊόντων, ζώντων δίθυρων μαλακίων, μελιού, αυγών, σαλιγκαριών και βατραχοπόδαρων.»

 1. Το άρθρο 12 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 12

Επίσημοι έλεγχοι

 1. Τα είδη επίσημων ελέγχων είναι η επιθεώρηση, ο έλεγχος, ο έκτακτος έλεγχος και ο επανέλεγχος.
 2. Οι επίσημοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις και επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 διενεργούνται με συχνότητα που υπολογίζεται βάσει ανάλυσης της επικινδυνότητας, στην οποία λαμβάνονται υπόψη τα εξής κριτήρια:

α) Γενικά κριτήρια:

αα) μέγεθος της οικονομικής δραστηριότητας κατά περίπτωση,

ββ) το είδος του παραγόμενου τροφίμου και η ενδεδειγμένη χρήση από τον καταναλωτή,

γγ) οι μέθοδοι επεξεργασίας. 

β) Ειδικά κριτήρια:

αα) το προφίλ επικινδυνότητας της επιχείρησης βάσει των εντύπων ελέγχου,

ββ) η εφαρμογή αξιόπιστου συστήματος αυτοελέγχου βάσει των εντύπων ελέγχου,

γγ) οι συστάσεις που έχουν γίνει στην επιχείρηση, τα μέτρα και οι διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις που της έχουν επιβληθεί,

δδ) το ιστορικό συμμόρφωσης της επιχείρησης προς τα γνωστοποιηθέντα ενδεδειγμένα διορθωτικά μέτρα, τα οποία προκύπτουν από τους επίσημους ελέγχους,

εε) η εξαγωγική δραστηριότητα της επιχείρησης.

Οι εγκαταστάσεις και οι επιχειρήσεις πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 κατατάσσονται σε κατηγορίες υψηλού, μέσου ή χαμηλού κινδύνου.

Με τις κανονιστικές πράξεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5 του άρθρου 137 και στην παρ. 8 του άρθρου 139 του ν. 4512/2018 (Α΄5) καθορίζονται θέματα που αφορούν στην ανάλυση επικινδυνότητας και την κατάταξη των ανωτέρω εγκαταστάσεων, καθώς και στη μεθοδολογία προγραμματισμού των επισήμων ελέγχων.

 1. Ως την 31η Ιανουάριου εκάστου έτους οι κτηνιατρικές αρχές των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων: α) αξιολογούν τους επίσημους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί κατά το προηγούμενο έτος και συντάσσουν έκθεση απολογισμού και β) καθορίζουν, σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 2, τη συχνότητα και την εποχική κατανομή των επίσημων ελέγχων ανά εγκατάσταση και επιχείρηση πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3 για το τρέχον έτος. Η έκθεση απολογισμού και ο προγραμματισμός των επίσημων ελέγχων αποστέλλονται σε όλες τις Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής. Οι Διευθύνσεις της Γενικής Διεύθυνσης Κτηνιατρικής αξιολογούν τους επίσημους ελέγχους στους τομείς αρμοδιότητάς τους, συμπεριλαμβάνουν τα στοιχεία αυτά στην ετήσια έκθεση του ΠΟΕΣΕ και ελέγχουν την υλοποίησή τους μέσω του συστήματος επαλήθευσης της αποτελεσματικότητας των επίσημων ελέγχων. Το εν λόγω σύστημα πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης και λειτουργεί με τεκμηριωμένες διαδικασίες επαλήθευσης που διενεργούνται από τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές.
 2. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας ως κεντρική αρμόδια αρχή διενεργεί έκτακτους ελέγχους, στους οποίους μπορεί να συμμετέχουν και επίσημοι κτηνίατροι της περίπτωσης 12 της παραγράφου Α΄ του άρθρου 2 των Περιφερειών και των Περιφερειακών Ενοτήτων. Η Διεύθυνση Κτηνιατρικής Δημόσιας Υγείας μπορεί να αναθέτει τους έκτακτους ελέγχους εξ ολοκλήρου στους επίσημους κτηνιάτρους. Οι εγκεκριμένοι, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπει η υπουργική απόφαση της παραγράφου 5, επίσημοι κτηνίατροι του παρόντος καταχωρίζονται σε μητρώο ανά είδος εγκατάστασης και επιχείρησης πρωτογενούς παραγωγής της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 3, το οποίο αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
 3. Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων θεσπίζονται τα κριτήρια και η διαδικασία επιλογής και έγκρισης των επίσημων κτηνιάτρων της παραγράφου 4, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα.»

Άρθρο 17.

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4061/2012 (Α΄66) Ρύθμιση δαπανών Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

 1. Το πρώτο εδάφιο του άρθρου 6 του ν. 4061/2012 (Α΄ 66) αντικαθίσταται από την έναρξη ισχύος του ως εξής:

«6. Η απόφαση παραχώρησης της χρήσης ακινήτων, δωρεάν, για κοινωφελείς σκοπούς, σύμφωνα με την περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4, ανακαλείται αν ο χρήστης δεν εκπληρώσει τον σκοπό της παραχώρησης μέσα σε πέντε (5) έτη από την έκδοση της απόφασης παραχώρησης, με δυνατότητα παράτασης έως πέντε (5) επιπλέον έτη, τηρουμένης και στην περίπτωση αυτή, της διαδικασίας της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 4. Επίσης, ανακαλείται αν αλλάξει ο σκοπός της παραχώρησης, χωρίς τη συναίνεση του οργάνου που εξέδωσε την πράξη αυτή.»

 1. Δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μέχρι και τις 12.9.2017, για τις οποίες οι αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης υπεγράφησαν από αναρμόδιο όργανο λόγω οργανωτικών ζητημάτων του Υπουργείου, θεωρούνται νόμιμες, τηρουμένων και των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας.

Άρθρο 18.

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4375/2016 (Α΄ 51)

 1. Τα τρία πρώτα εδάφια της παραγράφου 2 του άρθρου 8 αντικαθίστανται ως εξής:

«2. Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης και έχει ως κύρια αποστολή την αποτελεσματική διενέργεια των διαδικασιών υποδοχής, ταυτοποίησης και προσωρινής διαμονής των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις.

Για τον σκοπό αυτόν η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης είναι αρμόδια:

α) για την πραγματοποίηση των διαδικασιών καταγραφής, ταυτοποίησης και εξακρίβωσης των στοιχείων, τον ιατρικό έλεγχο, τον εντοπισμό ευάλωτων προσώπων, την παροχή ενημέρωσης, ιδίως για τις διαδικασίες διεθνούς ή άλλης μορφής προστασίας και για τις διαδικασίες επιστροφής, καθώς και για την προσωρινή διαμονή των πολιτών τρίτων χωρών ή ανιθαγενών που εισέρχονται στη χώρα χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις, και την περαιτέρω παραπομπή και μετακίνησή τους σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν. 4540/2018 (Α΄91), που τελούν υπό την ευθύνη ή εποπτεία της, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄21).»

 1. Στο τέλος της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 8 διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθεται η φράση: «μεριμνά για την ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών μετακίνησης των πολιτών τρίτων χωρών και των ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν. 4540/2018 (Α΄91), που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της, καθώς και Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21).»
 2. Στο τέλος της παραγράφου 1 του άρθρου 9 διαγράφεται η τελεία, τίθεται κόμμα και προστίθεται περίπτωση η΄ ως εξής:

«η) την περαιτέρω παραπομπή και μετακίνησή τους σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή υποδοχή ή φιλοξενία τους, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν. 4540/2018 (Α΄91) που τελούν υπό την ευθύνη ή εποπτεία της, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄21).»

 1. Στην αρχή της παραγράφου 14 του άρθρου 11 προστίθεται η φράση: «Η Κεντρική Υπηρεσία και». Στο δεύτερο εδάφιο της ως άνω παραγράφου μετά τη λέξη «προσωπικού» προστίθενται οι λέξεις «της Κεντρικής Υπηρεσίας και».
 2. Το έβδομο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 14 αντικαθίσταται ως εξής:

«Στη συνέχεια ο αιτών παραπέμπεται και μεταφέρεται με μέριμνα της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης σε κατάλληλη δομή για την προσωρινή υποδοχή του, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91), που τελεί υπό την ευθύνη ή εποπτεία της, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21). Η Υπηρεσία Υποδοχής και Ταυτοποίησης συνεργάζεται για την παραπομπή και τη μετακίνηση των ανωτέρω με τους αρμόδιους κατά περίπτωση δημόσιους φορείς για την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών ιατρικής φροντίδας και την απρόσκοπτη ολοκλήρωση των διαδικασιών αιτήσεως χορήγησης διεθνούς προστασίας.»

 1. Στο άρθρο 17 προστίθεται παράγραφος12 ως εξής:
  «12. Με απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής μπορούν να περιγράφονται οι ειδικότεροι όροι και διαδικασίες για την παραπομπή αιτούντων διεθνή προστασία προς στέγαση από και προς τις δομές υποδοχής που λειτουργούν υπό την ευθύνη ή εποπτεία της Υπηρεσίας Υποδοχής και Ταυτοποίησης και της Διεύθυνσης Προστασίας Αιτούντων Άσυλο της Γενικής Γραμματείας Μεταναστευτικής Πολιτικής, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος και του άρθρου 18 του ν. 4540/2018.»
 2. Στο πέμπτο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 62 η φράση «εκδοθεί απόφαση» αντικαθίσταται με τη φράση «λάβει χώρα διάσκεψη» και προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Αν μετά τη διάσκεψη υπόθεσης ο Πρόεδρος ή μέλος Επιτροπής αντικαθίσταται, σύμφωνα με τα ως άνω ή σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5, η απόφαση εκδίδεται από την ίδια Επιτροπή με αντικατάστασή του.»

 1. Στο άρθρο 80 προστίθεται παράγραφος 32 ως ακολούθως:

«32. Η Διεύθυνση Αλλοδαπών του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη είναι αρμόδια για την ανανέωση και έκδοση των ταξιδιωτικών εγγράφων των ανιθαγενών, σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση της Νέας Υόρκης της 28.9.1954 περί της νομικής καταστάσεως των ανιθαγενών, μέχρι την έκδοση του προβλεπόμενου, από τις διατάξεις της παρ. 7 του άρθρου 7 του ν. 4375/2016, προεδρικού διατάγματος.»

Άρθρο 19.

Τροποποίηση του ν. 4540/2018 (Α΄91)

Στην παράγραφο 21 του άρθρου 31 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Η δαπάνη για την εθνική συνεισφορά της Ελλάδος στον Διεθνή Οργανισμό Διακυβερνητικών Διαβουλεύσεων για τη Μετανάστευση, το Άσυλο και τους Πρόσφυγες για το έτος 2017 θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.»

Άρθρο 20.

Τροποποίηση του π.δ. 122/2017 (Α΄149)

 1. Στην περίπτωση γγ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 23 η λέξη «μεταφορά» αντικαθίσταται με τη λέξη «παραπομπή»
 2. Στην περίπτωση α΄ της παραγράφου 7 του άρθρου 25 προστίθεται υποπερίπτωση αθ΄ ως εξής:

«αθ. Τη μέριμνα για την ολοκλήρωση των διαδικασιών μετακίνησης των πολιτών τρίτων χωρών και ανιθαγενών που εισέρχονται χωρίς τις νόμιμες διατυπώσεις στη χώρα, σε κατάλληλες δομές για την προσωρινή τους υποδοχή ή φιλοξενία, σύμφωνα με τον ν. 4375/2016 (Α΄ 51) και το άρθρο 18 του ν. 4540/2018 (Α΄ 91), που τελούν υπό την ευθύνη ή την εποπτεία της ΥΠΥΤ, καθώς και των Τοπικών Συντονιστικών Κέντρων Διαχείρισης Προσφυγικής Κρίσης (ΤΟΣΚΕΔΠ) του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21), ιδίως για τη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και την έκδοση των συναφών υπηρεσιακών βεβαιώσεων, όπως βεβαίωση καλής εκτέλεσης και παραλαβής έργου.»

 1. Στην υποπερίπτωση γζ΄ της περίπτωσης γ΄ της παρ. 7 του άρθρου 25 η φράση «και μέχρι 31.12.2018» διαγράφεται.

Αρθρο 21.

 1. Οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου που συνήφθησαν από το Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής κατόπιν της υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης και της εποπτευόμενης από το ΑΣΕΠ διαγωνιστικής διαδικασίας πρόσληψης, δύνανται να παραταθούν ή να ανανεωθούν μέχρι το ανώτατο χρονικό διάστημα της παρ. 1 του άρθρου 6 του π.δ. 164/2004, από την ημερομηνία κατάρτισης των αρχικών συμβάσεων. Οι δαπάνες πληρωμής εξακολουθούν να βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.
 2. Ζημίες που υπέστησαν περιουσίες φυσικών και νομικών προσώπων στην περιοχή του Δημοτικού Διαμερίσματος Μόριας του Δήμου Λέσβου, οι οποίες οφείλονται σε πράξεις προσφύγων ή μεταναστών και έχουν καταγραφεί και αποτιμηθεί στο από 1.11.2018 πρακτικό της Επιτροπής που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 457/2018 απόφαση του Δημάρχου Λέσβου και εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. 826/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Λέσβου, αποζημιώνονται από πιστώσεις του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, το οποίο επιχορηγεί τον δήμο αυτόν με τα αντίστοιχα ποσά για την καταβολή τους στους δικαιούχους. Οι εν λόγω πιστώσεις προέρχονται από εισπραττόμενα έσοδα του άρθρου 132 του ν. 4251/2014 (Α΄ 80). Εκ των περιλαμβανόμενων στο πρακτικό εξαιρούνται: α) οι καλυπτόμενες από ασφαλιστικό συμβόλαιο σε ισχύ αποζημιώσεις οικιών, επαγγελματικών χώρων, οχημάτων, μηχανημάτων κάθε είδους, β) οι αποζημιώσεις από κλοπές σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους και γ)αποζημιώσεις για διαφυγόντα κέρδη.

Άρθρο 22.

Πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας εν όψει συνταξιοδότησης εργαζομένων της εταιρείας «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.»

 1. Οι εργαζόμενοι με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου στην εταιρεία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», των οποίων η σύμβαση λύεται με καταγγελία εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του παρόντος και οι οποίοι έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους, εντάσσονται σε πρόγραμμα ειδικής επιδότησης ανεργίας, μετά από αίτησή τους στον ΟΑΕΔ.

Στο πρόγραμμα αυτό εντάσσονται επίσης και όσοι εκ των ανωτέρω εργαζομένων θα θεμελιώσουν δικαίωμα συνταξιοδότησης νωρίτερα από την ηλικία των 62 ετών, ακόμη κι αν δεν έχουν συμπληρώσει το 56ο έτος της ηλικίας τους, κατ’ εφαρμογή των διατάξεων της υποπαραγράφου Ε.3 της παρ. Ε΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94) για τα μεταβατικά όρια ηλικίας.

Για την ένταξη στο πρόγραμμα θα πρέπει οι ανωτέρω κατηγορίες εργαζομένων να απασχολούνται στην εταιρεία με σύμβαση εργασίας αορίστου χρόνου για τουλάχιστον μία πενταετία πριν από τη δημοσίευση του παρόντος και να μην έχουν θεμελιώσει δικαίωμα πλήρους συνταξιοδότησης κατά την είσοδό τους στο πρόγραμμα.

 1. Η ειδική επιδότηση ανεργίας καταβάλλεται σε μηνιαία βάση, διαρκεί μέχρι τη συμπλήρωση από τους δικαιούχους των προϋποθέσεων για λήψη μειωμένης ή πλήρους σύνταξης γήρατος και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να υπερβεί τους εξήντα (60) μήνες. Όσοι μετά την ένταξή τους στο πρόγραμμα συμπληρώσουν τις προϋποθέσεις για τη λήψη μειωμένης σύνταξης, θα μπορούν να παραμείνουν στο πρόγραμμα έως και τη λήξη της εξηντάμηνης διάρκειάς του.

3.α) Κατά τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας συνεχίζεται η ασφάλιση των δικαιούχων στους οικείους ασφαλιστικούς φορείς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν ως μισθωτοί, και τους αναγνωρίζονται είκοσι πέντε (25) ημέρες ασφάλισης ανά μήνα. Ο παραπάνω χρόνος ασφάλισης θεωρείται χρόνος πραγματικής εργασίας και λαμβάνεται υπόψη για τη συμπλήρωση των προϋποθέσεων για συνταξιοδότηση.

