Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
49312/7.5.2015 – Μετατροπή Μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ
Τρίτη, 26 Μαϊου 2015 00:00

49312/7.5.2015 – Μετατροπή Μονοπρόσωπης ΕΠΕ σε Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Υπουργείο Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού

Σχετ.: 41257

Σε απάντηση του με Α.Π. 6339/15-4-2015 εγγράφου σας σχετικά με το αν μπορεί να οριστεί ως διαχειριστής μονοπρόσωπης ΙΚΕ, άτομο που τελεί σε κατάσταση πτώχευσης σας γνωρίζουμε τα εξής:

Στα άρθρα 55-67 του Ν. 4072/2012 όπου ρυθμίζονται ζητήματα που αφορούν στην διαχείριση της ΙΚΕ, δεν προκύπτει κάποιο σχετικό κώλυμα.

- Σύμφωνα με το άρθρο 64 του ίδιου νόμου 1. «ο διαχειριστής εκπροσωπεί την εταιρεία και ενεργεί στο όνομά της κάθε πράξη που αφορά στη διοίκηση της εταιρείας, τη διαχείριση της περιουσίας της και την εν γένει επιδίωξη του σκοπού της» και 2. «Πράξεις του διαχειριστή, ακόμη και αν είναι εκτός του εταιρικού σκοπού, δεσμεύουν την εταιρεία απέναντι στους τρίτους, ακόμη και αν η εταιρεία αποδείξει ότι ο τρίτος γνώριζε την υπέρβαση του εταιρικού σκοπού ή όφειλε να τη γνωρίζει»,

- Επίσης, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ΕμπΝ «έμποροι είναι όσοι μετέρχονται πράξεις εμπορικός και κύριον επάγγελμα έχουν την εμπορίαν», δηλαδή την ιδιότητα του εμπόρου την αποκτά μόνο όποιος επιχειρεί πράξεις στο δικό του όνομα και για δικό του λογαριασμό.

Κατά συνέπεια, από τα ανωτέρω προκύπτει ότι εφόσον ο διαχειριστής ενεργεί πράξεις αποκλειστικά για λογαριασμό της εταιρείας και στο όνομα της εταιρείας και ο ίδιος δεν αποκτά την ιδιότητα του εμπόρου, η κατάσταση της πτώχευσης στην οποία βρίσκεται ο διαχειριστής της εν λόγω ΙΚΕ δεν αποτελεί εμπόδιο, κατά την άποψή μας, για τον ορισμό και την άσκηση των καθηκόντων του ως διαχειριστή.