Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
1161507- Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού
Πέμπτη, 08 Νοεμβρίου 2018 00:00

ΔΕΕΦ Α 1161507 ΕΞ 31.10. 2018 - Εφαρμογή διατάξεων ΦΠΑ στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού

Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ΑΑΔΕ

Σχετ.: Τα από 23.03.2018, 13.07.2018 και 02.08.2018 έγγραφα του Ελληνικού Οργανισμού  Εργασιακής Άθλησης & Υγείας 

Με τα ανωτέρω σχετικά ζητούνται πληροφορίες αναφορικά με την εφαρμογή των περί ΦΠΑ διατάξεων στο δικαίωμα συμμετοχής στους αγώνες του παγκόσμιου πρωταθλήματος εργασιακού αθλητισμού που θα διοργανωθεί στη χώρα μας το έτος 2020 από τον Ελληνικό Οργανισμό Εργασιακής Άθλησης & Υγείας (αστική εταιρεία με κερδοσκοπική). Στους αγώνες πρόκειται να συμμετάσχουν εργαζόμενοι επιχειρήσεων της ημεδαπής και της αλλοδαπής, οι οποίες και θα καταβάλλουν το αντίτιμο για τη συμμετοχή των εργαζομένων τους. Ένα μέρος των εσόδων του Ελληνικού Οργανισμού Εργασιακής Άθλησης & Υγείας θα αποδοθεί στην Παγκόσμια Ομοσπονδία που εδρεύει στο Παρίσι. Ως προς την αντιμετώπιση των ανωτέρω συναλλαγών από πλευράς ΦΠΑ, ισχύουν τα εξής: 

  1. Όπως προκύπτει από τις διατάξεις της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 2 και της παραγράφου 8α του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), οι υπηρεσίες που αφορούν σε αθλητικές δραστηριότητες, όταν παρέχονται προς υποκείμενο στον φόρο λήπτη, που ενεργεί με την ιδιότητα αυτή, υπάγονται στον ΦΠΑ στον τόπο εγκατάστασης του εν λόγω λήπτη των υπηρεσιών, ενώ όταν παρέχονται προς μη υποκείμενο στον φόρο λήπτη υπάγονται στον ΦΠΑ στον τόπο όπου πραγματοποιούνται οι υπηρεσίες αυτές. 
  2. Σύμφωνα με το άρθρο 19 του Εκτελεστικού Κανονισμού 282/2011, για τους σκοπούς της εφαρμογής των κανόνων οι οποίοι αφορούν τον τόπο παροχής των υπηρεσιών, ένας υποκείμενος στον φόρο (ή ένα νομικό πρόσωπο μη υποκείμενο στον φόρο που εξομοιώνεται με υποκείμενο στον φόρο) που λαμβάνει υπηρεσίες αποκλειστικά για ιδιωτική χρήση, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης του προσωπικού του, θεωρείται ως μη υποκείμενος στον φόρο. 
  3. Έχει γίνει αποδεκτό από τα κράτη μέλη της Ευρ. Ένωσης (κατευθυντήριες οδηγίες της Επιτροπής ΦΠΑ, έγγραφο taxud.c.1(2012)389021 - 708) ότι οι υπηρεσίες που σχετίζονται με τον αθλητισμό περιλαμβάνονται στις υπηρεσίες των οποίων η φύση είναι ενδεικτική ότι προορίζονται για ιδιωτική χρήση. 
  4. Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι, παρόλο που το αντίτιμο για τη συμμετοχή στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ελλάδος καταβάλλεται από επιχειρήσεις, πρόκειται για παροχή υπηρεσιών προς μη υποκείμενα στον φόρο πρόσωπα, καθώς οι εν λόγω επιχειρήσεις λαμβάνουν τις υπηρεσίες αυτές για ιδιωτική χρήση ή για ιδιωτική χρήση του προσωπικού τους. Συνεπώς, ο τόπος παροχής των εν λόγω υπηρεσιών βρίσκεται στο εσωτερικό της χώρας μας, κατ’ εφαρμογή της διάταξης της περίπτωσης α΄ της παραγράφου 8α του άρθρου 14 του Κώδικα ΦΠΑ. 
  5. Περαιτέρω, με το άρθρο 22.1.ιδ΄ του Κώδικα ΦΠΑ, απαλλάσσεται από τον Φ.Π.Α. στο εσωτερικό της χώρας η παροχή υπηρεσιών που συνδέεται στενά με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή, από νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα σε πρόσωπα που ασχολούνται με τον αθλητισμό ή τη σωματική αγωγή. 
  6. Εφόσον ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης αποτελεί πρόσωπο μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεδομένου ότι το δικαίωμα συμμετοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα της Ελλάδος αποτελεί παροχή υπηρεσίας στενά συνδεόμενη με τον αθλητισμό, η εν λόγω υπηρεσία εμπίπτει στην προαναφερθείσα απαλλαγή του άρθρου 22 και το αντίτιμο που καταβάλλεται για τη συμμετοχή δεν επιβαρύνεται με ΦΠΑ. Σημειώνεται ότι πρόκειται για απαλλαγή από τον ΦΠΑ των εκροών που πραγματοποιεί ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης και όχι για απαλλαγή από τον ΦΠΑ των εισροών που πραγματοποιεί στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών αυτών, με τον οποίο επιβαρύνεται, χωρίς δικαίωμα έκπτωσης αυτού. 
  7. Το ποσό που θα καταβληθεί από τον Ελληνικό Οργανισμό Εργασιακής Άθλησης στην Παγκόσμια Ομοσπονδία η οποία της επιτρέπει την υλοποίηση του παγκόσμιου πρωταθλήματος, εισπράττοντας μέρος από το συνολικό εισπραττόμενο ποσό από την οργάνωση των αγώνων, αποτελεί εισροή του Ελληνικού Οργανισμού κατά τα ανωτέρω και υπάγεται σε ΦΠΑ στην Ελλάδα, βάσει του άρθρου 14.2.α΄ του Κώδικα ΦΠΑ. Υπόχρεος να αποδώσει τον αναλογούντα ΦΠΑ στο ελληνικό δημόσιο είναι ο Ελληνικός Οργανισμός, σύμφωνα με το άρθρο 35.1.στ΄ του ίδιου Κώδικα. 
  8. Ωστόσο, στην περίπτωση που ο Ελληνικός Οργανισμός Εργασιακής Άθλησης παρέχει στο όνομά του «πακέτο» υπηρεσιών, δηλαδή παρέχει, πλέον του δικαιώματος συμμετοχής στο παγκόσμιο πρωτάθλημα, και ταξιδιωτικές υπηρεσίες, όπως υπηρεσίες μεταφοράς προσώπων, διαμονής σε τουριστικά καταλύματα κλπ, τις οποίες λαμβάνει από άλλους υποκειμένους στον φόρο, οφείλει να εφαρμόζει το ειδικό καθεστώς πρακτορείων ταξιδιών και να αποδίδει ΦΠΑ με τον κανονικό συντελεστή στο εσωτερικό της χώρας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 43 του Κώδικα ΦΠΑ.