β) Όσοι δικαιούχοι ασφαλίζονταν ως μισθωτοί στον κλάδο των βαρέων και ανθυγιεινών για τουλάχιστον έξι (6) μήνες κατά τους τελευταίους δώδεκα (12) μήνες της εργασίας τους, συνεχίζουν να ασφαλίζονται στον κλάδο αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της ειδικής επιδότησης ανεργίας.

γ) Η παρακράτηση και απόδοση των αναλογουσών ασφαλιστικών εισφορών, για όλους τους κλάδους στους οποίους ασφαλίζονταν οι δικαιούχοι ως μισθωτοί, πραγματοποιείται από τον ΟΑΕΔ.

 1. Με την επιφύλαξη των προηγούμενων παραγράφων, για την ένταξη των δικαιούχων στο πρόγραμμα και την επιδότησή τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την επιδότηση των κοινών ανέργων από τον ΟΑΕΔ.
 2. Οι δαπάνες που προκαλούνται από την εφαρμογή του προγράμματος καλύπτονται από τον ΟΑΕΔ. Με απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Οικονομικών καθορίζεται το ύψος της μηνιαίας επιδότησης, η διαδικασία χορήγησής της και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Άρθρο 23.

 1. Οι υπάλληλοι που υπηρετούν με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου στην ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.» δύνανται να μεταφέρονται σε φορείς της παραγράφου 2 του παρόντος, με αίτησή τους που υποβάλλεται στο Υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης εντός αποκλειστικής προθεσμίας ενός (1) μήνα από τη δημοσίευση της κοινής υπουργικής απόφασης της παραγράφου 3 στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
 2. Η μεταφορά του προσωπικού του προηγούμενου εδαφίου διενεργείται, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης, με την ίδια σχέση εργασίας και τα τυπικά προσόντα που κατέχουν, σε κενή οργανική θέση ή, ελλείψει αυτής, σε συνιστώμενη με την κοινή υπουργική απόφαση της παραγράφου 4 προσωποπαγή θέση φορέων της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 2190/1994 (Α΄ 28), εφόσον συντρέχουν υπηρεσιακές ανάγκες στους φορείς αυτούς. Η μεταφορά γίνεται σε θέση συναφούς κλάδου ή ειδικότητας της ίδιας κατηγορίας, εφόσον ο αιτών τη μεταφορά κατέχει τα τυπικά προσόντα του κλάδου ή της ειδικότητας, στον οποίο μεταφέρεται. Το μεταφερόμενο προσωπικό κατατάσσεται σε βαθμό ανάλογα με τον συνολικό χρόνο υπηρεσίας του που έχει διανυθεί στον φορέα προέλευσης και με τα τυπικά προσόντα της κατηγορίας, στην οποία μεταφέρονται. Κατά τα λοιπά, για τη βαθμολογική και μισθολογική κατάταξη του ανωτέρω προσωπικού εφαρμόζονται οι διατάξεις των νόμων 4369/2016 (Α΄33) και 4354/2015 (Α΄176), αντίστοιχα. Οι δαπάνες μισθοδοσίας βαρύνουν τον φορέα υποδοχής βάσει των διατάξεων του ν. 4354/2015. Οι συνιστώμενες προσωποπαγείς θέσεις καταργούνται μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο αποχώρηση των υπαλλήλων αυτών.
 3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης, η οποία δημοσιεύεται εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, καθορίζονται: α) η διαδικασία μεταφοράς του προσωπικού του παρόντος, β) ο προσδιορισμός των θέσεων των φορέων υποδοχής, βάσει των αιτημάτων και των υπηρεσιακών αναγκών τους, γ) η διαδικασία επιλογής του φορέα υποδοχής, δ) τα κριτήρια για τη διαμόρφωση της σειράς προτεραιότητας των υποψηφίων και δ) κάθε άλλο τεχνικό ή λεπτομερειακό θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος.
 4. Η διαδικασία της μεταφοράς ολοκληρώνεται με την έκδοση κοινής απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού.

Άρθρο 24.

Το άρθρο 52 του ν. 4509/2017 (Α΄201) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 52

Δοκιμαστική υπηρεσία δικαστικών λειτουργών

Κατά παρέκκλιση από τη διάταξη της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164), η διάρκεια της δοκιμαστικής υπηρεσίας των δοκίμων δικαστικών λειτουργών (παρέδρων πρωτοδικείου και εισαγγελίας) που διορίστηκαν από τους σπουδαστές της 23ης εκπαιδευτικής σειράς της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών των κατευθύνσεων της πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης και των εισαγγελέων, ορίζεται σε επτά (7) μήνες.»

Άρθρο 25.

Διατάξεις για την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3689/2008 (Α΄ 164) αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Η Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (ΕΣΔι) αποτελεί νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και εποπτεύεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εδρεύει και λειτουργεί στον Δήμο Καλαμαριάς του Νομού Θεσσαλονίκης. Με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Σχολής, η οποία εγκρίνεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, ορίζεται το σήμα και η σφραγίδα της.»

 1. Στο τέλος της παρ. 1 του άρθρου 33 του ν. 3689/2008 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Στα σεμινάρια επιμόρφωσης που διοργανώνονται από την Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών, μπορεί να συμμετέχουν και δικαστικοί λειτουργοί του Δικαστικού Σώματος Ενόπλων Δυνάμεων.»

 1. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 34 του ν. 3689/2008 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Ο ελάχιστος αριθμός επιμορφωτικών προγραμμάτων, στα οποία οι παραπάνω δικαστές και εισαγγελείς οφείλουν να συμμετέχουν ετησίως, ανέρχεται σε δύο (2).»

 1. Μετά το υπό στοιχείο ΙΓ΄ του άρθρου 36 του ν. 3689/2008 προστίθενται στοιχεία ΙΔ΄ και ΙΕ΄ ως εξής:

«ΙΔ. Μακροοικονομία Μικροοικονομία. ΙΕ. Τραπεζική και Χρηματοοικονομικά.»

 1. Το άρθρο 38 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 38

Διακρίσεις Περιοδικότητα Χρόνος -Τόπος Διεξαγωγής Προγραμμάτων Επιμόρφωσης

 1. Η επιμόρφωση των δικαστικών λειτουργών παρέχεται στην έδρα της Σχολής και στην Κομοτηνή. Η επιμόρφωση μπορεί να παρέχεται και στην έδρα των κατά τόπον εφετείων.
 2. Τα προγράμματα επιμόρφωσης διοργανώνονται σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο, εκτός από την περίοδο των δικαστικών διακοπών και διακρίνονται σε:

α) γενικά πανελλαδικής εμβέλειας, τα οποία απευθύνονται στο σύνολο των δικαστικών λειτουργών ενός ή περισσότερων δικαιοδοτικών κλάδων (κοινά προγράμματα),

β) τοπικά εμβέλειας στις κατά τόπον εφετειακές περιφέρειες, τα οποία απευθύνονται στους δικαστικούς λειτουργούς ενός ή περισσότερων δικαιοδοτικών κλάδων συγκεκριμένης εφετειακής περιφέρειας και μπορούν να διεξάγονται συγχρόνως σε περισσότερες εφετειακές περιφέρειες με την αυτή ή διαφορετικές θεματικές και με τους αυτούς ή διαφορετικούς εισηγητές.

Σε ετήσια βάση πρέπει να διοργανώνονται έξι (6) τουλάχιστον τοπικά προγράμματα και σε βάθος τριετίας να καλύπτεται το σύνολο των εφετειακών περιφερειών της χώρας με τη διοργάνωση ενός (1) τουλάχιστον προγράμματος για κάθε εφετειακή περιφέρεια.

 1. Κάθε γενικό πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από πέντε (5) συναπτές ή δέκα (10) μη συναπτές ημέρες. Κάθε τοπικό πρόγραμμα δεν μπορεί να έχει διάρκεια μεγαλύτερη από δύο (2) συναπτές ημέρες.
 2. Τα γενικά προγράμματα επιμόρφωσης διεξάγονται στην έδρα της Σχολής στη Θεσσαλονίκη και στην Κομοτηνή. Η επιμόρφωση στη Θεσσαλονίκη διεξάγεται σε χώρους της Εθνικής Σχολής Δικαστικών Λειτουργών και του Κέντρου Διεθνούς Ευρωπαϊκού και Οικονομικού Δικαίου. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις διεξάγεται σε άλλους κατάλληλους χώρους, οι οποίοι επιλέγονται από την επιτροπή της παραγράφου 1 του άρθρου 39 . Η επιμόρφωση στην Κομοτηνή διεξάγεται σε κατάλληλο χώρο που επιλέγεται από την ως άνω επιτροπή. Τα τοπικά προγράμματα επιμόρφωσης διεξάγονται σε κατάλληλο χώρο της έδρας του οικείου εφετείου που επιλέγεται από την ίδια επιτροπή.»
 3. Η παρ. 1 του άρθρου 39 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Το Συμβούλιο Σπουδών κάθε κατεύθυνσης, με απόφασή του που λαμβάνει αμέσως μετά την κατάρτιση του προγράμματος επιμόρφωσης, ορίζει τριμελή οργανωτική επιτροπή για κάθε επιμέρους πρόγραμμα, αποτελούμενη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 43, και ένα από τα μέλη της ως υπεύθυνο προγράμματος. Με την ίδια απόφαση ορίζονται τρία (3) αναπληρωματικά μέλη από τα πρόσωπα που αναφέρονται στο ίδιο εδάφιο. Υπεύθυνος των τοπικών προγραμμάτων ορίζεται υποχρεωτικά ο πρόεδρος ή ο εισαγγελέας εφετών της οικείας εφετειακής περιφέρειας ή οι νόμιμοι αναπληρωτές τους, αναλόγως με τη δικαιοδοτική κατεύθυνση που αφορά το πρόγραμμα. Σε περίπτωση τοπικών προγραμμάτων κοινών για περισσότερες δικαιοδοτικές κατευθύνσεις, ορίζεται ως μέλος της οργανωτικής επιτροπής πρόεδρος ή εισαγγελέας εφετών κοινός για όλες τις κατευθύνσεις, κατ’ επιλογή του Συμβουλίου Σπουδών της Σχολής.»

 1. Η υποπερίπτωση ββ΄ της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 43 του ν. 3689/2008 αντικαθίσταται ως εξής:

«ββ. Μέλη ΔΕΠ ανώτατων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων από τη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή και άνω.»

Άρθρο 26.

Επιδότηση επιμόρφωσης δικαστικών λειτουργών

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων μπορεί να χρηματοδοτεί την επιμόρφωση δικαστικών λειτουργών από νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών, καθορίζεται το αντικείμενο της επιμόρφωσης, το ύψος της χρηματοδότησης και κάθε άλλη λεπτομέρεια.

Άρθρο 27.

Παράταση ισχύος Πίνακα Επιτυχόντων Διαγωνισμού Ειρηνοδικών

Η ισχύς του Πίνακα Επιτυχόντων του Διαγωνισμού για την πρόσληψη δόκιμων Ειρηνοδικών Δ΄ τάξης που δημοσιεύθηκε στις 9.2.2016 (Γ΄81), παρατείνεται έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και οι κενές θέσεις Ειρηνοδικών που θα ανακύψουν μέχρι την ως άνω ημερομηνία πληρούνται από τον πίνακα αυτόν.

Άρθρο 28.

 1. Η περίπτωση α΄ υπό στοιχείο 1 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 (Α΄ 209) αντικαθίσταται ως εξής:

«α) για την ανέγερση δικαστικών κτιρίων μετά των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων αυτών, για την επισκευή και συντήρηση τούτων και για την αγορά, την αποπεράτωση κατόπιν προσθηκών, τη μεταρρύθμιση και τη διαμόρφωση κτιρίων, κατάλληλων να χρησιμοποιηθούν ως δικαστήρια».

 1. Η παρ. 3 του άρθρου 2 του ν.δ. 1017/1971 αναριθμείται σε 3.α και προστίθεται, μετά τη νέα περίπτωση α΄, περίπτωση β΄ ως εξής:

«β) Το ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, η οποία εγκρίνεται από τους Υπουργούς Οικονομικών και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, μπορεί να αποδέχεται την παραχώρηση σε αυτό κατά χρήση ακινήτων από το Δημόσιο, τα νομικά πρόσωπα δημόσιου δικαίου, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς του δημόσιου τομέα, χωρίς αντάλλαγμα ή χωρίς διαγωνισμό και έναντι ανταλλάγματος που καθορίζεται με συμφωνία των μερών. Με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ. η αποδοχή της παραχώρησης χρήσης έναντι ανταλλάγματος κρίνεται συμφέρουσα με ειδική αιτιολογία, λαμβανομένης ιδίως υπόψη σχετικής έκθεσης του Οικονομικού Επιστημονικού Επιμελητηρίου ή Πιστοποιημένου Εκτιμητή, εγγεγραμμένου στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών του Υπουργείου Οικονομικών ή άλλων αρμόδιων φορέων ανάλογα με το είδος του ανταλλάγματος.»

Άρθρο 29.

 1. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συγκροτείται Ομάδα Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), που αποτελείται από την Κεντρική Ομάδα και τις επιμέρους Ομάδες εργασίας. Ως έδρα της Ο.Δ.Ε. μπορεί να οριστεί οποιοδήποτε δικαστικό κατάστημα της Περιφέρειας της Αθήνας ή η έδρα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με την ίδια απόφαση μπορούν να συγκροτούνται Υποομάδες εργασίας που εδρεύουν στα δικαστήρια της χώρας. Σκοπός της Ο.Δ.Ε. είναι ο συντονισμός, η διοίκηση, η παρακολούθηση και η διασφάλιση της λειτουργίας και επέκτασης του έργου «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Δικαστικών Υποθέσεων Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης-Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.».
 2. Η Κεντρική Ομάδα, οι Ομάδες και Υποομάδες εργασίας απαρτίζονται από δικαστικούς υπαλλήλους που διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ειδικές ή τεχνικές γνώσεις ή εμπειρία και τελούν υπό τη διεύθυνση και εποπτεία του ανώτερου δικαστικού ή εισαγγελικού λειτουργού που συμμετέχει σε αυτές, σύμφωνα με τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35). Στην Κεντρική Ομάδα συμμετέχουν ακόμη δύο (2) υπάλληλοι του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και ένας εκπρόσωπος του Γραφείου του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Τη γενική διεύθυνση και τον συντονισμό της Κεντρικής Ομάδας, των Ομάδων και Υποομάδων εργασίας έχει ο διευθύνων την Κεντρική Ομάδα εργασίας δικαστικός ή εισαγγελικός λειτουργός, που ορίζεται από το αρμόδιο όργανο σύμφωνα με τον Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α΄ 35).
 3. Με την ίδια υπουργική απόφαση συγκροτείται Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή. Στην Επιτροπή αυτή παραπέμπονται ζητήματα που έχουν προηγουμένως διαπιστωθεί από την Κεντρική Ομάδα εργασίας και τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, τα οποία αφορούν απαιτήσεις νομοθετικής προσαρμογής και επεξεργασίας για τη βέλτιστη αξιοποίηση και την ομοιόμορφη εφαρμογή του έργου «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.».

