Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
1021 - Επέκταση εφαρμογής του άρθρου 6 α της απόφασής μας Π.8271/ 4879/ ΠΟΛ.366/ 18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, και στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του ν.2743/1999, όπως ισχύει (πρώην ν.438/1976).
Δευτέρα, 05 Φεβρουαρίου 2007 03:00

1021

Επέκταση εφαρμογής του άρθρου 6 α της απόφασής μας Π.8271/ 4879/ ΠΟΛ.366/ 18.12.87  (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, και στα επαγγελματικά τουριστικά πλοία του ν.2743/1999, όπως ισχύει (πρώην ν.438/1976).
 
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Ο  ΥΠΟΥΡΓΟΣ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  ΚΑΙ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
Εχοντας υπόψη:
 
1.Την απόφασή μας Π.8271/4879/ΠΟΛ.366/18.12.87 (ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει, και συγκεκριμένα το άρθρο 6 α αυτής.
2.Την ανάγκη επίλυσης πρακτικών προβλημάτων που δημιουργούνται για τη χορήγηση απαλλαγής ΦΠΑ κατά την κατασκευή ή την αγορά επαγγελματικών τουριστικών πλοίων (κουφαριού) και μηχανής από χωριστό προμηθευτή.
3.Την 37930/ΔΙΟΕ 1264/14.10.2005 (ΦΕΚ 1432/Β/14.10.2005) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών», όπως τροποποιήθηκε με την 5733/ΔΙΟΕ179/9.2.2006(ΦΕΚ 204/Β/13.2.2006), όμοια απόφαση.
4.Το γεγονός ότι η απόφαση αυτή δεν συνεπάγεται δαπάνη για τον Προϋπολογισμό του Κράτους, δεδομένου ότι θεσπίζει διαδικασία εφαρμογής διατάξεων του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), όπως ισχύει.
 
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1.Η εφαρμογή του άρθρου 6 α της απόφασής μας Π.8271/ 4879/ ΠΟΛ.366/ 18.12.87(ΦΕΚ 3 Β/8.1.88), όπως ισχύει επεκτείνεται και για την αγορά ή κατασκευή επαγγελματικών τουριστικών σκαφών (κουφαριού) και μηχανής από χωριστό προμηθευτή.
2.Η απόφαση αυτή που ισχύει από την έκδοσή της να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΠΕΖΑΣ    

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