Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Κ1−1480 - Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθεσιακών χώρων
Τρίτη, 19 Αυγούστου 2014 00:00

Κ1−1480/19.8.2014 - Όροι και προϋποθέσεις καταλληλότητας των εκθεσιακών χώρων

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις

Α. του N. 4264/2014 (Α΄118) και ιδίως της παρ. 5 του άρθρου 36 «Άσκηση εμπορικών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις»,

Β. της παρ. 11 του άρθρου 10 του N. 2741/1999 «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις» (199 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 6 του N. 3139/2003 «Ρυθμίσεις για τα καζίνα Πάρνηθας και Κέρκυρας και άλλες διατάξεις» (100 Α΄) και με την παρ 11 του άρθρου 11του N.4038/2012 «Επείγουσες ρυθμίσεις που αφορούν την εφαρμογή του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012−2015» (Α΄ 14),

Γ. του N. 3844/2010 «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.» (63 Α΄) και συγκεκριμένα των άρθρων 7, 9 §3, 14 και 17, Δ. των εδ. 39 και 40 της παρ. 6 του άρθρου 94 και της παρ. 3 του άρθρου 283 του N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄),

Ε. του Π.Δ. 397/1988 «Οργανισμός του Υπουργείου Εμπορίου» (185 Α΄), όπως ισχύει,

ΣΤ. του Π.Δ. 59/1996 «Σύσταση Γενικής Γραμματείας Εμπορίου στο Υπουργείο Ανάπτυξης και καθορισμός αρμοδιοτήτων της» (51 Α΄),

Ζ. του άρθρου 90 του Π.Δ. 63/2005 «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» (98 Α΄),

Η. του Π.Δ. 118/2013 «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α΄141)− Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως» (152 Α΄),

Θ. του Π.Δ. 89/2014 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (134 Α΄),

Ι. της αριθμ. Κ1−3508/29−12−2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, Οικονομικών, Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής «Όροι και προϋποθέσεις λειτουργίας των εμπορικών εκθέσεων και των εκθεσιακών κέντρων στο εσωτερικό της χώρας» (3009 Β΄),

Κ. της αριθμ. 34658/4.7.2014 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας « Ανάθεση αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας» (1825 Β΄).

2. Το γεγονός ότι, με την παρούσα δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού,

Aποφασίζουμε:

Άρθρο 1

Όροι και προϋποθέσεις χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων

1. Προκειμένου να διοργανωθούν οι εκθέσεις του άρθρου 36 του Νόμου 4264/0214 (Α΄118) απαιτείται άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων, στεγασμένων μόνιμα ή προσωρινά, υπαίθριων ή μικτών. Άδεια καταλληλότητας δεν απαιτείται ειδικά για τα εκθεσιακά κέντρα και χώρους, που είναι στεγασμένοι μόνιμα και των οποίων ο συνολικός λειτουργικός χώρος (κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός) δεν υπερβαίνει τα 1.000 μ2. Η άδεια καταλληλότητας χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου των εκθεσιακών κέντρων και χώρων.

2. Δεν επιτρέπεται η διενέργεια εκθέσεων, εάν ο κύριος, νομέας ή κάτοχος των εκθεσιακών κέντρων και εκθεσιακών χώρων δεν διαθέτει άδεια καταλληλότητας, με την επιφύλαξη του δεύτερου εδαφίου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

Άρθρο 2

Διαδικασία χορήγησης άδειας καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων

1. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων και χώρων που είναι στεγασμένοι, μόνιμα ή προσωρινά, υπαίθριοι ή μικτοί, χορηγείται από τις Τεχνικές Υπηρεσίες των Δήμων κατόπιν αιτήσεως του κυρίου, νομέα ή κατόχου τους.

2. Η αίτηση περιλαμβάνει υποχρεωτικά τα παρακάτω στοιχεία και δικαιολογητικά:

(α) Πλήρη στοιχεία του κυρίου, νομέα ή κατόχου, Α.Φ.Μ. και Δ.Ο.Υ.