Μέλη της ως άνω Επιτροπής, τακτικά και αναπληρωματικά, ορίζονται πρόσωπα που διαθέτουν τις κατά περίπτωση απαιτούμενες ειδικές νομικές ή τεχνικές γνώσεις ή εμπειρία και ιδίως, μέλη ΔΕΠ, δικηγόροι, ειδικοί πληροφορικής και ηλεκτρονικών υπολογιστών με ειδίκευση στη νομική πληροφορική ή σε συναφές αντικείμενο, υπηρεσιακοί παράγοντες του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης ή άλλων συναφών με το αντικείμενο υπηρεσιών, καθώς και δικαστικοί ή εισαγγελικοί λειτουργοί. Χρέη γραμματέα της Επιτροπής ασκεί υπάλληλος του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 1. Οι αρμοδιότητες της Κεντρικής Ομάδας έργου αφορούν τη διοίκηση των Ομάδων και Υποομάδων εργασίας με τρόπο αποτελεσματικό, ώστε τα μέλη της Κεντρικής Ομάδας να μπορούν λόγω της θέσης ή/και της εμπειρίας τους να επεξεργαστούν, να κατευθύνουν και να συντονίσουν το σύνολο των δράσεων. Η συγκεκριμένη ομάδα, με διαρκή παρουσία, θα καθοδηγεί τις Ομάδες και Υποομάδες εργασίας, προκειμένου να μην υπάρχουν καθυστερήσεις και αλληλοεπικαλύψεις. Επιπλέον, θα φροντίζει ώστε η διαχείριση της μετάβασης για τους εμπλεκόμενους φορείς να είναι όσο το δυνατόν ακώλυτη, λειτουργώντας ως κεντρικός κόμβος. Οι αρμοδιότητες των Ομάδων εργασίας αφορούν την υλοποίηση και διαχείριση τεχνικών και επιχειρησιακών ζητημάτων του έργου «Ο.Σ.Δ.Δ.Υ. Π.Π.». Οι αρμοδιότητες των Υποομάδων εργασίας αφορούν την υποβοήθηση του έργου των Ομάδων εργασίας. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται λεπτομερώς οι επιμέρους αναλυτικές αρμοδιότητες της Κεντρικής Ομάδας, των Ομάδων και Υποομάδων εργασίας.

Για την αποτελεσματικότερη άσκηση των αρμοδιοτήτων τους, οι Ομάδες εργασίας διακρίνονται σε:

α) Ομάδα Λειτουργίας/ Υποστήριξης Κεντρικών Συστημάτων, Δικτύων και Υποδομών Data Centers,

β) Ομάδα Λειτουργίας/ Υποστήριξης Βάσεων Δεδομένων,

γ) Ομάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Πολιτικής Διαδικασίας,

δ) Ομάδα Υποστήριξης Ροών εργασίας Ποινικής Διαδικασίας,

ε) Ομάδες Τοπικών Διαχειριστών (στους 41 Φορείς Λειτουργίας του έργου αρχικά και σε όλη τη χώρα στη συνέχεια), με εκπαίδευση στο νέο σύστημα, οι οποίοι συνεργάζονται με τις ανωτέρω ομάδες και ακολουθούν τις οδηγίες τους.

5.α) Οι δικαστικοί και εισαγγελικοί λειτουργοί που διευθύνουν την Κεντρική Ομάδα, τις Ομάδες και Υποομάδες εργασίας είναι οι κάτωθι:

αα) ένας δικαστικός λειτουργός μέλος του Αρείου Πάγου,

ββ) ένας εισαγγελικός λειτουργός μέλος της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου,

γγ) ένας εφέτης,

δδ) ένας αντεισαγγελέας εφετών, 

εε) ένας πρόεδρος πρωτοδικών,

στστ) ένας αντεισαγγελέας πρωτοδικών.

β) Η Κεντρική Ομάδα εργασίας στελεχώνεται από δικαστικούς υπαλλήλους με ειδικότητα πληροφορικής (ΠΕ, ΤΕ) και εμπειρία σε θέματα μηχανογράφησης ποινικής και πολιτικής Δικαιοσύνης και από δικαστικούς υπαλλήλους με ειδικότητα γραμματέων (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ) και εμπειρία σε επιχειρησιακά ζητήματα της πολιτικής και ποινικής Δικαιοσύνης.

γ) Οι λοιπές Ομάδες εργασίας στελεχώνονται κατ’ ανώτατο όριο με οκτώ (8) δικαστικούς υπαλλήλους, ανά ομάδα, ως εξής:

αα) Η Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Κεντρικών Συστημάτων, Δικτύων και Υποδομών Data Centers από δικαστικούς υπαλλήλους, ειδικούς συστημάτων και δικτύων πληροφορικής και επικοινωνιών (ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής).

ββ) Η Ομάδα Λειτουργίας, Υποστήριξης Βάσεων Δεδομένων και Εφαρμογών από δικαστικούς υπαλλήλους, ειδικούς βάσεων δεδομένων και εφαρμογών (ΠΕ Πληροφορικής, ΤΕ Πληροφορικής).

γγ) Η Ομάδα Υποστήριξης Ροών Εργασίας Πολιτικής Διαδικασίας από δικαστικούς υπαλλήλους, προερχόμενους από το σύνολο των δικαστικών υπηρεσιών κάθε βαθμού.

δδ) Η Ομάδα Υποστήριξης Ροών Εργασίας Ποινικής Διαδικασίας από δικαστικούς υπαλλήλους, προερχόμενους από το σύνολο των εισαγγελικών υπηρεσιών κάθε βαθμού και από το πταισματοδικείο.

Η Κεντρική Ομάδα, οι Ομάδες και Υποομάδες εργασίας μπορεί να λειτουργούν νομίμως με ελάχιστο αριθμό μελών, τακτικών και αναπληρωματικών, που ορίζεται με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

 1. Για την πλήρωση των θέσεων της Κεντρικής Ομάδας, των Ομάδων και Υποομάδων εργασίας από δικαστικούς υπαλλήλους, ο Πρόεδρος και ο Εισαγγελέας του Αρείου Πάγου δημοσιεύουν αντιστοίχως ανακοίνωση που κοινοποιείται με κάθε πρόσφορο μέσο στις γραμματείες των δικαστηρίων, μετά από ερώτημα του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Εντός της προθεσμίας που τάσσεται με την ως άνω ανακοίνωση, οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν βιογραφίκό σημείωμα, με τα νόμιμα δικαιολογητικά, ενώπιον του πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου του Αρείου Πάγου που, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, αποφασίζει για την πλήρη ανάθεση καθηκόντων στους δικαστικούς υπαλλήλους της Κεντρικής Ομάδας, των Ομάδων και Υποομάδων εργασίας.
 2. Με απόφαση του πενταμελούς υπηρεσιακού συμβουλίου του Αρείου Πάγου, ύστερα από αίτηση του δικαστικού υπαλλήλου που έχει οριστεί ως μέλος της Κεντρικής Ομάδας, των Ομάδων και Υποομάδων εργασίας, είναι δυνατή η απόσπασή του στην υπηρεσία όπου εδρεύει η Ο.Δ.Ε.. Η πλήρης ανάθεση καθηκόντων κατά την προηγούμενη παράγραφο και η απόσπαση δικαστικού υπαλλήλου κατά το προηγούμενο εδάφιο καταλαμβάνει και τους δόκιμους δικαστικούς υπαλλήλους.
 3. Για την υλοποίηση και υποβοήθηση της Ο.Δ.Ε. διατίθενται οι υποδομές (εξοπλισμός, δίκτυα, εγκαταστάσεις) και τα αναλώσιμα του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και των εμπλεκόμενων δικαστικών υπηρεσιών. Η Κεντρική Ομάδα, οι Ομάδες και Υποομάδες εργασίας μπορούν να συνεδριάζουν στην Κεντρική Υπηρεσία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Άρθρο 30.

Τροποποίηση διάταξης του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών

Στο τέλος του άρθρου 97 του ν. 1756/1988 (Α΄ 35) προστίθεται παράγραφος 8 ως εξής:

«8. Δεν μπορούν να ορισθούν τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη των Πειθαρχικών Συμβουλίων, όσοι άσκησαν καθήκοντα στις αντίστοιχες θέσεις κατά τα αμέσως δύο (2) προηγούμενα έτη.»

Άρθρο 31.

Δαπάνες στο πλαίσιο του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21)

Δαπάνες που διενεργήθηκαν για τις δράσεις της παρ. 1 του άρθρου 96 του ν. 4368/2016 (Α΄ 21) μέχρι τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, θεωρούνται νόμιμες και μπορούν να αναληφθούν και να πληρωθούν σε βάρος πιστώσεων του τρέχοντος ή του επόμενου οικονομικού έτους, σύμφωνα με την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου.

Άρθρο 32.

Στην παράγραφο 1 του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 «Αναστολή Διορισμών και Προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα» (Α΄ 280), όπως ισχύει, προστίθεται περίπτωση κθ΄ ως εξής:

«κθ. Οι δημοσιογράφοι που προσλαμβάνονται στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων Α.Ε..»

Άρθρο 33.

Χορήγηση Φορολογικής Ενημερότητας στους Οργανισμούς Λιμένος Α.Ε.

Το άρθρο 13 του ν. 4404/2016 (Α΄ 126) αντικαθίσταται ως εξής:

«Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε άλλης ρύθμισης, χορηγείται από την αρμόδια Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) Αποδεικτικό Φορολογικής Ενημερότητας (Α.Φ.Ε.) στις ανώνυμες εταιρείες του ν. 2932/2001 (Α΄145) ή του ν. 2688/1999 (Α΄ 40), ανεξαρτήτως της μετοχικής σύνθεσής τους και παρά την ύπαρξη βεβαιωμένων σε βάρος τους, ληξιπρόθεσμων ή μη, οφειλών προς οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης που αφορούν σε φόρους, τέλη ανταποδοτικά ή μη, εισφορές οποιασδήποτε κατηγορίας, φύσης ή περιγραφής, συμπεριλαμβανομένων σε καθεμία από τις ανωτέρω περιπτώσεις των κάθε είδους πρόσθετων φόρων, προσαυξήσεων, προστίμων και τόκων, ασχέτως του νομοθετικού καθεστώτος υπό το οποίο καταλογίστηκαν και βεβαιώθηκαν τα ανωτέρω ποσά.

Η ύπαρξη των παραπάνω οφειλών δεν μπορεί να αποτελέσει λόγο άρνησης χορήγησης του Α.Φ.Ε. από την αρμόδια Δ.Ο.Υ..»

Άρθρο 34.

Τροποποίηση του άρθρου 20 του ν. 4354/2015

Στην παρ. Γ3 του άρθρου 20 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), μετά τις λέξεις «του προσωπικού των καταστημάτων κράτησης αρμοδιότητας του Υπουργείου Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων», προστίθενται οι λέξεις «του προσωπικού των Οργανισμών Λιμένος Α.Ε. που υπάγεται στο πεδίο εφαρμογής του Κεφαλαίου Β΄ του παρόντος νόμου».

Άρθρο 35.

Τροποποίηση του ν. 4480/2017

Στην παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4480/2017 (Α΄ 97), η οποία αντικαταστάθηκε με την παρ. 7 του άρθρου 140 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184), η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2019».

Άρθρο 36.

Κατεπείγουσες ανάγκες προμήθειας καυσίμων Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.

Στην παρ. 1 του άρθρου 55 του ν. 4331/2015 (Α΄ 69), η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 14 του ν. 4551/2018 (Α΄ 116), η ημερομηνία «31.12.2018» αντικαθίσταται με την ημερομηνία «31.12.2019».

Άρθρο 37.

Τροποποίηση του άρθρου 108 του ν. 4504/2017

Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 108 του ν. 4504/2017 (Α΄ 184) αντικαθίσταται ως εξής:

«Από 1.1.2019, απαγορεύεται η διακίνηση καυσίμων ναυτιλίας με πλοία ανεφοδιασμού, δεξαμενόπλοια, σλέπια και εν γένει πετρελαιοφόρα και πετρελαιοφορτηγίδες, τα οποία έχουν συμπληρώσει ηλικία, υπολογιζόμενη από την 31η Δεκεμβρίου του έτους της καθέλκυσης, σαράντα (40) ετών, εκτός και αν τα πλοία αυτά συμμορφώνονται κατά την ως άνω ημερομηνία με τις διατάξεις του προβλεπόμενου προεδρικού διατάγματος από την παράγραφο 2 του παρόντος, οπότε και η ως άνω απαγόρευση παρατείνεται για ένα (1) έτος, ήτοι μέχρι τις 31.12.2019.»

Άρθρο 38.

Τροποποίηση της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 53 του ν. 2725/1999 αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι επιτροπές της παραγράφου 1 μπορούν να επιχορηγούνται, για την κάλυψη των δαπανών που προβλέπονται στον προϋπολογισμό που καταρτίζουν και καταθέτουν προς έλεγχο στη Γ.Γ.Α. σύμφωνα με την παράγραφο 1: (α) από τον τακτικό προϋπολογισμό της Γ.Γ.Α., με απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, (β) από τους τακτικούς προϋπολογισμούς των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης και Τουρισμού, με κοινή απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού και του αρμόδιου κατά περίπτωση Υπουργού και (γ) από τις Περιφέρειες στη γεωγραφική περιφέρεια των οποίων πρόκειται να διεξαχθούν οι αγώνες, τα συνέδρια, οι σύνοδοι και τα Ολυμπιακά γεγονότα της παραγράφου 1.»

Άρθρο 39.

Τροποποίηση της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 (Α΄ 121)

Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης η΄ της παρ. 6 του άρθρου 41Γ του ν. 2725/1999 τροποποιείται ως εξής:

«η. Χρόνος έναρξης ισχύος της παραγράφου αυτής ορίζεται η 31η Δεκεμβρίου 2019.»

Άρθρο 40.

Τροποποίηση της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115)

 1. Η υποπερίπτωση εε΄ της περίπτωσης Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) τροποποιείται ως εξής:

«εε. Οι διαιτητές, βοηθοί διαιτητές και παρατηρητές διαιτησίας των αγώνων αθλημάτων επαγγελματικής κατηγορίας στους οποίους συμμετέχουν Α.Α.Ε..»

 1. Η ισχύς της παραγράφου 1 αρχίζει από τις 19.7.2018.
 2. Στην περίπτωση Δ΄ της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3863/2010 (Α΄ 115) προστίθεται υποπερίπτωση στστ΄ ως εξής:

«στστ. Οι απασχολούμενοι ως κομπάρσοι σε τηλεοπτικές εκπομπές ή παραγωγές κινηματογραφικών ταινιών ή διαφημίσεων που αμείβονται με την ώρα ή την ημέρα, σε τακτά ή μη χρονικά διαστήματα.»

Άρθρο 41.

Συμμετοχή ανέργων του ΕΦΚΑ σε προγράμματα του ΟΑΕΔ

Άνεργοι, πρώην μισθωτοί ασφαλισμένοι στο πρώην ΤΣΠΕΑΘ και στο πρώην ΤΑΤΤΑ, ήδη ΕΦΚΑ, επιτρέπεται να εγγράφονται στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ, αποκλειστικώς για τη συμμετοχή τους σε προγράμματα υλοποιούμενα από τον ΟΑΕΔ, διατηρώντας παράλληλα την ασφάλισή τους για υγειονομική περίθαλψη στον ΕΦΚΑ ή τον ΕΔΟΕΑΠ.

Οι ανωτέρω δύνανται να εγγράφονται στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ μετά τη βεβαιωμένη λήξη της επιδότησής τους λόγω ανεργίας, η οποία προβλέπεται στις διατάξεις των παραγράφων 5 και 6 του άρθρου 73 του β.δ. της 29/5.25.6/1958 (Α΄ 96), καθώς και στις διατάξεις των άρθρων 12, 13 και 14 του β.δ. 456/1967 (Α΄ 143).

Άρθρο 42.

Τροποποίηση της παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3762/2009 (Α΄ 75)

Μετά την παρ. 2 του άρθρου 38 του ν. 3762/2009 (Α΄75) προστίθεται παράγραφος 2Α ως εξής:

«2.Α. Η διάρκεια του ειδικού προγράμματος παρατείνεται από τη λήξη του, κατά το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 έως τις 31.12.2021.

Μετά την τακτοποίηση και πιστοποίηση από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος των χρεωστικών και πιστωτικών υπολοίπων για την υλοποίησή του από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018, το έργο περατώνεται λογιστικά για την ανωτέρω χρονική περίοδο και οι κατατεθείσες εγγυήσεις επιστρέφονται στο όργανο που τις εξέδωσε.

Πραγματοποιθείσες δαπάνες του προγράμματος οι οποίες, σωρευτικά:

α) προέκυψαν κατά το διάστημα από 10.9.2009 έως 31.12.2016,

β) έχουν πιστοποιηθεί από την Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος, σύμφωνα με το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2, και

γ) δεν έχουν πληρωθεί έως την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, δύνανται να πληρωθούν σε βάρος του προϋπολογισμού του προγράμματος.

