Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
103581 - Επισημάνσεις μετά την αλλαγή των συντελεστών Φ.Π.Α
Τρίτη, 12 Απριλίου 2005 03:00

103581 - Επισημάνσεις μετά την αλλαγή των συντελεστών Φ.Π.Α. 

 

Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, από 01/04/2005 αναπροσαρμόστηκαν οι συντελεστές Φ.Π.Α., ως κατωτέρω:

 

Από Σε
18% 19%
8% 9%
4% 4,5%

Για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων εκδόθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1056/31-3-2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών καθόσον στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από 1.4.2005 και μετά, οι αξίες θα επιβαρύνονται με τους νέους συντελεστές, ακόμα και αν αφορούν σε πράξεις που προηγήθηκαν.

Ειδικότερα όσον αφορά την εμφάνιση των συναλλαγών στα φορολογικά στοιχεία πώλησης αγαθών και υπηρεσιών καθώς και στα τηρούμενα βιβλία, επισημαίνουμε τα εξής:

1)Έκδοση των φορολογικών στοιχείων (μέχρι την προσαρμογή στα νέα δεδομένα).

Τα φορολογικά στοιχεία είναι δυνατόν να εκδίδονται με ένα από τους πιο κάτω τρόπους, ανάλογα με την περίπτωση:

? Από χειρόγραφα στελέχη.

? Από μηχανογραφικά έντυπα με χειρόγραφη αναγραφή των δεδομένων.

? Από μηχανογραφικά έντυπα, όπου μετά την εκτύπωση θα ακολουθήσει εμφανής διαγραφή των δεδομένων που χρήζουν αλλαγής (χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο).

? Από στοιχεία στα οποία υπάρχουν προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, όπου οι σχετικές μεταβολές γίνονται χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο.

Σημειώνεται ότι για τα ανωτέρω δεν απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2) Εμφάνιση των συναλλαγών στα βιβλία (μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή):

Τα δεδομένα που αναγράφονται στα δελτία ημερήσιας κίνησης “Z”, ή στα δελτία περιοδικής (μηνιαίας) αναφοράς ανάγνωσης φορολογικής μνήμης (άρθρο 20 του N. 3296/04), επανυπολογίζονται και τα νέα ποσά αναγράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτίων ή σε ξεχωριστό λογιστικό σημείωμα που επισυνάπτεται σ΄ αυτά. Ειδικά για το μήνα Απρίλιο θα εκδοθούν δύο δελτία περιοδικής αναφοράς, ένα για το διάστημα πριν την προσαρμογή και ένα για το μετά.

Με βάση τα ανωτέρω, κατά τους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται κατά το επόμενο διάστημα και σε σχέση πάντα με τα θέματα αυτά, θα δίνονται οδηγίες για τη σωστή αποτύπωση των συναλλαγών στα φορολογικά στοιχεία και βιβλία με απώτερο στόχο την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με βάση τους νέους συντελεστές, πεδίο στο οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε μελλοντικούς ελέγχους. Αρ.Πρωτ.: 103581

ΘΕΜΑ: Επισημάνσεις μετά την αλλαγή των συντελεστών Φ.Π.Α.
Όπως ήδη έχει γίνει γνωστό, από 01/04/2005 αναπροσαρμόστηκαν οι συντελεστές Φ.Π.Α., ως κατωτέρω:

Από Σε

18% 19%
8% 9%
4% 4,5%

Για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων εκδόθηκε η εγκύκλιος ΠΟΛ. 1056/31-3-2005, με την οποία δόθηκαν οδηγίες για την προσαρμογή των μηχανογραφικών συστημάτων και των φορολογικών ταμειακών μηχανών καθόσον στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται από 1.4.2005 και μετά, οι αξίες θα επιβαρύνονται με τους νέους συντελεστές, ακόμα και αν αφορούν σε πράξεις που προηγήθηκαν.

Ειδικότερα όσον αφορά την εμφάνιση των συναλλαγών στα φορολογικά στοιχεία πώλησης αγαθών και υπηρεσιών καθώς και στα τηρούμενα βιβλία, επισημαίνουμε τα εξής:

1)Έκδοση των φορολογικών στοιχείων (μέχρι την προσαρμογή στα νέα δεδομένα).

Τα φορολογικά στοιχεία είναι δυνατόν να εκδίδονται με ένα από τους πιο κάτω τρόπους, ανάλογα με την περίπτωση:

? Από χειρόγραφα στελέχη.

? Από μηχανογραφικά έντυπα με χειρόγραφη αναγραφή των δεδομένων.

? Από μηχανογραφικά έντυπα, όπου μετά την εκτύπωση θα ακολουθήσει εμφανής διαγραφή των δεδομένων που χρήζουν αλλαγής (χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο).

? Από στοιχεία στα οποία υπάρχουν προεκτυπωμένα τα δεδομένα της συναλλαγής, όπου οι σχετικές μεταβολές γίνονται χειρόγραφα ή με έντυπο τρόπο.

Σημειώνεται ότι για τα ανωτέρω δεν απαιτείται γνωστοποίηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.

2) Εμφάνιση των συναλλαγών στα βιβλία (μέχρι να ολοκληρωθεί η προσαρμογή):

Τα δεδομένα που αναγράφονται στα δελτία ημερήσιας κίνησης “Z”, ή στα δελτία περιοδικής (μηνιαίας) αναφοράς ανάγνωσης φορολογικής μνήμης (άρθρο 20 του N. 3296/04), επανυπολογίζονται και τα νέα ποσά αναγράφονται εμφανώς επί των ανωτέρω δελτίων ή σε ξεχωριστό λογιστικό σημείωμα που επισυνάπτεται σ΄ αυτά. Ειδικά για το μήνα Απρίλιο θα εκδοθούν δύο δελτία περιοδικής αναφοράς, ένα για το διάστημα πριν την προσαρμογή και ένα για το μετά.

Με βάση τα ανωτέρω, κατά τους ελέγχους που θα πραγματοποιούνται κατά το επόμενο διάστημα και σε σχέση πάντα με τα θέματα αυτά, θα δίνονται οδηγίες για τη σωστή αποτύπωση των συναλλαγών στα φορολογικά στοιχεία και βιβλία με απώτερο στόχο την υποβολή των περιοδικών δηλώσεων Φ.Π.Α. με βάση τους νέους συντελεστές, πεδίο στο οποίο θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα σε μελλοντικούς ελέγχους.