Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
5026/62606/13.5.2014 – Λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και Λιπασμάτων
Τρίτη, 13 Μαϊου 2014 00:00

5026/62606/13.5.2014Λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και Λιπασμάτων.

Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων

Για την λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών και λιπασμάτων και σε εφαρμογή τωννόμων 1565 /1985 (ΦΕΚ 164/Α’/1985), 1564 /1985 (ΦΕΚ 164/Α’/1985), 3919/2011 (ΦΕΚ 32/Α’/2011) και 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/2013) ισχύουν τα ακόλουθα.

Α. Παραγωγή και εμπορία Πολλαπλασιαστικού υλικού καλλιεργουμένων φυτικών ειδών

Α. Δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να κάνει αναγγελία έναρξης επιχείρησης παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού.

Β. Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης: Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ορίζεται στο άρθρο 4 της Κ.Υ.Α. 1153/16620/04-02-2014 (ΦΕΚ 616/Β’/2014),

Γ. Λειτουργία των επιχειρήσεων: Οι προϋποθέσεις για την νόμιμη λειτουργία επιχειρήσεων παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού ορίζονται στο άρθρο 3 της Κ.Υ.Α. 1153/16620/04-02-2014 (ΦΕΚ 616/Β’/2014). Ειδικότερα:

● Απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με την περίπτωση 1 της υποπαραγράφου Ε.10. της παραγράφου Ε΄ του άρθρου του ν. 4152/2013 (Α΄ 107).

● Μπορούν να απασχολούν πωλητή για το πολλαπλασιαστικό υλικό και όταν δεν είναι παρόν ο υπεύθυνος επιστήμονας, εφόσον λάβει την κατάλληλη μικρής διάρκειας εκπαίδευσης με την ευθύνη όλων των τύπων επιχειρήσεων της παρ. 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω Κ.Υ.Α. μετά από σχετικές συστάσεις του υπεύθυνου επιστήμονα.

Δ. Κυρώσεις για την μη ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων. Η διαδικασία των κυρώσεων για παραβάσεις σχετικές με την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού, ορίζεται στο άρθρο 25 του Ν. 1564 /1985 (ΦΕΚ 164/Α’/1985), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 8 του Ν. 2325/1995 (ΦΕΚ 153/Α’/1995).

Β. Εμπορία Λιπασμάτων τύπου Α και Β

Α. Δυνατότητα άσκησης της δραστηριότητας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να κάνει αναγγελία έναρξης επιχείρησης εμπορίας λιπασμάτων.

Β. Προϋποθέσεις έναρξης λειτουργίας της επιχείρησης: Η διαδικασία έναρξης λειτουργίας επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων ορίζεται στο άρθρο 4 Νόμου 1565/85, όπως αντικαταστάθηκε από τον νόμο 4235/14 άρθρο 49 σημείο 4 και την ΥΑ 9748/100747 (ΦΕΚ 2692 B/12) άρθρο 3.

Γ. Λειτουργία των επιχειρήσεων: Οι προϋποθέσεις για την νόμιμη λειτουργία επιχειρήσεων εμπορίας λιπασμάτων ορίζονται στο άρθρο 2 της ΥΑ 9748/100747 (ΦΕΚ 2692 B/12) άρθρο 3, όπως τροποποιήθηκε από την Κ.Υ.Α. 4166/51687 (ΦΕΚ 1031Β/14). Ειδικότερα :

● Απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα, πλήρους ή μερικής απασχόλησης σύμφωνα με το άρθρο 1 της Κ.Υ.Α. 4166/51687 (ΦΕΚ 1031Β/14) :

● Μπορούν να απασχολούν πωλητή για τα λιπάσματα, για την υλοποίηση της έγγραφης εντολής και των έγγραφων οδηγιών υπεύθυνου επιστήμονα, όταν δεν είναι παρόν ο υπεύθυνος επιστήμονας και εφόσον έχει δεχθεί μικρής διάρκειας εκπαίδευση, όπως ορίζεται στο άρθρο 2α της ΚΥΑ 4166/51687/14 (ΦΕΚ 1031Β/14).

Δ. Κυρώσεις για την μη ορθή λειτουργία των επιχειρήσεων. Η διαδικασία των κυρώσεων για παραβάσεις σχετικές με την εμπορία λιπασμάτων ορίζεται στο άρθρο 11 του Ν. 1565 /1985 (ΦΕΚ 164/Α’/1985), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 49 παρ. 8. του Ν. 4253/14 (ΦΕΚ 32 Α/2014)