Τυχόν πραγματοποιθείσες δαπάνες που προκύπτουν από κατατεθείσες εγγυήσεις για το χρονικό διάστημα από 1.1.2017 μέχρι 31.12.2018 και μέχρι την επιστροφή τους θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και καταβάλλονται απολογιστικά από το Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Οικονομικές ή άλλες λογιστικές εκκρεμότητες που ενδεχομένως προκύψουν για το χρονικό διάστημα από 1.1.2019 έως και 31.12.2021 δεν θεωρούνται επιλέξιμες δαπάνες του προγράμματος και δεν βαρύνουν το Ελληνικό Δημόσιο.»

Άρθρο 43.

 1. Μέχρι την έκδοση των προσωρινών πινάκων κατάταξης στο πλαίσιο της ΣΟΧ 3/2018 ανακοίνωσης του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ), και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31ης Μαΐου 2019, επιτρέπεται, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΟΑΕΔ, η απασχόληση του προσληφθέντος δυνάμει της ΣΟΧ 1/2018 ανακοίνωσης προσωπικού, από την 1η Ιανουαρίου 2019, για εξαιρετικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος που συνίστανται στην προστασία της δημόσιας υγείας και της υγείας και ασφάλειας στον χώρο εργασίας. Η απασχόληση του προσωπικού, σύμφωνα με το προηγούμενο εδάφιο, δεν μεταβάλλει τον χαρακτήρα της σχέσης εργασίας βάσει της οποίας προσλήφθηκε.
 2. Δαπάνες που έχουν προκύψει από εργασία, η οποία παρασχέθηκε από τις 9 Οκτωβρίου 2018 έως τη δημοσίευση του παρόντος, για την καθαριότητα κτιρίων όπου στεγάζονται υπηρεσίες του ΟΑΕΔ, θεωρούνται νόμιμες και εκκαθαρίζονται σε βάρος του προϋπολογισμού του ΟΑΕΔ του οικονομικού έτους 2019.

Άρθρο 44.

 1. Η ποινική δίωξη κατά των προσώπων που από τις 31.3.2016 διατέλεσαν ή διατελούν Πρόεδροι, Αντιπρόεδροι, Διευθύνοντες Σύμβουλοι και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» αναστέλλεται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2 για τις πράξεις μη καταβολής πάσης φύσεως οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο, τα Ν.Π.Δ.Δ., τους ασφαλιστικούς οργανισμούς και τους Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, καθώς και για την πράξη του άρθρου μόνου του α.ν. 690/1945. Κατά των προσώπων του προηγούμενου εδαφίου και για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2 δεν επισπεύδονται πράξεις ή μέτρα εκτέλεσης κατά τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων ή άλλον ειδικό νόμο ή διασφαλιστικά μέτρα, καθώς και κάθε διαδικασία που κατατείνει στην είσπραξη των οφειλών της εταιρείας προς το Δημόσιο, Ν.Π.Δ.Δ., ασφαλιστικούς οργανισμούς και Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού.

Πράξεις ή μέτρα που έχουν επισπευσθεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου αναστέλλονται για το χρονικό διάστημα που ορίζεται στην παράγραφο 2.

 1. Η αναστολή της προηγούμενης παραγράφου διαρκεί μέχρι την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας από το δικαστήριο, κατά τις διατάξεις των άρθρων 99 επ. του ν. 3588/2007 (Α΄153).
 2. Με την επικύρωση της συμφωνίας εξυγίανσης της εταιρείας από το δικαστήριο, εξαλείφεται το αξιόποινο και παύει η ποινική δίωξη εναντίον των προσώπων της παραγράφου 1 για αδικήματα των οποίων η αντικειμενική υπόσταση συνίσταται στις πράξεις μη καταβολής των οφειλών της εταιρείας που περιγράφονται στην παράγραφο 1 και αίρονται οι πράξεις ή τα μέτρα εκτέλεσης που έχουν επισπευσθεί εναντίον τους.

Άρθρο 45.

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4469/2017 (Α΄ 62)

 1. Στην περίπτωση στ΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4469/2017 (Α΄ 62) η φράση «σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 2 και το έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4» αντικαθίσταται από τη φράση «σύμφωνα με τις παραγράφους 4, 6 και 7 του άρθρου 2, το έκτο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 4 και την παράγραφο 3α του άρθρου 7».
 2. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 2 αντικαθίσταται ως εξής:

«Πιστωτές οι απαιτήσεις των οποίων: (α) δεν υπερβαίνουν ατομικά για κάθε πιστωτή το ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ και ποσοστό ενάμισι τοις εκατό (1,5%) του συνολικού χρέους του οφειλέτη και (β) δεν υπερβαίνουν αθροιστικά το ποσό των πέντε εκατομμυρίων (5.000.000) ευρώ και ποσοστό δεκαπέντε τοις εκατό (15%) του συνολικού χρέους του οφειλέτη, δεν συμμετέχουν στη διαδικασία του παρόντος νόμου και δεν δεσμεύονται από τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.»

 1. Στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 4 οι λέξεις «έως την 31η Δεκεμβρίου 2018» αντικαθίστανται από τις λέξεις «έως την 31η Δεκεμβρίου 2019».
 2. Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 7 προστίθεται παράγραφος 3α ως εξής:

«3.α. Σε περίπτωση ύπαρξης οφειλών που δεν προέρχονται από την άσκηση επιχειρηματικής δραστηριότητας αλλά αποτελούν οφειλές από άλλη αιτία, όταν ο πιστωτής αυτών δεν κρίνει τη ρύθμισή τους ως απαραίτητη για την εξασφάλιση της βιωσιμότητας του οφειλέτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 1, δύναται όπως με δήλωσή του εξαιρέσει αυτές από τη διαδικασία του παρόντος νόμου. Για τον λόγο αυτόν, ο συντονιστής, πριν κοινοποιήσει το απόσπασμα της αίτησης στο σύνολο των πιστωτών, σύμφωνα με την παράγραφο 2, ειδοποιεί τον πιστωτή ή τους πιστωτές έναντι των οποίων υφίστανται οι οφειλές αυτές και τους καλεί εντός πέντε (5) ημερών να δηλώσουν αν συναινούν στην ένταξη των οφειλών αυτών στη διαδικασία εξωδικαστικής ρύθμισης οφειλών. Αν ο πιστωτής ή οι πιστωτές των ανωτέρω οφειλών συναινέσουν, ο συντονιστής κινεί τη διαδικασία της παραγράφου 2 για όλους τους πιστωτές. Αν δεν συναινέσουν, ο συντονιστής ενημερώνει τον οφειλέτη, του τάσσει προθεσμία πέντε (5) ημερών για την τροποποίηση της πρότασης της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 5 και στη συνέχεια κινεί τη διαδικασία της παραγράφου 2 για τους υπόλοιπους πιστωτές με κοινοποίηση χωριστής ενημέρωσης για την εξαίρεση των ανωτέρω οφειλών και για την αδυναμία ρύθμισής τους με τη σύμβαση αναδιάρθρωσης οφειλών.»

 1. Στην παράγραφο 1 του άρθρου 13 προστίθενται τελευταία εδάφια ως εξής:

«Η αναστολή του πρώτου εδαφίου της παρούσας εξακολουθεί να ισχύει και μετά την πάροδο του εκεί προβλεπομένου χρονικού διαστήματος και μέχρι τη σύνταξη πρακτικού περαίωσης της διαδικασίας του εξωδικαστικού, εφόσον η μη ολοκλήρωση της διαδικασίας εντός του διαστήματος του ως άνω εδαφίου οφείλεται σε λήψη από πιστωτές παρατάσεων των προθεσμιών για ενέργειες, και μόνο έναντι των πιστωτών αυτών. Αν ζητηθεί παράταση προθεσμίας μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος των ενενήντα (90) ημερών, η αναστολή του πρώτου εδαφίου ισχύει έναντι του πιστωτή που ζήτησε την παράταση και για όσο χρονικό διάστημα διαρκεί η παράταση αυτή.»

 1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 14 προστίθεται εδάφιο, ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, η ακύρωση της σύμβασης δεν ασκεί επίδραση στη νομική θέση πιστωτών, οι απαιτήσεις των οποίων έχουν ήδη ικανοποιηθεί πλήρως σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης αναδιάρθρωσης κατά το χρόνο έκδοσης της απόφασης ακύρωσης αυτής.»

 1. Στην παράγραφο 6 του άρθρου 14 οι λέξεις «στις εξής περιπτώσεις» αντικαθίστανται από τις λέξεις «αν κατά τη διάρκεια τις περιόδου αποπληρωμής των οφειλών προς αυτούς συντρέχει μία από τις εξής περιπτώσεις:».
 2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 15 οι λέξεις «προς κάθε πιστωτή» αντικαθίστανται από τις λέξεις «προς το Δημόσιο».
 3. Στο τέλος της παραγράφου 11 του άρθρου 15, όπως τροποποιήθηκε με την παρ.3 του άρθρου 53 του ν. 4549/2018, προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς το Δημόσιο και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης αναστέλλεται η ποινική δίωξη για το αδίκημα του άρθρου 25 του ν. 1882/1990 αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ..»

 1. Στο τέλος της παραγράφου 19 του άρθρου 15 προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από την αποστολή της πρόσκλησης από τον συντονιστή προς τον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης και καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης αναστέλλεται η ποινική δίωξη για τα αδικήματα του α.ν. 86/1967 αναφορικά με τις οφειλές, των οποίων ζητείται η ρύθμιση. Κατά το χρονικό διάστημα της αναστολής της ποινικής δίωξης αναστέλλεται η παραγραφή του αδικήματος, χωρίς να ισχύει ο χρονικός περιορισμός της παραγράφου 3 του άρθρου 113 του Π.Κ..»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 21 του άρθρου 15 αντικαθίσταται ως εξής:

«21. Ύστερα από αίτηση οφειλετών του Δημοσίου ή Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης, οι οποίοι, σωρευτικά ή διαζευκτικά:

α) εξαιρούνται από το πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου επειδή, σωρευτικά ή διαζευκτικά:

αα) δεν εμπίπτουν στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 2,

ββ) εμπίπτουν στην περίπτωση ε΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 2,

γγ) εμπίπτουν στην παράγραφο 5 του άρθρου 2 ή οφειλές τους προς αυτούς ανήκουν στο υπολειπόμενο ποσοστό του έως δέκα πέντε τοις εκατό (15%) των συνολικών οφειλών τους,

δδ) είναι φυσικά πρόσωπα, τα οποία αποκτούν εισόδημα από επιχειρηματική δραστηριότητα, σύμφωνα με τον ν. 4172/2013 αλλά δεν έχουν πτωχευτική ικανότητα,

β) δεν κατόρθωσαν να εξασφαλίσουν απαρτία πιστωτών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 8 χωρίς το Δημόσιο ή αντίστοιχα ο Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης να έχει δηλώσει την πρόθεσή του να μην συμμετάσχει στη διαδικασία, το Δημόσιο και οι Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης μπορούν να προτείνουν στους εν λόγω οφειλέτες λύσεις ρύθμισης των οφειλών τους προς αυτούς, με ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 3 του παρόντος.»

 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 16 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης, Οικονομικών και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης μπορεί να θεσπισθεί απλοποιημένη διαδικασία ρύθμισης των οφειλών για πρόσωπα των οποίων οι συνολικές προς ρύθμιση οφειλές δεν ξεπερνούν το ποσό των τριακοσίων χιλιάδων (300.000) ευρώ, κατά την οποία η πρόταση ρύθμισης, καθώς και η αξιολόγηση της βιωσιμότητας του οφειλέτη παράγονται με τυποποιημένο τρόπο.»

 1. Η ισχύς των παραγράφων 1, 2, 4 και 11 του παρόντος αρχίζει τρεις (3) μήνες μετά τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών μπορεί να ορίζεται συντομότερος χρόνος έναρξης ισχύος μέρους ή του συνόλου των διατάξεων των παραγράφων 1, 2, 4 και 11. Οι παράγραφοι 1, 2 και 4 εφαρμόζονται μόνο στις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την έναρξη ισχύος τους.
 2. Οι διατάξεις των παραγράφων 5, 9, 10 και 11 έχουν άμεση εφαρμογή και σε αιτήσεις που είναι εκκρεμείς κατά την έναρξη ισχύος τους.
 3. Οι διατάξεις των παραγράφων 6, 7 και 8 εφαρμόζονται και σε συμβάσεις ρύθμισης οφειλών που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος τους.

Άρθρο 46.

Ρυθμίσεις για την ηλεκτρονική πύλη Αgora και την Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε. («Enterprise Greece»)

 1. Η υποπερίπτωση ιε΄ του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», που περιλαμβάνεται στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 4242/2014 (Α΄ 50) αντικαθίσταται ως εξής:

«ιε. Διαχειρίζεται από κοινού με το Υπουργείο Εξωτερικών το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών, το οποίο λειτουργεί ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, καθορίζει τη δομή και το περιεχόμενό του, ανανεώνει και ελέγχει τις πληροφορίες και συνεργάζεται για τον σκοπό αυτόν με τις συναρμόδιες υπηρεσίες και φορείς.»

 1. Η περίπτωση α΄ της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 4242/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
  «1.α. Το σύστημα ηλεκτρονικής διαχείρισης πληροφοριών «Ηλεκτρονική Πύλη (Αgora)», καθώς και κάθε τυχόν σχετικό σύστημα που δημιουργείται ως ενιαία εθνική ηλεκτρονική πύλη για την εξωστρεφή επιχειρηματικότητα, υπάγεται στην από κοινού εποπτεία του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και του Υπουργείου Εξωτερικών. Ειδικότερα η διαχείριση και λειτουργία της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης, ο καθορισμός της δομής και του περιεχομένου αυτής ασκείται από κοινού από το Υπουργείο Εξωτερικών και την «Ελληνική Εταιρεία Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.». Με κοινή απόφαση των υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Εξωτερικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες της διαχείρισης και λειτουργίας της ενιαίας εθνικής ηλεκτρονικής πύλης.»
 2. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 1 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», που τέθηκε σε ισχύ με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996 (Α΄ 29), προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής:

«Στις τρίτες χώρες, εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι προμήθειες, υπηρεσίες, καθώς και τα έργα κατασκευές, με εκτιμώμενη αξία που δεν υπερβαίνει τα κατώτατα όρια του άρθρου 5 του ν. 4412/2016, πραγματοποιούνται μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας και εντός των ορίων του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού, με απευθείας προμήθεια ειδών ή απευθείας ανάθεση του έργου-κατασκευής ή της υπηρεσίας, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης.»

 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 11 του Καταστατικού της «Ελληνικής Εταιρείας Επενδύσεων και Εξωτερικού Εμπορίου Α.Ε.», που τέθηκε σε ισχύ με την παρ. 3 του άρθρου πρώτου του ν. 2372/1996, αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Επιτρέπεται η απόσπαση στην εταιρεία τακτικού, μόνιμου προσωπικού ή προσωπικού που υπηρετεί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) σε φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 14 παρ. 1 του ν. 2190/1994, με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού, κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και χωρίς χρονικό περιορισμό. Οι αποσπώμενοι στην εταιρεία λαμβάνουν από αυτήν το σύνολο των αποδοχών τους. Επιπρόσθετα, επιτρέπεται ο δανεισμός υπαλλήλων από τον ιδιωτικό τομέα με ειδική συμφωνία.»

Άρθρο 47.

Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192)

 1. Το άρθρο 73 του π.δ. 147/2017 (Α΄ 192) αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 73

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΤΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΛΑΔΟ

Οι οργανικές θέσεις του μόνιμου προσωπικού του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης κατανέμονται κατά κατηγορία και κλάδο ως εξής:

Α. Κατηγορία Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ): α. Κλάδος ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 396 β. Κλάδος ΠΕ Μηχανικών θέσεις: 94

γ. Κλάδος ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις: 27

δ. Κλάδος ΠΕ Γεωτεχνικών θέσεις: 3

ε. Κλάδος ΠΕ Πληροφορικής θέσεις: 32

στ. Κλάδος ΠΕ Αρχαιολόνων θέσεις: 1

ζ. Κλάδος ΠΕ Μεταφραστών-Διερμηνέων θέσεις: 9

Β. Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ): 

α. Κλάδος ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού θέσεις: 28 

β. Κλάδος ΤΕ Μηχανικών θέσεις: 15

γ. Κλάδος ΤΕ Πληροφορικής θέσεις: 13

δ. Κλάδος ΤΕ Βιβλιοθηκονόμων θέσεις: 1

Γ. Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ): 

α. Κλάδος ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις: 186 

β. Κλάδος ΔΕ Τεχνικός θέσεις: 12

γ. Κλάδος ΔΕ Πληροφορικής θέσεις: 38

δ. Κλάδος ΔΕ Μεταφραστών Διερμηνέων θέσεις: 3

ε. Κλάδος ΔΕ Οδηγών Θέσεις: 11

στ.Κλάδος ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις: 2

Δ. Κατηγορία Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):

α. Κλάδος ΥΕ Επιμελητών θέσεις: 32

β. Κλάδος ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 8

γ. Κλάδος ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 4.»

