Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
B1/9061/647/7.2.2014 - Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων
Παρασκευή, 07 Φεβρουαρίου 2014 00:00

B1/9061/647/7.2.2014 - Οικονομική επιφάνεια μεταφορικής επιχείρησης για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων

Ο Υφυπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Έχοντας υπόψη:

1. Τη διάταξη της παραγράφου 3 του άρθρου 5 του Ν. 3887/2010 (Α΄ 174), όπως αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 5 του άρθρου 18 του Ν. 4233/2014 (Α΄ 22).

2. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 7 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1071/2009 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (ΕΕ L 300 της 14.11.2009, σ. 51).

3α. Του π.δ. 119/2013 (Α΄ 153) «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών».

3β. Την κοινή απόφαση Πρωθυπουργού και Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων αρ. 329/3−7−2013 (Β΄ 1655) για τον καθορισμό αρμοδιοτήτων Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Μιχαήλ Παπαδόπουλου.

4. Την παράγραφο 1 του άρθρου 90 του Κώδικα της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (Άρθρο Πρώτο του Προεδρικού Διατάγματος 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (Α΄ 98).
5. Ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,

Αποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Ορισμοί

Οι όροι της παρούσας έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού αριθ. 1071/2009 και στο άρθρο 2 του Ν. 3887/2010, όπως ισχύει.

Άρθρο 2

Ύψος οικονομικής επιφάνειας

1. Για την έκδοση της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα εμπορευμάτων, η μεταφορική επιχείρηση αποδεικνύει ότι πληροί, πέραν των λοιπών νομίμων προϋποθέσεων, την απαίτηση της οικονομικής επιφάνειας που προβλέπεται στα άρθρα 3 και 7 του Κανονισμού αριθ. 1071/2009, το ύψος της οποίας ορίζεται σε εννέα χιλιάδες (9000) ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και πέντε χιλιάδες (5000) ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα.

2. Κατ’ εξαίρεση, για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταφορικών επιχειρήσεων, το ύψος της οικονομικής επιφάνειας ορίζεται σε δεκαοκτώ χιλιάδες ευρώ όταν χρησιμοποιείται μόνο ένα όχημα και εννέα χιλιάδες ευρώ για κάθε επιπλέον χρησιμοποιούμενο όχημα:

(α) νέοι μεταφορείς, πλην ανωνύμων εταιρειών, οι οποίοι αποκτούν ΦΔΧ από μεταβίβαση ή στους οποίους χορηγείται νέα άδεια ΦΔΧ με την διαδικασία των άρθρων 4 και 5 του Ν. 3887/2010 όπως ισχύει («αρχική χορήγηση») και

(β) παλαιοί μεταφορείς, πλην ανωνύμων εταιρειών, στους οποίους χορηγείται νέα άδεια ΦΔΧ με αρχική χορήγηση.

Άρθρο 3

Τρόπος απόδειξης οικονομικής επιφάνειας

1. Η οικονομική επιφάνεια μπορεί να αποδεικνύεται εναλλακτικά με τους εξής τρόπους, κατ’ επιλογήν της μεταφορικής επιχείρησης:

(α) Με βεβαίωση κίνησης τραπεζικού λογαριασμού στο όνομα της μεταφορικής επιχείρησης σε μια ή περισσότερες Τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία έχει εκδοθεί μέχρι μια εβδομάδα πριν από την υποβολή της αίτησης για έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος και στην οποία φαίνεται τραπεζικό υπόλοιπο τουλάχιστον ίσο με τα ποσά του προηγούμενου άρθρου.

(β) Με εγγυητική επιστολή υπέρ του Δημοσίου από μια ή περισσότερες τράπεζες που είναι εγκατεστημένες και λειτουργούν νόμιμα σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ποσά του άρθρου 2 ή με γραμμάτιο παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για τα ίδια ποσά.

2. Κατ’ εξαίρεση, για τις ακόλουθες κατηγορίες μεταφορικών επιχειρήσεων, η οικονομική επιφάνεια αποδεικνύεται υποχρεωτικά μόνον με τον τρόπο της περίπτωσης (β) της πρώτης παραγράφου αυτού του άρθρου (εγγυητική επιστολή):

(α) νέοι μεταφορείς, οι οποίοι αποκτούν ΦΔΧ από μεταβίβαση ή στους οποίους χορηγείται νέα άδεια ΦΔΧ με αρχική χορήγηση και

(β) παλαιοί μεταφορείς στους οποίους χορηγείται νέα άδεια ΦΔΧ με αρχική χορήγηση.

Άρθρο 4

1. Η προϋπόθεση της οικονομικής επιφάνειας της μεταφορικής επιχείρησης πρέπει να πληρούται διαρκώς για όσο χρόνο βρίσκεται σε ισχύ η άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα.

2. Το ύψος και ο τρόπος απόδειξης της οικονομικής επιφάνειας σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 3 αφορούν το σύνολο των οχημάτων που χρησιμοποιεί η επιχείρηση, ιδιόκτητα και μισθωμένα.

Άρθρο 5

Μεταβατικές διατάξεις

1. Εγγυητικές επιστολές τραπέζης και γραμμάτια παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχουν κατατεθεί από μεταφορικές επιχειρήσεις για την απόδειξη της οικονομικής τους επιφάνειας για την έκδοση της Άδειας Οδικών Μεταφορών (ΑΟΜ) σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β1/13082/1410/2012 (Β΄ 888), εξακολουθούν να ισχύουν με τους όρους έκδοσής τους για την απόδειξη της οικονομικής επιφάνειας της επιχείρησης σύμφωνα με το άρθρο 3. Η επιχείρηση οφείλει να έχει προσαρμοστεί στις διατάξεις της παρούσας το αργότερο κατά το χρόνο που γίνεται έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα για οποιονδήποτε λόγο από την αρμόδια υπηρεσία.

2. Μεταφορική επιχείρηση που κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχει αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια για την έκδοση της ΑΟΜ με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με την υπουργική απόφαση Β1/13082/1410/2012 (Β΄ 888) αλλά δεν υποχρεούται πλέον να αποδεικνύει την οικονομική της επιφάνεια αποκλειστικά με εγγυητική επιστολή σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, μπορεί να ζητήσει με αίτησή της την επιστροφή της εγγυητικής επιστολής από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία μεταφορών, εφ’ όσον ταυτόχρονα υποβάλει στην αρμόδια υπηρεσία τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικονομική της επιφάνεια σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας.

3. Μεταφορική επιχείρηση που κατά τη δημοσίευση της παρούσας έχει αποδείξει την οικονομική της επιφάνεια για την έκδοση άδειας άσκησης επαγγέλματος σύμφωνα με τις διατάξεις του π.δ. 346/2001 (Α΄ 233) με βεβαίωση τραπέζης, προσαρμόζεται στις διατάξεις της παρούσας οποτεδήποτε με αίτησή της και το αργότερο κατά το χρόνο που γίνεται έλεγχος συνδρομής των προϋποθέσεων της άδειας άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα για οποιονδήποτε λόγο από την αρμόδια υπηρεσία.

Άρθρο 6

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.