Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1047551 - Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν. 3259/2004
Σάββατο, 25 Ιουνίου 2005 03:00


1047551/2005 - Παράταση καταβολής δόσεων της ρύθμισης ληξιπροθέσμων χρεών Ν. 3259/2004.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του άρθρου 29 του Νόμου 3259/2004 (ΦΕΚ 149 τ.Α΄/04.08.2004) με τις οποίες εξουσιοδοτείται ο Υπουργός Οικονομίας και Οικονομικών με αποφάσεις του να ρυθμίζει τις λεπτομέρειες εφαρμογής, τα χρονικά διαστήματα ισχύος και κάθε ειδικότερο θέμα των κεφαλαίων Α΄, Β΄ και Γ΄ του ανωτέρω νόμου.

2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου 15 του ίδιου νόμου, με το οποίο ορίζονται οι προϋποθέσεις απώλειας της ρύθμισης.

3. Το γεγονός ότι πολλοί οφειλέτες απώλεσαν το δικαίωμα της ευεργετικής ρύθμισης για το λόγο κυρίως ότι δεν ήταν ενήμεροι για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο του τριμήνου στα χρέη τους που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα από 01-03-2004 και μετά.

4. Την 14650/ΔΙΟΕ/85/17.03.2004 κοινή Απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας & Οικονομικών, με την οποία εκχωρούνται αρμοδιότητες στους Υφυπουργούς Οικονομίας και Οικονομικών.

5. Το γεγονός ότι με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Οφειλέτες που υπήχθησαν στη ρύθμιση των άρθρων 12 , 13 , 14 και 15 Ν. 3259/2004 , με την καταβολή τουλάχιστον της πρώτης δόσης αυτής την οποία στη συνέχεια απώλεσαν, δύνανται να τη συνεχίσουν εφόσον:

α) Καταβάλουν όλες τις οφειλόμενες έως 31-05-2005 δόσεις αυτής, οι οποίες επιβαρύνονται με τις αναλογούσες, στο συνολικό ποσό της κάθε δόσης, κατά Κ.Ε.Δ.Ε. προσαυξήσεις εκπρόθεσμης καταβολής, από την ημερομηνία λήξης τους σύμφωνα με τα στοιχεία της ρύθμισης.

β) Καταστούν ενήμεροι, για οφειλές που έγιναν ληξιπρόθεσμες από 1 ης Μαρτίου 2004 και μετά κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 4 του άρθρου 15 Ν. 3259/2004 .

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 12 , 13 , 14 και 15 του νόμου 3259/2004 .

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.