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 74 «ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΜΕ ΣΧΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΑΟΡΙΣΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΚΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΒΑΘΜΙΔΑ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ» αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι οργανικές θέσεις του προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου κατανέμονται κατά εκπαιδευτική βαθμίδα και ειδικότητα ως εξής:

Α. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό

Θέσεις διαφόρων εξειδικεύσεων (καθορίζονται κάθε φορά με την προκήρυξη): 39

Β. Βαθμίδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης (ΠΕ):

α. ΠΕ Διοικητικού Οικονομικού θέσεις: 49

β. ΠΕ Μηχανικών θέσεις: 13

γ. ΠΕ Περιβάλλοντος θέσεις: 2 

δ. ΠΕ Πληροφορικής θέσεις: 3 

ε. ΠΕ Ιατρών θέσεις: 1

Γ. Βαθμίδα Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ):

α. ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού θέσεις: 13

β. ΤΕ Μηχανικών θέσεις: 15

Δ. Βαθμίδα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΔΕ):

α. ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων θέσεις: 61

β. ΔΕ Τεχνικός θέσεις: 8

γ. ΔΕ Πληροφορικής θέσεις: 3

δ. ΔΕ Οδηγών θέσεις: 12

ε. ΔΕ Τηλεφωνητών θέσεις: 1

Ε. Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ):

α. ΥΕ Επιμελητών θέσεις: 3

β. ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας θέσεις: 1

γ. ΥΕ Φυλάκων-Νυκτοφυλάκων θέσεις: 1.»

Άρθρο 48.

Τροποποιήσεις του π.δ. 43/2013 «Κανονισμός Οικονομικής Διαχείρισης Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων» (Α΄ 80)

Υπηρεσία μόνο για συνδρομητές

1 .α. Η παρ. 2 του άρθρου 3 του π.δ. 43/2013 αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Με απόφαση του συλλογικού οργάνου της Αρχής είναι δυνατή η παροχή εξουσιοδότησης σε άλλα όργανα να υπογράφουν έγγραφα ή άλλες πράξεις διαχείρισης.»

β. Στο άρθρο 3 προστίθεται παράγραφος 3 ως εξής:

«3. Ο Γενικός Διευθυντής της Αρχής έχει και τις αρμοδιότητες του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών όπως αναφέρονται στην ισχύουσα νομοθεσία περί δημοσίου λογιστικού.»

2 .α. Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Διατάκτης των δαπανών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων είναι ή το συλλογικό όργανο της Αρχής ή οποιοδήποτε άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτό όργανο, που είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του προϋπολογισμού του φορέα, αναλαμβάνει υποχρεώσεις σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού αυτού και προσδιορίζει τις απαιτήσεις σε βάρος του σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

β. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 καταργείται.

γ. Η παράγραφος 3 του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Κατόπιν τεκμηριωμένου αιτήματος του Διατάκτη ο ΓΔΟΥ συντάσσει σε δύο αντίγραφα το σχέδιο της σχετικής απόφασης ανάληψης υποχρέωσης με τελικό υπογράφοντα τον Διατάκτη.»

 1. Η παράγραφος 3 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Οι πράξεις που αφορούν την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων υπογράφονται από υπάλληλο του Τμήματος Οικονομικής Υποστήριξης της Διεύθυνσης Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης, ο οποίος δεν εμπλέκεται στη διαδικασία εκκαθάρισης και ενταλματοποίησης των δαπανών και ορίζεται με απόφαση του συλλογικού οργάνου της Αρχής.»

 1. Στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 11 διαγράφονται οι λέξεις «του Προέδρου».
 2. Στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 13 οι λέξεις «από τον Πρόεδρο» αντικαθίστανται από τις λέξεις «με απόφαση του συλλογικού οργάνου».
 3. Η παρ. 3 του άρθρου 15 του π.δ. 43/2013 διαγράφεται.

Άρθρο 49.

Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4548/2018 (Α΄ 104)

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 3 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Το Γ.Ε.ΜΗ. των παραπάνω εταιρειών τηρείται από την αρμόδια Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Από την ίδια υπηρεσία τηρείται το Γ.Ε.ΜΗ. των υποκαταστημάτων αλλοδαπών εταιρειών της περίπτωσης γ΄, καθώς και των υποκαταστημάτων αλλοδαπών που είναι οντότητες δημοσίου ενδιαφέροντος των περιπτώσεων β΄ και γ΄του Παραρτήματος Α΄ του ν. 4308/2014 (Α΄ 251).»

 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 24 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Οι έκτακτες αυξήσεις του κεφαλαίου που αποφασίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 συνιστούν τροποποίηση του καταστατικού, δεν υπόκεινται όμως σε διοικητική έγκριση, όπου αυτή απαιτείται κατά τον παρόντα νόμο.»

 1. Οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 33 αντικαθίστανται ως εξής:

«4. Με την επιφύλαξη των διατάξεων για την κοινωνία, το ενέχυρο και την επικαρπία, οι τίτλοι εκδίδονται και μεταβιβάζονται μόνο με το σύνολο των δικαιωμάτων που περιλαμβάνουν και δεν επιτρέπεται η χωριστή διάθεση ορισμένων δικαιωμάτων.

 1. Κατ’ εξαίρεση, οι απαιτήσεις απόληψης κερδών, τόκων ή χρεολυσίων, καθώς και άλλα αυτοτελή περιουσιακά δικαιώματα που γεννώνται από τους τίτλους μεταβιβάζονται ελεύθερα, εφόσον το καταστατικό ή οι όροι έκδοσης των οικείων τίτλων δεν προβλέπουν κάτι διαφορετικό.»
 2. Η παράγραφος 3 του άρθρου 35 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Η διαφορά που προκύπτει από την έκδοση μετοχών σε τιμή ανώτερη του αρτίου δεν μπορεί να διατεθεί για πληρωμή μερισμάτων ή ποσοστών, μπορεί όμως: (α) να κεφαλαιοποιηθεί ή (β) να συμφηφισθεί προς απόσβεση ζημιών της εταιρίας, εκτός αν υπάρχουν αποθεματικά ή άλλα κονδύλια, τα οποία κατά τον νόμο μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό των ζημιών αυτών.»

 1. Η περίπτωση στ΄της παραγράφου 3 του άρθρου 99 αντικαθίσταται ως εξής:

«στ) Συμβάσεις της εταιρείας με θυγατρική ή ασφάλειες ή εγγυήσεις υπέρ θυγατρικής, οι οποίες συνάπτονται ή παρέχονται προς το συμφέρον της εταιρείας, της θυγατρικής της και των μετόχων τους που δεν είναι συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας, ή από τις οποίες δεν κινδυνεύουν τα συμφέροντα τούτων. Στην περίπτωση αυτή συντάσσεται έκθεση από τα πρόσωπα της παραγράφου 1 του άρθρου 101, η οποία αξιολογεί κατά πόσον υπάρχει επαρκής προστασία των συμφερόντων αυτών. Αναφορά στο περιεχόμενο της έκθεσης γίνεται στο Προσάρτημα, σύμφωνα με την παράγραφο 31 του άρθρου 29 του ν. 4308/2014. Τα προηγούμενα εδάφια δεν εφαρμόζονται σε εταιρείες με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά.»

 1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 99 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Εξαιρούνται από την εφαρμογή της παραγράφου 1 συναλλαγές, ως προς τις οποίες ο νόμος προϋποθέτει έγκριση από τη γενική συνέλευση, εφόσον οι σχετικές νομοθετικές διατάξεις αντιμετωπίζουν ειδικώς και προστατεύουν επαρκώς τη δίκαιη μεταχείριση όλων των μετόχων, των συμφερόντων της εταιρείας και των μετόχων που δεν αποτελούν συνδεδεμένα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των μετόχων μειοψηφίας.»

 1. Στο τέλος της παραγράφου 5 του άρθρου 100 προστίθενται εδάφια ως εξής:

«Η παρούσα δεν εφαρμόζεται: (α) σε εταιρίες με μετοχές μη εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και (β) επί εταιριών με εισηγμένες μετοχές, αν η άδεια του διοικητικού συμβουλίου σύμφωνα με την παράγραφο 1 δόθηκε με τη συμφωνία της πλειοψηφίας των ανεξάρτητων μελών τούτου. Σε κάθε περίπτωση η χορήγηση της άδειας από τη γενική συνέλευση ματαιώνεται, αν αντιταχθούν σε αυτήν μέτοχοι που εκπροσωπούν το ένα τρίτο (1/3) του εκπροσωπούμενου στη συνέλευση κεφαλαίου.»

 1. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 1 του άρθρου 109 αντικαθίσταται ως εξής:

«Αμοιβή ή παροχή που χορηγείται σε μέλος του διοικητικού συμβουλίου και δεν ρυθμίζεται στον νόμο ή το καταστατικό βαρύνει την εταιρεία μόνο αν εγκριθεί με ειδική απόφαση της γενικής συνέλευσης με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112.»

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 109 αντικαθίσταται ως εξής:

«Επί εταιρειών με μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά η παρούσα παράγραφος ισχύει με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 110 έως 112.»

 1. Το τρίτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 110 καταργείται.
 2. Η παράγραφος 7 του άρθρου 110 καταργείται.
 3. Στο άρθρο 112 προστίθεται παράγραφος 7 ως εξής:

«7. Η παράγραφος 5 του άρθρου 109 εφαρμόζεται και στις αποδοχές που καθορίζονται στην έκθεση αποδοχών. Η προθεσμία των δύο (2) μηνών αρχίζει από την ψηφοφορία επί της έκθεσης αποδοχών σύμφωνα με την παράγραφο 3.»

 1. Η παράγραφος 8 του άρθρου 124 αντικαθίσταται ως εξής:

«8. Φυσικό πρόσωπο, το οποίο κατέχει μετοχές εισηγμένες σε ρυθμιζόμενη αγορά και το οποίο είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου της εν λόγω εταιρείας, δεν μετέχει στην ψηφοφορία της γενικής συνέλευσης και δεν υπολογίζεται για τον σχηματισμό της απαρτίας και της πλειοψηφίας, όταν η γενική συνέλευση αποφασίζει την ανάθεση του υποχρεωτικού ελέγχου των χρηματοοικονομικών καταστάσεων σε ορκωτό ελεγκτή λογιστή ή σε ελεγκτική εταιρία. Η παρούσα παράγραφος δεν εφαρμόζεται όταν η πλειοψηφία των ανεξάρτητων μελών του διοικητικού συμβουλίου δηλώσει ότι συμφωνεί με την ανάθεση του ελέγχου στα προτεινόμενα πρόσωπα.»

 1. Η περίπτωση ε΄ της παραγράφου 5 του άρθρου 137 αντικαθίσταται ως εξής:

«ε) μη τήρησης ή πλημμελούς τήρησης της παραγράφου 4 του άρθρου 122, των παραγράφων 3 έως 5 του άρθρου 123 και των άρθρων 128 και 129.»

 1. Στο άρθρο 187 προστίθεται παράγραφος 18 ως εξής:

«18. Εντός έξι (6) μηνών από την 1η Ιανουάριου 2019 ολοκληρώνεται η μεταφορά των εταιρειών της παραγράφου 3 του άρθρου 9 του παρόντος, των οποίων το Γ.Ε.ΜΗ. δεν τηρείται στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μέχρι την ολοκλήρωση της μεταφοράς κάθε εταιρείας, οι καταχωρίσεις στο Γ.Ε.ΜΗ. συνεχίζουν να πραγματοποιούνται από τις, πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, αρμόδιες για την τήρηση του Γ.Ε.ΜΗ. υπηρεσίες και οι αποφάσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4, εκδίδονται από τις αρμόδιες, για την έκδοση αυτών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, υπηρεσίες, τηρουμένων κατά τα λοιπά των διατάξεων του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης και του κατά περίπτωση αρμόδιου Υπουργού καθορίζεται η διαδικασία μεταφοράς των φακέλων, η χρονική σειρά μεταφοράς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια. Με την ίδια διαδικασία και εντός του ίδιου χρονικού διαστήματος πραγματοποιείται και η μεταφορά των εταιρειών των οποίων το Γ.Ε.ΜΗ. παύει να τηρείται στη Διεύθυνση Εταιρειών της Γενικής Διεύθυνσης Αγοράς της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου και Προστασίας του Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.»

 1. Η ισχύς των διατάξεων του παρόντος αρχίζει την 1η Ιανουάριου 2019.

Άρθρο 50.

Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 2515/1997 «Άσκηση επαγγέλματος Λογιστή Φοροτεχνικού, λειτουργία Σώματος Ορκωτών Εκτιμητών (Σ.Ο.Ε.) και άλλες διατάξεις» (Α΄ 154)

 1. Το πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 18 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 τροποποιείται ως ακολούθως:

«α. Ο Υπουργός Οικονομίας και Ανάπτυξης εκδίδει την εγκριτική απόφαση της συγχώνευσης, σύμφωνα με τις διατάξεις της νομοθεσίας για τις ανώνυμες εταιρείες, αφού έχει προηγηθεί η έγκριση της συγχώνευσης από την Τράπεζα της Ελλάδος, όταν στη συγχώνευση συμμετέχει πιστωτικό ίδρυμα με τη μορφή ανώνυμης εταιρείας ή όταν το πιστωτικό ίδρυμα που θα προέλθει από τη συγχώνευση θα έχει τη μορφή ανωνύμου εταιρείας.»

 1. Στο τέλος της περίπτωσης α΄ της παρ. 18 του άρθρου 16 του ν. 2515/1997 προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Ειδικότερα για τα πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν με τη μορφή αμιγούς πιστωτικού συνεταιρισμού προηγείται η απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος που εγκρίνει τη συγχώνευση σύμφωνα με τα ανωτέρω. Οι αποφάσεις των γενικών συνελεύσεων και η σύμβαση συγχώνευσης που καταρτίζεται με συμβολαιογραφικό έγγραφο καταχωρίζονται στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο του ν. 3419/2005 (Α΄297). Οι σχετικές καταχωρίσεις πραγματοποιούνται από τις αρμόδιες για την τήρησή του υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ., οι οποίες ελέγχουν την πληρότητα, το υποστατό και τη νομιμότητα των σχετικών πράξεων. Η σύμβαση συγχώνευσης δεν μπορεί να συναφθεί πριν παρέλθει η προθεσμία της παρ. 2 του άρθρου 70 του κ.ν. 2190/1920.

Στην περίπτωση συγχώνευσης με απορρόφηση, από την καταχώριση στην οικεία μερίδα Γ.Ε.ΜΗ. του απορροφώντος συνεταιρισμού συντελείται η συγχώνευση και αυτός υπεισέρχεται σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ή των απορροφούμενων συνεταιρισμών. Οι εκκρεμείς δίκες συνεχίζονται από αυτόν χωρίς διακοπή. Ο απορροφώμενος συνεταιρισμός διαγράφεται από τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία Μητρώα Συνεταιρισμών. Στην περίπτωση συγχώνευσης με σύσταση νέου συνεταιρισμού τηρούνται οι διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 10 του ν. 1667/1986 πριν την καταχώριση αυτού στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο της έδρας του.»

Άρθρο 51. Τροποποίηση του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 (Α΄ 87)

 1. Στην παρ. 2 του άρθρου 107 του ν. 3852/2010 προστίθεται τελευταίο εδάφιο ως εξής:

«Οι επιχορηγήσεις που χορηγούνται σύμφωνα με το τέταρτο εδάφιο της παρούσας παραγράφου δεν υπόκεινται σε φόρο εισοδήματος. Η ανωτέρω διάταξη ισχύει από το φορολογικό έτος 2017.»

