Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
5008261 – Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 246/Β') Κ.Υ.Α σχετικά με τα κίνητρα της αντικατάστασης αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας
Δευτέρα, 21 Φεβρουαρίου 2011 00:00

ΔΕΦΚ 5008261 ΕΞ 21.2.2011 – Κοινοποίηση της αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 246/Β') Κ.Υ.Α σχετικά με τα κίνητρα της αντικατάστασης αυτοκινήτων παλαιάς τεχνολογίας

Υπουργείο Οικονομικών

ΣΧΕΤ. : Η αριθμ. πρωτ. ΔΕΦΚ Α 5053175 ΕΞ2010/20.12.2010 Ε.Δ.Υ.Ο

Σε συνέχεια της ανωτέρω σχετικής Ε.Δ.Υ.Ο με την οποία κοινοποιήθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α'), σας κοινοποιούμε, για ενημέρωση και εφαρμογή την αριθμ. ΔΕΦΚ 5006718 ΕΞ2011 (ΦΕΚ 246/Β') Κ.Υ.Α των Υπουργών Οικονομικών, Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 11.02.2011 κατ' εξουσιοδότηση των διατάξεων του ανωτέρω νόμου, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την απόσυρση των επιβατικών αυτοκινήτων, με έναρξη εφαρμογής αυτής την 21.02.2011 και σας ανακοινώνουμε τα ακόλουθα:

1. Για την χορήγηση απαλλαγής σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω νόμου και με τους όρους και προϋποθέσεις του άρθρου 5 της κοινοποιούμενης Απόφασης, θα πρέπει κατά την υποβολή του παραστατικού (ΕΔΕ ή ΔΕΦΚ) για την καταβολή των οφειλομένων φορολογικών επιβαρύνσεων του καινούργιου αυτοκινήτου, εκτός από τα προβλεπόμενα από τις διατάξεις δικαιολογητικά στοιχεία να προσκομίζονται και:

- η πράξη οριστικής διαγραφής του αποσυρόμενου οχήματος και

- η βεβαίωση καταβολής των τελών κυκλοφορίας

Στην περίπτωση που η ανωτέρω διαδικασία πραγματοποιείται από τις εμπορικές επιχειρήσεις, εκτός των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα πρέπει να προσκομίζονται επιπλέον και

- αίτηση,(επισυνάπτεται υπόδειγμα), με την οποία παραλαμβάνουν το καινούργιο όχημα προκειμένου να το διαθέσουν στον δικαιούχο, δηλαδή στον ιδιοκτήτη του αποσυρόμενου οχήματος ή στο πρόσωπο προς το οποίο γίνεται η εκχώρηση δικαιώματος του αποσυρθέντος οχήματος από τον ιδιοκτήτη του αποσυρθέντος οχήματος, καθώς και υπεύθυνη δήλωση του δικαιούχου, όπως αναφέρεται ανωτέρω, για τη συμφωνία του με την εμπορική επιχείρηση.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση , για τη διαπίστωση της ταξινόμησης στο όνομα του δικαιούχου και την οριστικοποίηση της απαλλαγής η αρμόδια τελωνειακή αρχή, προβαίνει στον έλεγχο των προσκομιζόμενων στοιχείων όπως αυτά προβλέπονται από το άρθρο 5 της κοινοποιούμενης Κ.Υ.Α, (τιμολόγιο και άδεια κυκλοφορίας) και στον έλεγχο της υπεύθυνης δήλωσης του δικαιούχου, εφόσον η εκχώρηση δικαιώματος από τον ιδιοκτήτη του αποσυρθέν: σε τρίτο πρόσωπο πραγματοποιείται μετά τον τελωνισμό του υπό κρίση αυτοκινήτου από την εμπορική επιχείρηση και μέσα στο χρονικό διάστημα των έξι μηνών όπως προβλέπεται στην ανωτέρω Απόφαση.

Είναι αυτονόητο πως η εκχώρηση δικαιώματος, μπορεί να γίνει από τον ιδιοκτήτη και μόνο του αποσυρθέντος αυτοκινήτου. Για διευκόλυνση των ενδιαφερομένων και πιστή εφαρμογή των διατάξεων επισυνάπτονται υποδείγματα Υπεύθυνων Δηλώσεων.

2. Για τον αυτόματο υπολογισμό του τέλους ταξινόμησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν.3899/2010 (ΦΕΚ 212/Α'),κατά τη διαδικασία αποδοχής τόσο του ΕΔΕ όσο και της ΔΕΦΚ θα χρησιμοποιηθούν κωδικοί ατέλειας. Ειδικότερα ως προς τους κωδικούς απαλλαγής που χρησιμοποιούνται στη θέση 44 του ΕΔΕ και 37β της ΔΕΦΚ, δημιουργούνται νέοι κωδικοί ως εξής:

Φ96:Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα μέχρι και 900 cc και φορολογητέα αξία μέχρι και 6.000 ευρώ απαλλαγή 100%.

Φ97: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 901 cc μέχρι και 1400 cc και φορολογητέα αξία μέχρι και 8.000 ευρώ απαλλαγή 100%.

Φ98: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1401 cc μέχρι και 1600 cc και φορολογητέα αξία μέχρι και 11.000 ευρώ απαλλαγή 65%.

Φ99: Για αυτοκίνητα κυλινδρισμού κινητήρα από 1601 cc μέχρι και 2000 cc και φορολογητέα αξία μέχρι και 14.000 ευρώ απαλλαγή 50%.

Για τις περιπτώσεις που η φορολογητέα αξία για κάθε κατηγορία είναι μεγαλύτερη των προαναφερόμενων ποσών, θα χρησιμοποιούνται οι ίδιοι κωδικοί ατέλειας αλλά ο χρήστης θα προβαίνει σε χειρόγραφο υπολογισμό των φορολογικών επιβαρύνσεων .

3. Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στην υπάρχουσα εφαρμογή ΟΠΣΤ στην δεύτερη οθόνη του Πιστοποιητικού Ταξινόμησης, έχουν προστεθεί τα εξής πεδία:

1. Αριθμ. κυκλοφορίας αποσυρόμενου

Με την ανάκτηση ενός συγκεκριμένου πιστοποιητικού οχήματος, και την συμπλήρωση του πεδίου «αριθμ. κυκλοφορίας αποσυρόμενου» (οχήματος), το σύστημα θα κάνει έλεγχο στην κεντρική βάση δεδομένων και στα πλαίσια της ηλεκτρονικής ανταλλαγής αρχείων με το ΥΥΜΔ θα διασταυρώνει αν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί το αποσυρόμενο όχημα και σε άλλο τελωνισμό.

2 . Ημερομηνία ταξινόμησης

Κατά τη διαδικασία λήψης του αρχείου από το ΥΥΜΔ, θα επιστρέφεται και η ημερομηνία ταξινόμησης προκειμένου να ελεγχθεί η οριστικοποίηση της απαλλαγής.

pdfΥποδείγματα Αίτησης και Υπεύθυνων Δηλώσεων