Άρθρο 52. Συμπληρωματικές Συμβάσεις επί κτιρίων χαρακτηρισμένων ως έργων τέχνης

 1. Συμβάσεις με αξία μικρότερη του ενός εκατομμυρίου (1.000.000) ευρώ που χαρακτηρίστηκαν ως συμπληρωματικές κατά την υπογραφή τους, δεν υποβλήθηκαν στον προβλεπόμενο από τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52) έλεγχο νομιμότητας και συνήφθησαν ως παρακολούθημα των αρχικών συμβάσεων εκτέλεσης έργων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού επί κτιρίων χαρακτηρισμένων ως έργων τέχνης, θεωρούνται νόμιμες κατά παρέκκλιση κάθε γενικής και ειδικής διάταξης και παράγουν έννομα αποτελέσματα.
 2. Οι δαπάνες που απορρέουν από την εκτέλεση των ως άνω συμβάσεων θεωρούνται νόμιμες, δύναται να πληρωθούν σε βάρος των πιστώσεων του προϋπολογισμού του τρέχοντος και του επόμενου οικονομικού έτους και όσες από αυτές έχουν πληρωθεί δεν καταλογίζονται και δεν αναζητούνται ως αχρεωστήτως καταβληθείσες.

Άρθρο 53. Συμβάσεις μισθώσεων

 1. Συμβάσεις μισθώσεων που έχουν συναφθεί από το Ταμείο Αρχαιολογικών Πόρων και Απαλλοτριώσεων, το Ταμείο Διαχείρισης Πιστώσεων για την Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων (ΤΔΠΕΑΕ) και τον Ειδικό Λογαριασμό στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και αφορούν ακίνητα στα οποία στεγάζονται Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, θεωρούνται ως νομίμως συναφθείσες και διατηρούνται σε ισχύ μέχρι την ολοκλήρωση των διαδικασιών μίσθωσης ακινήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3130/2003 (Α΄ 76). Οι δαπάνες που απορρέουν από τις συμβάσεις του προηγούμενου εδαφίου βαρύνουν τον τρέχοντα προϋπολογισμό και τον προϋπολογισμό του έτους 2019.
 2. Η παράγραφος 1 ισχύει από την 1.1.2018.

Άρθρο 54.

Τροποποίηση της κ.υ.α. 75555/289/6.7.2017 (Β΄ 2336)

Μετά το τέταρτο εδάφιο του άρθρου 4 της 75555/ 289/6.7.2017 (Β΄ 2336) κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομίας και Ανάπτυξης και Οικονομικών προστίθεται εδάφιο ως εξής:

«Από την προθεσμία του προηγούμενου εδαφίου εξαιρούνται οι Υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού.»

Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2018.

Άρθρο 55.

Τροποποίηση διατάξεων του ν. 2969/2001

 1. Στο άρθρο 3 του ν. 2969/2001 (Α΄281) μετά την παράγραφο 9 προστίθεται νέα παράγραφος 9Α ως εξής:

«9.Α.α) Συνθετική αιθυλική αλκοόλη: Η αιθυλική αλκοόλη που λαμβάνεται συνθετικά, με εφαρμογή αποκλειστικά και μόνον χημικών μεθόδων, συνήθως από τα προϊόντα και παραπροϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας ως και από συνθετικό αέριο, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 99,9% νοl., δυναμένη να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνον, για ειδικές βιομηχανικές χρήσεις, κατόπιν της προηγουμένης μετουσιώσεώς της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8.

β) Αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης: Η αιθυλική αλκοόλη που δεν είναι γεωργικής προέλευσης αλλά ούτε και συνθετική, λαμβανόμενη με βιολογική μέθοδο από βιομάζα, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002 (Α΄ 230), η οποία δύναται να χρησιμοποιείται, αποκλειστικά και μόνον, για ειδικές βιομηχανικές χρήσεις κατόπιν της προηγουμένης μετουσιώσεώς της κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις διατάξεις της παραγράφου 9 του άρθρου 8.

γ) Βιοαιθανόλη: Η αιθυλική αλκοόλη που λαμβάνεται από βιομάζα, για χρήση, κατόπιν της προηγούμενης μετουσίωσής της ως καύσιμο κίνησης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 3054/2002.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 10 του άρθρου 3 αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη: Η αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης (ουδέτερη ή ακατέργαστη) και μη, αλκοολικού τίτλου τουλάχιστον 95% νοl., ως και η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, στην οποία έχουν προστεθεί χημικές ουσίες ώστε να αποκλείεται η χρησιμοποίησή της για παρασκευή αλκοολούχων ποτών χωρίς όμως να επηρεάζονται οι λοιπές βιομηχανικές της χρήσεις.»

 1. Στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 5 προστίθενται περιπτώσεις στ΄ και ζ΄ ως εξής:

«στ) Σε επιτηδευματίες παραγωγούς βιοαιθανόλης.

ζ) Σε λοιπούς επιτηδευματίες που παράγουν αιθυλική αλκοόλη είτε συνθετική είτε μη γεωργικής προέλευσης, καθώς και άλλα αλκοολούχα προϊόντα, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 3.»

 1. Στο τέλος της παραγράφου 2 του άρθρου 5 προστίθεται τέταρτο εδάφιο ως ακολούθως:

«Με τους Οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας εξομοιώνονται και οι επιτηδευματίες που παράγουν βιοαιθανόλη, αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης και συνθετική αιθυλική αλκοόλη, έχοντας με αυτούς ίδιες υποχρεώσεις και δικαιώματα.»

 1. Στο άρθρο 5 προστίθενται παράγραφοι 6 και 7 ως εξής:

«6.α) Παραγωγοί βιοαιθανόλης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευματίες, οι οποίοι έχοντες τις κατάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και κατεργαζόμενοι βιομάζα, παράγουν βιοαιθανόλη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002.

β) Παραγωγοί αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευματίες οι οποίοι, έχοντες τις κατάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και κατεργαζόμενοι βιομάζα, όπως ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002, εκτός από τις γεωργικές πρώτες ύλες που περιλαμβάνονται στο Παράρτημα I της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ε.Ε., με χρήση βιολογικών μεθόδων, παράγουν αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης.

 1. Παραγωγοί συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης χαρακτηρίζονται οι επιτηδευματίες οι οποίοι, έχοντες τις κατάλληλες κατά περίπτωση εγκαταστάσεις, μηχανολογικό και λοιπό εξοπλισμό και κατεργαζόμενοι συνήθως είτε προϊόντα και παραπροϊόντα της πετροχημικής βιομηχανίας είτε συνθετικό αέριο, με χρήση αποκλειστικά και μόνο χημικών μεθόδων, παράγουν συνθετική αιθυλική αλκοόλη.»
 2. Στο άρθρο 6 προστίθεται παράγραφος 6 ως ακολούθως:

«6. Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος απαιτείται επίσης για τους επιτηδευματίες που παράγουν βιοαιθανόλη, αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης και συνθετική αιθυλική αλκοόλη.

Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δεν απαιτείται για τους ήδη λειτουργούντες Οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας, οι οποίοι διαθέτουν άδεια ασκήσεως επαγγέλματος Οινοπνευματοποιού Β΄ κατηγορίας, προκειμένου για την παραγωγή από αυτούς βιοαιθανόλης με τη χρησιμοποίηση αποκλειστικά και μόνο των γεωργικών πρώτων υλών που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5.

Με απόφαση του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) καθορίζονται οι όροι, διατυπώσεις και διαδικασίες για τη χορήγηση της κατά τα ανωτέρω άδειας ασκήσεως επαγγέλματος, τον ασκούμενο έλεγχο στις οικείες μονάδες παραγωγής, καθώς και τα εφαρμοζόμενα μέσα για τη μέτρηση και τον έλεγχο των παραγόμενων προϊόντων. Με όμοια απόφαση, καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, οι περιορισμοί, οι διαδικασίες και διατυπώσεις, καθώς και τα μέτρα ελέγχου, προκειμένου για την κατά την προηγούμενη περίπτωση παραγωγή βιοαιθανόλης από τους Οινοπνευματοποιούς Β΄ κατηγορίας.»

 1. Η υποπαράγραφος 3 της παραγράφου Δ΄ του άρθρου 7 αντικαθίσταται ως εξής:

«3. Επιτρέπεται στους ποτοποιούς να εμφιαλώνουν οίνους όξος, μη αλκοολούχα ποτά και χυμούς αρκεί να πληρούν τους όρους και να διαθέτουν τις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό σύμφωνα με τις σχετικές ειδικές για τις δραστηριότητες αυτές διατάξεις.

Επίσης επιτρέπεται στους ποτοποιούς η παρασκευή και εμφιάλωση ποτών του κωδικού ΣΟ 22.05. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις προκειμένου για την παρασκευή και εμφιάλωση των προϊόντων του προηγουμένου εδαφίου.»

 1. Στο άρθρο 7 προστίθεται παράγραφος ΣΤ΄ ως εξής:

«ΣΤ. Παραγωγοί βιοαιθανόλης αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης και συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης.

 1. Οι διατάξεις των παραγράφων Β1, Β2, Β3, Β5, Β6, Β9 και Β10 εφαρμόζονται και για τους παραγωγούς βιοαιθανόλης τους παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης και τους παραγωγούς συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης.

2.α) Δεν επιτρέπεται στους παραγωγούς βιοαιθανόλης, στους παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης και στους παραγωγούς συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης να είναι ταυτόχρονα Οινοπνευματοποιοί Α΄ κατηγορίας αποσταγματοποιοί ή ποτοποιοί.

β) Δεν επιτρέπεται, στους επιτηδευματίες παραγωγούς αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης και στους επιτηδευματίες παραγωγούς συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης να είναι ταυτόχρονα και Οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας.

Επίσης δεν επιτρέπεται στους επιτηδευματίες παραγωγούς βιοαιθανόλης να είναι ταυτόχρονα και Οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας εκτός της περίπτωσης παραγωγής βιοαιθανόλης αποκλειστικά και μόνο από τις γεωργικές πρώτες ύλες που προβλέπονται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 5 του παρόντος νόμου.

 1. Με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, που εκδίδεται ύστερα από εισήγηση της αρμόδιας Διεύθυνσης του Γενικού Χημείου του Κράτους καθορίζεται ο τρόπος βεβαίωσης της κατεργασίας των πρώτων υλών, ο τρόπος πίστωσής τους, καθώς και οι όροι που πρέπει να πληρούν οι χώροι, οι εγκαταστάσεις, ο μηχανολογικός και λοιπός εξοπλισμός των εργοστασίων των οικείων, κατά περίπτωση προϊόντος, επιτηδευματιών που παράγουν βιοαιθανόλη, αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης και συνθετική αιθυλική αλκοόλη.»
 2. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.α) Η πώληση της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης των αποσταγμάτων και των προϊόντων απόσταξης πάσης φύσεως είτε αυτά παράγονται εγχωρίως είτε προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή από τρίτες χώρες επιτρέπεται να διενεργείται, αναλόγως προς τη φύση αυτών και το επιτήδευμα του παραλήπτη, από τους κατά τις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 επιτηδευματίες και από τις φορολογικές αποθήκες εμπορίας, αποκλειστικά:

αα) σε ποτοποιούς οι οποίοι διαθέτουν την προβλεπόμενη, από τις διατάξεις του άρθρου 6, άδεια ασκήσεως επαγγέλματος,

ββ) σε οινοποιούς για ανάμειξη με οίνους ή γλεύκη, εφόσον τα εν λόγω προϊόντα είναι αμπελοοινικής προελεύσεως σύμφωνα με τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις, 

γγ) σε βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

β) Η καθαρή αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης επιτρέπεται να διατίθεται επίσης σε:

αα) φαρμακοποιούς είτε προς εμφιάλωση (οινόπνευμα καθαρό προς εμφιάλωση), εφόσον διαθέτουν την ειδική άδεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 5, είτε για την παρασκευή από αυτούς, στο φαρμακείο τους, των διαφόρων λεγομένων γαληνικών παρασκευασμάτων (ουδέτερη αιθυλική αλκοόλη γεωργικής προέλευσης),

ββ) νοσοκομεία, θεραπευτήρια, κλινικές, νοσηλευτικά ιδρύματα δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου για ιατρικούς σκοπούς,

γγ) εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα, φορείς και υπηρεσίες για ερευνητικούς σκοπούς.

γ) Η πώληση της αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης, ως και της συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, είτε τα προϊόντα αυτά παράγονται εγχωρίως είτε προέρχονται από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες, επιτρέπεται, από τους κατά τις παραγράφους 6 περίπτωση β΄ και 7 του άρθρου 5 επιτηδευματίες ως και από τις οικείες φορολογικές αποθήκες εμπορίας, αποκλειστικά και μόνο σε βιομηχανικά εργοστάσια ή βιοτεχνίες που χρησιμοποιούν τα ανωτέρω προϊόντα ως πρώτη ή βοηθητική ύλη για την παραγωγή των προϊόντων τους.

δ) Η πώληση βιοαιθανόλης είτε παραγόμενης εγχωρίως είτε προερχόμενης από άλλα κράτη-μέλη της Ε.Ε. ή από τρίτες χώρες, επιτρέπεται, από τους κατά την περίπτωση α΄ της παραγράφου 6 του άρθρου 5 επιτηδευματίες και από τις οικείες φορολογικές αποθήκες εμπορίας, κατόπιν της προηγούμενης μετουσίωσής της αποκλειστικά και μόνο σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ν. 3054/2002.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«Απαγορεύεται η διάθεση, χύμα, παντός είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης γεωργικής προέλευσης ως και αλκοολούχων ποτών, στην κατανάλωση και λιανική πώληση.»

 1. Η παράγραφος 9 του άρθρου 8 αντικαθίσταται ως εξής:

«9. Η συνθετική αιθυλική αλκοόλη, ως και η αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης επιτρέπεται να διατίθεται μόνο μετουσιωμένη για ειδικές βιομηχανικές χρήσεις. Απαγορεύεται η χρησιμοποίηση των εν λόγω αλκοολών για παραγωγή ποτών ή προϊόντων διατροφής εν γένει, ως και για εμφιάλωση.

Επίσης απαγορεύεται η χρησιμοποίηση της βιοαιθανόλης σε οποιαδήποτε άλλη χρήση, πλην της προβλεπόμενης στις σχετικές διατάξεις της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 10 του άρθρου 3.»

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 7 του άρθρου 9 αντικαθίσταται ως εξής:

«Με όμοια απόφαση καθορίζονται οι αποδόσεις των πρώτων υλών παραγωγής, παντός είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης, ως και αλκοολούχων εν γένει προϊόντων, καθώς και κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου.»

 1. Η παράγραφος 1 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«1.Τα Οινοπνευματοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, τα αποσταγματοποιεία, τα ποτοποιεία, τα εργοστάσια των παραγωγών βιοαιθανόλης, αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης, συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, οι επιχειρήσεις εν γένει διακίνησης και εμπορίας παντός είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων, προϊόντων απόσταξης και αλκοολούχων ποτών, τα εργοστάσια που χρησιμοποιούν αιθυλική αλκοόλη παντός είδους ή εργάζονται με αποστακτικά μηχανήματα κατάλληλα για παραγωγή αιθυλικής αλκοόλης παντός είδους, αυτοί που κατέχουν άμβικες απόσταξης ή άλλα αποστακτικά μηχανήματα, οι κατασκευαστές τέτοιων μηχανημάτων, καθώς και η μεταφερόμενη και διατιθέμενη, παντός είδους, αιθυλική αλκοόλη, τα αποστάγματα, τα προϊόντα απόσταξης γεωργικής προέλευσης, ως και τα αλκοολούχα ποτά υπόκεινται στον έλεγχο της Τελωνειακής και Χημικής Υπηρεσίας.»

 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 10 αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Στα Οινοπνευματοποιεία Α΄ και Β΄ κατηγορίας, στα εργοστάσια των παραγωγών βιοαιθανόλης, αιθυλικής αλκοόλης μη γεωργικής προέλευσης και συνθετικής αιθυλικής αλκοόλης, στα αποσταγματοποιεία και στις φορολογικές αποθήκες διακίνησης, χύμα, κάθε είδους αιθυλικής αλκοόλης, αποσταγμάτων και προϊόντων απόσταξης ασκείται συστηματική εποπτεία από το αρμόδιο Τελωνείο και από την αρμόδια Χημική Υπηρεσία.»

 1. Οι περιπτώσεις α΄, β΄, γ΄, δ και ι΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 11 αντικαθίστανται αντιστοίχως ως εξής:

«α) Οι οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας, οι εξομοιούμενοι προς αυτούς επιτηδευματίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5, και οι αποσταγματοποιοί που παραλείπουν να υποβάλουν ή υποβάλουν εκπρόθεσμα, χωρίς ιδιαίτερο λόγο, την προβλεπόμενη από την υποπαράγραφο 9 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 7 μηνιαία δήλωση, καθώς και αυτοί που συντάσσουν ανακριβώς την εν λόγω δήλωση.

β) Οι οινοπνευματοποιοί Α΄, οι οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας, οι εξομοιούμενοι προς αυτούς επιτηδευματίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5, οι αποσταγματοποιοί, οι ποτοποιοί και οι λοιποί εργοστασιάρχες, οι οποίοι παράγουν ή χρησιμοποιούν κάθε είδους αιθυλική αλκοόλη, αποστάγματα, ως και προϊόντα απόσταξης ή χρησιμοποιούν μηχανήματα κατάλληλα για την παραγωγή των προϊόντων αυτών που δεν συμμορφώνονται προς τους όρους, υποχρεώσεις και κανονισμούς, σχετικά με τον έλεγχο και την εποπτεία των εργοστασίων, την τοποθέτηση και συντήρηση των μέσων μέτρησης της παραγόμενης αιθυλικής αλκοόλης, ως και των επιτιθέμενων σφραγίδων.

γ) Οι οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας και οι εξομοιούμενοι προς αυτούς επιτηδευματίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5, οι οποίοι δεν αναφέρουν εντός της προβλεπόμενης στην υποπαράγραφο 2 της παραγράφου Β΄ του άρθρου 7 προθεσμίας στις αρμόδιες, Τελωνειακή και Χημική, Υπηρεσίες την, λόγω βλάβης ή ανωτέρας βίας, αιφνίδια διακοπή της λειτουργίας του εργοστασίου τους ή τη διακοπή για άλλον λόγο.

δ) Όποιοι μεταφέρουν χύμα κάθε είδους αιθυλική αλκοόλη, αποστάγματα και προϊόντα απόσταξης, χωρίς το προβλεπόμενο, ειδικό κατά περίπτωση, δελτίο χημικής ανάλυσης.

ι) Όποιοι χωρίς δικαίωμα και κατά παράβαση του άρθρου 8 κατέχουν, διαθέτουν ή χρησιμοποιούν χύμα κάθε είδους αιθυλική αλκοόλη, αποστάγματα ως και προϊόντα απόσταξης.»

 1. Η περίπτωση ζ΄ της παραγράφου 3 του άρθρου 11 αντικαθίσταται ως εξής:

«ζ. Οι οινοπνευματοποιοί Α΄ κατηγορίας, οι οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας, οι προς αυτούς εξομοιούμενοι επιτηδευματίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5 και οι αποσταγματοποιοί, που δεν δηλώνουν αμέσως στις αρμόδιες, Χημική και Τελωνειακή, Υπηρεσίες κάθε βλάβη που συμβαίνει στα μηχανήματά τους και στις τοποθετημένες σφραγίδες, από την οποία μπορεί να προκληθεί διαρροή αιθυλικής αλκοόλης και αλκοολούχων υγρών, παντός είδους.»

 1. Οι περιπτώσεις δ΄, στ΄ και ζ΄ του άρθρου 12 αντικαθίστανται ως εξής:

«δ) Όποιοι χρησιμοποιούν μεθυλική αλκοόλη ή άλλη αλκοόλη ως υποκατάστατο της αιθυλικής αλκοόλης γεωργικής προέλευσης, με εξαίρεση τη μετουσιωμένη συνθετική αιθυλική αλκοόλη και τη μετουσιωμένη αιθυλική αλκοόλη μη γεωργικής προέλευσης, όπου από τη νομοθεσία επιτρέπεται η χρήση τους.

στ) Όποιοι επιφέρουν μετατροπές ή αλλοιώσεις στους τοποθετημένους στα αποστακτικά μηχανήματα μετρητές ή άλλα μέσα μετρήσεως, καθώς και όποιοι παραβιάζουν ή αφαιρούν ή αλλοιώνουν ή απομιμούνται τις τοποθετημένες σφραγίδες στα αποστακτικά και λοιπά μηχανήματα, στους μετρητές, στους δειγματολήπτες και στα δοχεία συλλογής και αποθήκευσης των αποσταγματοποιών, των οινοπνευματοποιών Α΄ κατηγορίας, των οινοπνευματοποιών Β΄ κατηγορίας και των προς τούτους εξομοιουμένων επιτηδευματιών των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5.

ζ) Οι οινοπνευματοποιοί Α΄ κατηγορίας οι οινοπνευματοποιοί Β΄ κατηγορίας και οι προς αυτούς εξομοιούμενοι επιτηδευματίες των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 5, ως και οι αποσταγματοποιοί, οι οποίοι παρουσιάζουν αδικαιολόγητα έλλειμμα μεγαλύτερο από τις νόμιμες φύρες αποθήκευσης στις εισαγόμενες για κατεργασία στα εργοστάσιά τους πρώτες ύλες.»

Άρθρο 56.

Με προεδρικό διάταγμα, που εκδίδεται με πρόταση του Υπουργού Οικονομικών, δύνανται να κωδικοποιούνται σε ενιαίο κείμενο με τον τίτλο «Κώδικας των νόμων περί της αιθυλικής αλκοόλης και των αλκοολούχων προϊόντων» οι διατάξεις νόμων, βασιλικών και προεδρικών διαταγμάτων σχετικά με την αιθυλική αλκοόλη και τα αλκοολούχα προϊόντα.

Κατά την κωδικοποίηση επιτρέπεται η αναδιατύπωση, όπου κρίνεται απολύτως αναγκαία για την ακριβέστερη νοηματική απόδοση, η απάλειψη διατάξεων που έχουν καταργηθεί ρητά ή σιωπηρά, καθώς και των διατάξεων που δεν έχουν πεδίο εφαρμογής, η νέα αρίθμηση των άρθρων, η διαφορετική κατάταξη αυτών, των παραγράφων και των εδαφίων τους, η υποδιαίρεση άρθρων σε περισσότερα και γενικά κάθε αναμόρφωση των υπό κωδικοποίηση διατάξεων, για την αρτιότερη νομοτεχνική κατάστρωσή τους, χωρίς καμία νοηματική αλλοίωση, η προσαρμογή των διατάξεων που καθορίζουν αρμοδιότητες διοικητικών και άλλων οργάνων στο υφιστάμενο οργανωτικό σχήμα των υπηρεσιών, καθώς και η προσαρμογή των διατάξεων με τις πράξεις των αρμόδιων οργάνων της Ε.Ε. που έχουν υποχρεωτική εφαρμογή. Αν υπάρξει αμφιβολία στην έννοια διάταξης που κωδικοποιήθηκε επικρατεί το αρχικό κείμενο της διάταξης που κωδικοποιήθηκε

Άρθρο 57.

Τροποποίηση του άρθρου 72 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος

Η παρ. 18 του άρθρου 72 του ν. 4172/2013 (Α΄167) αντικαθίσταται ως εξής:

«18. Για τις συμβάσεις χρηματοοικονομικής μίσθωσης που έχουν συναφθεί πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος Κώδικα έχουν εφαρμογή τα οριζόμενα στον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2238/1994 (Α΄151), μέχρι τον χρόνο λήξης αυτών.»

Άρθρο 58.

Τροποποίηση Παραρτήματος ΙΙΙ του Κώδικα Φ.Π.Α.

 1. Η παρ. 1 του Κεφαλαίου Β΄ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» του Παραρτήματος III του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.), ο οποίος κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 2859/2000 (Α΄ 248), όπως το Παράρτημα αυτό ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Εισιτήρια θεατρικών παραστάσεων και συναυλιών για τα οποία ο συντελεστής του φόρου ορίζεται σε έξι τοις εκατό (6%).»

 1. Οι διατάξεις του παρόντος άρθρου ισχύουν από 1.1.2019.

Άρθρο 59.

Τροποποίηση του άρθρου 13 του ν. 2238/1994

 1. Στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 1 του άρθρου 13 του ν. 2238/1994 (Α΄151), η φράση «μετά του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού» αντικαθίσταται με τη φράση «μετά μίσθωσης ή αγοράς του τυχόν υφιστάμενου εξοπλισμού».
 2. Οι διατάξεις της προηγούμενης παραγράφου καταλαμβάνουν εκκρεμείς υποθέσεις, για τις οποίες έχει ήδη επιβληθεί φόρος υπεραξίας κατά το άρθρο 13 του ν. 2238/1994.

Άρθρο 60.

Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν. 2579/1998

Η προθεσμία που ορίζεται στο τελευταίο εδάφιο των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 10 του ν. 2579/1998 (Α΄31), όπως ισχύει, παρατείνεται έως και τις 31.12.2019 για τις περιπτώσεις β΄, γ΄ και δ΄ των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου αυτού.

Άρθρο 61.

Τροποποίηση του άρθρου 41 του ν. 1249/1982

 1. Το τρίτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 (Α΄43) καταργείται και οι παράγραφοι 1Α, 1Β και 1Γ του ίδιου άρθρου αντικαθίστανται ως εξής:

«1.Α. Οι τιμές εκκίνησης καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών μετά από εισήγηση πιστοποιημένων εκτιμητών εγγεγραμμένων στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών η σύνταξη εισήγησης για τον καθορισμό των τιμών εκκίνησης ανατίθεται σε πιστοποιημένους εκτιμητές εγγεγραμμένους στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται κατόπιν δημόσιας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του Γενικού Γραμματέα Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών, η οποία αναρτάται στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και στην οποία περιγράφεται το έργο, η διαδικασία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος, ο τρόπος επιλογής των εκτιμητών, η αμοιβή τους και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Οι εισηγήσεις των εκτιμητών κατατίθενται ηλεκτρονικά σε βάση δεδομένων που τηρείται στη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του Υπουργείου Οικονομικών.

Στην ίδια βάση δεδομένων καταχωρείται η γνώμη του αρμόδιου δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010 (Α΄87). Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών καθορίζονται οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου.

Στην ανωτέρω βάση δεδομένων δύνανται να καταχωρίζονται αντίστοιχα δεδομένα, τα οποία διαθέτουν τραπεζικά ιδρύματα, προς το σκοπό εκτέλεσης διασταυρώσεων.

Σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού των τιμών εκκίνησης με βάση τα ανωτέρω στοιχεία, αρμόδια να εισηγηθεί τις τιμές εκκίνησης καθίσταται η τριμελής επιτροπή της παραγράφου 1.Β.

1.Β. Συστήνεται τριμελής επιτροπή, η οποία εισηγείται τις τιμές εκκίνησης σε περίπτωση αδυναμίας ασφαλούς προσδιορισμού τους από τις εισηγήσεις των εκτιμητών της παραγράφου 1.Α. Η τριμελής επιτροπή συγκροτείται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και αποτελείται από έναν Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, που προτείνονται από τον Πρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, και τον Προϊστάμενο του Αυτοτελούς Τμήματος Εκτιμήσεων και Προσδιορισμού Αξιών Ακινήτων της Γενικής Γραμματείας Οικονομικής Πολιτικής του Υπουργείου Οικονομικών και τον Προϊστάμενο της Διεύθυνσης Εφαρμογής Φορολογίας Κεφαλαίου και Περιουσιολογίου της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.), ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους.

Η επιτροπή δύναται: α) να εισηγείται στον Υπουργό Οικονομικών την ανάθεση σύνταξης εισήγησης σε πιστοποιημένο εκτιμητή, εκπρόσωπο του Συλλόγου Εκτιμητών Ελλάδας (Σ.ΕΚ.Ε.), εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, σε περιπτώσεις που κρίνει αναγκαίο, β) να ζητεί τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου φορέα ή προσώπου με εμπειρία και ειδικές γνώσεις στον τομέα αξιών ακινήτων και γ) να ζητεί τη χορήγηση μη προσωποποιημένων στοιχείων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται υποχρεωτικώς, χωρίς την επίκληση απορρήτου. Τα μέλη της Επιτροπής και οι εμπειρογνώμονες που λαμβάνουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια.

1.Γ. Οι συντελεστές αυξομείωσης και η διαμόρφωση ζωνών των περιοχών που είναι ενταγμένες ή πρόκειται να ενταχθούν στο αντικειμενικό σύστημα προσδιορισμού αξιών ακινήτων, καθορίζονται με αποφάσεις του Υπουργού Οικονομικών.

Σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα συστήνεται εξαμελής επιτροπή για τη σύνταξη εισήγησης επί της διαμόρφωσης των ζωνών των περιοχών αρμοδιότητάς της και των συντελεστών αυξομείωσης του άρθρου 1 της με αριθμό 1067780/82/Γ0013/9.6.1994 απόφασης του Υπουργού Οικονομικών (Β΄ 549), όπως ισχύει, η οποία αποτελείται από έναν υπάλληλο της αρμόδιας Κτηματικής Υπηρεσίας της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Περιουσίας του Υπουργείου Οικονομικών, ως Πρόεδρο, με τον αναπληρωτή του, έναν υπάλληλο της Α.Α.Δ.Ε., έναν μηχανικό της Υπηρεσίας Δόμησης του Δήμου, στην περιφέρεια του οποίου βρίσκονται τα ακίνητα, έναν πιστοποιημένο εκτιμητή, εκπρόσωπο του Σ.ΕΚ.Ε., εγγεγραμμένο στο Μητρώο Πιστοποιημένων Εκτιμητών στο πεδίο των ακινήτων του Υπουργείου Οικονομικών, έναν εκπρόσωπο της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδας και έναν εκπρόσωπο του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Ελληνικό Κτηματολόγιο», ως μέλη, με τους αναπληρωτές τους. Οι επιτροπές συγκροτούνται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, μετά από πρόταση των αρμόδιων φορέων.

Ως παρατηρητής στις συνεδριάσεις των επιτροπών παρίσταται υποχρεωτικά εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, ο οποίος μεταφέρει στην επιτροπή την άποψη του δημοτικού συμβουλίου, σύμφωνα και με τα προβλεπόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 261 του ν. 3852/2010.

Οι επιτροπές δύνανται να ζητούν τη συνδρομή οποιουδήποτε άλλου φορέα ή προσώπου, με εμπειρία και ειδικές γνώσεις πολεοδομίας, τοπογραφίας, οικοδομικών κατασκευών, γεωπονίας ή δασολογίας για την ολοκλήρωση του έργου τους.

Οι επιτροπές δύνανται να ζητούν τη χορήγηση μη προσωποποιημένων στοιχείων από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος, την Τράπεζα της Ελλάδος και τις αρμόδιες υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., τα οποία παρέχονται υποχρεωτικώς χωρίς την επίκληση απορρήτου. Τα μέλη των επιτροπών και οι εμπειρογνώμονες που λαμβάνουν γνώση των ανωτέρω στοιχείων κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους υποχρεούνται να τηρούν απόλυτη εχεμύθεια.

Ο εκπρόσωπος της Υπηρεσίας Δόμησης του οικείου Δήμου προσκομίζει κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής τα εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια των περιοχών της περιφέρειάς του, όπως ισχύουν μετά τις τυχόν αναθεωρήσεις ή τροποποιήσεις τους.»

 1. Μετά την παρ. 1.Γ του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 προστίθεται νέα παράγραφος 1.Δ ως εξής:

«1.Δ. Με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών ρυθμίζεται κάθε ειδικότερο ζήτημα, σχετικό με τη συγκρότηση, τον τρόπο και τη μεθοδολογία λειτουργίας των επιτροπών των παραγράφων 1.Β και 1.Γ, την τεκμηρίωση και διατύπωση των εισηγήσεων, το χρόνο ολοκλήρωσης του έργου τους, τις περιπτώσεις, κατά τις οποίες επιλαμβάνεται η επιτροπή της παραγράφου 1.Β, και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την εφαρμογή των παραγράφων 1.Α, 1.Β και 1.Γ. Με όμοια απόφαση ανατίθεται η σύνταξη εισήγησης σε πιστοποιημένο εκτιμητή σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ του τρίτου εδαφίου της παραγράφου 1.Β, καθώς και η αμοιβή αυτού.»

 1. Η παρ. 4 του άρθρου 41 του ν. 1249/1982 αντικαθίσταται ως εξής:

«4. Στα μέλη των επιτροπών της παραγράφου 1.Γ , που δεν είναι δημόσιοι ή δημοτικοί υπάλληλοι, καταβάλλεται αποζημίωση η οποία καθορίζεται με απόφαση του Υπουργού Οικονομικών.»

Άρθρο 62.

 1. Οι κάθε είδους δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών που διενεργήθηκαν κατά τα οικονομικά έτη 2016, 2017 και 2018 ή βαρύνουν τον προϋπολογισμό του Υπουργείου για τα ίδια ως άνω οικονομικά έτη, θεωρούνται νόμιμες, κατά παρέκκλιση των διατάξεων περί ανάληψης υποχρεώσεων και κάθε άλλης γενικής ή ειδικής διάταξης, και δύνανται να καταβάλλονται από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών του τρέχοντος και του επόμενου οικονομικού έτους. Επιπλέον, διενεργηθείσες δαπάνες του Υπουργείου Οικονομικών κατά τη λήξη του οικονομικού έτους 2013 για τις οποίες δεν κατέστη δυνατόν να τηρηθούν οι διαδικασίες ανάληψης υποχρεώσεων θεωρούνται νόμιμες ως προς αυτό και μόνο, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.
 2. Δαπάνες για τις οποίες οι σχετικές αποφάσεις ανάκλησης πιστώσεων του προϋπολογισμού του Υπουργείου Οικονομικών οικονομικού έτους 2014, δεν κατέστη δυνατόν να εκδοθούν μέχρι 31.12.2014, δύνανται να καταβληθούν σε βάρος των πιστώσεων του τρέχοντος ή και του επόμενου οικονομικού έτους κατά την προβλεπόμενη διαδικασία, τηρουμένων των λοιπών προϋποθέσεων νομιμότητας και κανονικότητας των δαπανών αυτών.

Άρθρο 63.

Τροποποίηση του άρθρου 25 του ν. 4354/2015

Στο τέλος της παρ. 13 του άρθρου 25 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176), όπως ισχύει, προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως ακολούθως:

«Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από 1.1.2016.»

Άρθρο 64.

Ρυθμίσεις σχετικά με τις ετήσιες αποδόσεις υπέρ τρίτων από τον Κρατικό Προϋπολογισμό

Η ισχύς της διάταξης της παρ. 4 του άρθρου 21 του ν. 3867/2010 (Α΄128) παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2022.

Άρθρο 65.

Ρυθμίσεις για τη μετακίνηση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας

Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο του άρθρου 15 της υποπαραγράφου Δ9 της παρ. Δ΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως έχει παραταθεί και ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 30.6.2019. Η παρούσα διάταξη ισχύει από 1.1.2019.

Άρθρο 66. Παράταση της προθεσμίας άσκησης καθηκόντων από τον ΓΔΟΣΥ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Η προθεσμία που προβλέπεται στο πρώτο εδάφιο της περίπτωσης α΄ της παρ. 3 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), όπως έχει παραταθεί και ισχύει, παρατείνεται μέχρι τις 31.12.2019 για το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Άρθρο 67.

Τροποποίηση του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 και του άρθρου 5 του ν. 4244/2014

 1. Στο τρίτο εδάφιο της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου ΙΑ.2 της παρ. ΙΑ΄, του άρθρου πρώτου του ν. 4254/2014 (Α΄ 85), όπως ισχύει, η φράση «μέχρι 31.12.2018» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 31.12.2019».
 2. Στο τέλος της παρ. 2 του άρθρου 5 του ν. 4244/2014 (Α΄ 60) η φράση «μέχρι 31.12.2018» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 31.12.2019».

Άρθρο 68.

Τροποποίηση του άρθρου 63 του ν. 4174/2013

Μετά το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013 (Α΄170), όπως ισχύει, προστίθενται νέα εδάφια ως εξής:

«Σε περίπτωση που για το ζήτημα που έχει τεθεί με την ενδικοφανή προσφυγή, η εξέταση της οποίας εκκρεμεί ενώπιον της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, έχει δημοσιευθεί πράξη του Συμβουλίου της Επικρατείας σύμφωνα με τις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 (Α΄ 213), ο υπόχρεος δύναται να υποβάλει αίτηση ενώπιον του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, για αναστολή της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών, για όσο διάστημα εκκρεμεί η κρίση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ο Προϊστάμενος της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, εφόσον διαπιστώσει την ταυτότητα του νομικού ζητήματος, εκδίδει απόφαση αναστολής της προθεσμίας, πριν από την πάροδο της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών, η οποία κοινοποιείται στον υπόχρεο. Η αναστολή καταλαμβάνει το σύνολο της ενδικοφανούς προσφυγής και ανατρέχει στην ημερομηνία δημοσίευσης της πράξης του Συμβουλίου της Επικρατείας, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του ν. 3900/2010 ή, σε περίπτωση που η ενδικοφανής προσφυγή υποβληθεί μεταγενέστερα της ημερομηνίας δημοσίευσης της πράξης του Συμβουλίου της Επικρατείας, στην ημερομηνία υποβολής της ενδικοφανούς προσφυγής. Μετά την κοινοποίηση της απόφασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στην Υπηρεσία Εσωτερικής Επανεξέτασης συνεχίζει η προθεσμία των εκατόν είκοσι (120) ημερών για έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής. Σε περίπτωση που η προθεσμία που απομένει για έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής υπολείπεται των τριάντα (30) ημερών, η προθεσμία των εκατόν είκοσι (120) ημερών παρατείνεται αυτοδικαίως για επιπλέον τριάντα (30) ημέρες.»

 1. Μετά το τέταρτο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4174/2013, όπως ισχύει, προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Με απόφαση του Προϊσταμένου της Υπηρεσίας Εσωτερικής Επανεξέτασης, που εκδίδεται πριν από την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών και κοινοποιείται στον υπόχρεο, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται άπαξ για τριάντα (30) ημέρες, σε περίπτωση που προσκομισθούν από τον υπόχρεο νέα στοιχεία ή γίνει επίκληση νέων πραγματικών περιστατικών κατά τις τελευταίες τριάντα (30) ημέρες πριν από την πάροδο της προθεσμίας των εκατόν είκοσι (120) ημερών για την έκδοση απόφασης επί της ενδικοφανούς προσφυγής.»

Άρθρο 69.

Τροποποίηση του άρθρου 47 του ν. 4484/2017

Η περίπτωση β΄ της παρ.5 του άρθρου 47 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110) αντικαθίσταται ως εξής:

«β) Με απόφαση του αρμόδιου Υπουργού Οικονομικών, κατόπιν εισήγησης του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., τρεις (3) εκ των δεκαπέντε (15) θέσεων δύναται να καλύπτονται με αποσπάσεις ή μετατάξεις μόνιμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων που υπηρετούν σε φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, σύμφωνα με τον ν. 4440/2016 (Α΄ 224). Ο χρόνος υπηρεσίας των αποσπασμένων λογίζεται ως χρόνος υπηρεσίας στην οργανική τους θέση. Μετάταξη υπαλλήλου δύναται να πραγματοποιηθεί και μετά την ολοκλήρωση τριών (3) ετών απόσπασης στη Μονάδα Οικονομικής Έρευνας και Ανάλυσης, ύστερα από αίτηση του υπαλλήλου και θετική εισήγηση του Προέδρου του Σ.Ο.Ε., κατά παρέκκλιση των διατάξεων του ν. 4440/2016. Με τη διαδικασία του πρώτου εδαφίου και κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενικής ή ειδικής διάταξης είναι δυνατή η κάλυψη των θέσεων της παρούσας με μετακίνηση ή μετάταξη σε θέση Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού μονίμων ή με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου υπαλλήλων του Υπουργείου Οικονομικών. Το προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου λαμβάνει τις αποδοχές που καθορίζονται για το Ε.Ε.Π. με την απόφαση του εδαφίου α΄ της παραγράφου 10 του παρόντος.»

Άρθρο 70.

Τροποποίηση του άρθρου 102 του ν. 4270/2014

Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 102 του ν. 4270/2014 (Α΄ 143), αντικαθίσταται ως εξής:

«Από 1.1.2019 και εφεξής, τυχόν αδιάθετο υπόλοιπο και συναφείς τόκοι κατατίθενται, εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας, σε διακριτούς λογαριασμούς του Ελληνικού Δημοσίου που τηρούνται στην Τράπεζα της Ελλάδος.»

Άρθρο 71.

 1. Στο άρθρο 8 παρ. 6 του ν. 4053/2012 (Α΄ 44) «Ρύθμιση λειτουργίας της ταχυδρομικής αγοράς, θεμάτων ηλεκτρονικών επικοινωνιών και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, μετά το εδάφιο δ΄ προστίθεται νέο εδάφιο ως εξής:

«Το ποσό του προηγούμενου εδαφίου δύναται να κατατεθεί στον ΦΠΚΥ πριν από την οριστική επαλήθευσή του καθαρού κόστους παροχής της καθολικής ταχυδρομικής υπηρεσίας από την ΕΕΤΤ για το έτος 2017, εφόσον η Αρχή εκτιμά ότι το σχετικό κόστος υπερβαίνει σαφώς το ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ.»

Άρθρο 72.

Στο άρθρο 27 του ν. 4482/2017 (Α΄ 102) προστίθεται παράγραφος 9 ως εξής:

«9. Αναστέλλεται ο συμψηφισμός απαιτήσεων κατά της υπό ειδική εκκαθάριση επιχείρησης με την επωνυμία «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Θεσσαλονίκης» (Ο.Α.Σ.Θ.), που έχουν γεννηθεί ή βεβαιωθεί στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία μέχρι τις 25.7.2017, ημερομηνία έναρξης ισχύος του ν. 4482/2017 (Α΄102), με απαιτήσεις της παραπάνω επιχείρησης. Η ανωτέρω αναστολή ισχύει μέχρι και το πέρας της ειδικής εκκαθάρισης του Οργανισμού. Δεν κωλύεται η έκδοση αποδεικτικού φορολογικής ενημερότητας από την ύπαρξη των παραπάνω απαιτήσεων κατά του Ο.Α.Σ.Θ.»

Άρθρο 73.

Το πρώτο εδάφιο της παρ. 10 του άρθρου 14 του ν. 4332/2015 (Α΄ 76), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 19 του ν. 4375/2016 (Α΄51), αντικαθίσταται ως εξής:

«10. Τα Ν.Π.Δ.Δ., οι Ο.Τ.Α. α΄ και β΄ βαθμού, στα διοικητικά όρια των οποίων λειτουργούν Κέντρα Πρώτης Υποδοχής (ΚΕ.Π.Υ.), Κέντρα Υποδοχής και Ταυτοποίησης (Κ.Υ.Τ.) και Ανοιχτές Δομές Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών ή διαθέτουν χώρους για την κάλυψη έκτακτων αναγκών στέγασης και προσωρινής φιλοξενίας προσφύγων και μεταναστών, καθώς και οι φορείς των Ο.Τ.Α. αυτών, δύνανται για την αντιμετώπιση έκτακτων και επειγουσών αναγκών, κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης διάταξης, να προβαίνουν σε όλες τις αναγκαίες ενέργειες και να συνάπτουν με τρίτους συμβάσεις εκτέλεσης έργων, παροχής υπηρεσιών, προμήθειας αγαθών ή μισθώσεων κινητών και ακινήτων σε ό,τι αφορά την υποδοχή και φιλοξενία νεοεισερχόμενων πολιτών τρίτων χωρών αποκλειστικά για την κάλυψη αναγκών προσωρινής στέγασης, τη λειτουργία των ανωτέρω εγκαταστάσεων, τη μεταφορά από τα σημεία άφιξης ή προσωρινής διαμονής προς ή από τις προσωρινές ή μόνιμες εγκαταστάσεις φιλοξενίας, οι οποίες βρίσκονται εντός και εκτός των γεωγραφικών τους ορίων, τη σίτιση, την άμεση ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, τα έξοδα ταφής, τη διαχείριση ανθρωπιστικής βοήθειας και κάθε προσφοράς σε χρήμα ή είδος, τη διαχείριση, μεταφορά, αποθήκευση και διανομή αυτής, μεταφορά ανηλίκων προσφύγων για εκπαιδευτικούς λόγους, καθώς και κάθε άλλη απολύτως αναγκαία για την εξυπηρέτηση των ανωτέρω σκοπών δαπάνη.

Η ως άνω διάταξη ισχύει από 1.1.2018.»

Άρθρο 74.

Η προθεσμία του άρθρου 7 του ν. 4473/2017 (Α΄ 78) παρατείνεται από τη λήξη της έως και τις 31.12.2019.

Άρθρο 75.

 1. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309) αντικαθίσταται ως εξής:

«Κατ’ εξαίρεση, δηλώσεις περιουσιακής κατάστασης και οικονομικών συμφερόντων, αρχικές με απόκτηση ιδιότητας υπόχρεου τα έτη 2016, 2017, 2018 και ετήσιες των ετών 2016 (χρήση 2015), 2017 (χρήση 2016) και 2018 (χρήση 2017) υποβάλλονται από 18.2.2019 έως 31.3.2019.»

 1. Το εδάφιο β΄ της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 (Α΄ 309), αντικαθίσταται ως εξής:

«β. Η κατάσταση περιλαμβάνει υπόχρεους που απέκτησαν, κατέχουν ή απώλεσαν την ιδιότητα του υπόχρεου στην προηγούμενη χρήση, στις τρεις (3) προηγούμενες χρήσεις για τους υπόχρεους των περιπτώσεων α΄ έως και ε΄ και ιβ΄ της παραγράφου 1 ή στις χρήσεις που κατ’ εξαίρεση ειδικότερα προβλέπονται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.»

 1. Η παρ. 1 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 (Α΄ 186), αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι καταστάσεις της παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 3213/2003 για τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. 2018 καταχωρίζονται από 3.1.2019 έως 25.1.2019.».

 1. Η φράση «για διάστημα έως δύο (2) μηνών» της παρ. 3 του άρθρου 10 του ν. 4571/2018 αντικαθίσταται από τη φράση «για διάστημα έως τεσσάρων (4) μηνών».

Άρθρο 76.

Οι συμβάσεις του προσωπικού της περίπτωσης γ΄ της παρ.1 του άρθρου 6 του ν. 2628/1998 (Α΄ 151) δύναται να ανανεώνονται από τη λήξη τους, έως τρία (3) έτη κάθε φορά, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (Ο.Δ.ΔΗ.Χ.), χωρίς να απαιτείται έγκριση από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006. Στο προσωπικό του προηγούμενου εδαφίου εξακολουθεί να καταβάλλεται τυχόν προσωπική διαφορά στο ίδιο ύψος και με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις που ίσχυαν πριν από κάθε ανανέωση της σύμβασής τους.

Άρθρο 77.

Η παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3050/2002 (Α΄ 214) τροποποιείται ως εξής:

«2. Σκοπός του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας είναι η οργάνωση και η εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικού τουρισμού, διακοπών, εκδρομών, δωρεάν παροχή εισιτηρίων θεάτρου, δωρεάν παροχή βιβλίων και άλλου έντυπου υλικού, γενικότερης ενημέρωσης και πληροφόρησης του αγροτικού πληθυσμού της χώρας, η παροχή χρηματικών βοηθημάτων και βραβείων σε τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες, καθώς και τροφείων για βρεφονηπιακούς σταθμούς, η ανάληψη δαπανών για επιμορφωτικά σεμινάρια νέων αγροτών ή για την παρακολούθηση αγροτικών συνεδρίων, καθώς και η συμμετοχή σε προγράμματα Ευρωπαϊκής Ένωσης συναφή προς τους σκοπούς του Λογαριασμού.»

Άρθρο 78.

Η ισχύς του παρόντος νόμου αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στις επιμέρους διατάξεις του.