(β) Σχεδιαγράμματα (ήτοι τοπογραφικό διάγραμμα και διάγραμμα κάλυψης χώρου), στο οποίο να εμφαίνονται η περιοχή και ο χώρος, όπου πρόκειται να διεξαχθεί η έκθεση, καθώς και σε κλίμακα ο κύριος εκθεσιακός, αποθηκευτικός και βοηθητικός χώρος, οι έξοδοι κινδύνου, οι χώροι πυρασφάλειας, οι χώροι υγιεινής και οι διάδρομοι επισκεπτών, το πλάτος των οποίων δεν επιτρέπεται να είναι:

− μικρότερο των δύο (2) μέτρων, προκειμένου για εκθέσεις που απευθύνονται σε εμπορικούς επισκέπτες και

− μικρότερο των τριών (3) μέτρων, προκειμένου για εκθέσεις που απευθύνονται στο ευρύ κοινό (εξαιρουμένων των βοηθητικών διαδρόμων).

Το σχεδιάγραμμα πρέπει να συνοδεύεται από βεβαίωση διπλωματούχου μηχανικού, από την οποία να προκύπτει η καταλληλότητα του χώρου για τη διενέργεια εκθέσεων.

Τα κέντρα και οι χώροι που λειτουργούν ως εκθεσιακοί από τον Απρίλιο του 1997 πρέπει να έχουν ύψος τουλάχιστον 4 μέτρα σε ποσοστό 75% της συνολικής επιφάνειας τους, του δε υπολοίπου όχι μικρότερου των 3 μέτρων, και η αντοχή του δαπέδου να είναι τουλάχιστον 500 κιλά ανά τετραγωνικό μέτρο.

(γ) Στοιχεία του φορέα έκδοσης απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων και αριθμό πρωτοκόλλου αυτής, ώστε να αναζητηθεί υπηρεσιακά εφόσον απαιτείται από την κοινή υπουργική απόφαση 15393/2002 (ΦΕΚ 1022/Β΄/02) σχετικά με την «Κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 1650/1986.. », όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει.

(δ) Υπεύθυνη δήλωση του κυρίου, νομέα ή κατόχου ότι εξασφαλίζεται η δυνατότητα πρόσβασης ή εισόδου φορτηγών και γερανών, η ύπαρξη χώρου στάθμευσης φορτηγών και Ι.Χ. αυτοκινήτων και η ύπαρξη αποθηκών για υλικά συσκευασίας. Συγκεκριμένα για το χώρο στάθμευσης διακρίνονται οι εξής περιπτώσεις,

δα) για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώρους στην Περιφέρεια Αττικής πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις του Π.Δ. 111/2004 (76 Α΄),

δβ) για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώρους στις πόλεις που αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α΄/17−9−96) και στις εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια των δήμων αυτών, πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις της σχετικής απόφασης του Γ.Γ. της οικείας Περιφέρειας,

δγ) για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώρους στις πόλεις που δεν αναφέρονται στο άρθρο 1 του Π.Δ. 350/1996 (ΦΕΚ 230/Α΄/17−9−96) και στις εκτός σχεδίου περιοχές στα διοικητικά όρια των δήμων αυτών, και εφόσον υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα 250μ. με στάση/σταθμό δημοσίου μέσου μαζικής μεταφοράς, η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά 100 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου). Σε αντίθετη περίπτωση, η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά 50 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου),

δδ) για υπαίθριους χώρους με ή χωρίς προσωρινές κατασκευές στους οποίους υπάρχει πρόσβαση σε ακτίνα 250μ. με στάση/σταθμό δημοσίου μέσου μαζικής μεταφοράς, η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά 100 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου),

δε) για υπαίθριους χώρους με ή χωρίς προσωρινές κατασκευές στους οποίους η πρόσβαση γίνεται με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς (Ι.Χ., λεωφορεία κ.λπ.) η αναλογία των θέσεων στάθμευσης πρέπει να είναι μία (1) θέση ανά 50 τ.μ. επιφάνειας της εκθέσεως (συνολική επιφάνεια κύριου εκθεσιακού, αποθηκευτικού και βοηθητικού χώρου),

δστ) για μεικτούς εκθεσιακούς χώρους, η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να αναφέρει πόσες θα είναι οι θέσεις στάθμευσης και ότι έχουν υπολογιστεί σύμφωνα με τα ανωτέρω ξεχωριστά για το στεγασμένο και τον υπαίθριο χώρο.

(ε) Στοιχεία των πιστοποιητικών των αρμοδίων υπηρεσιών, και συγκεκριμένα της Πυροσβεστικής και της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της οικείας Περιφέρειας, σχετικά με τους όρους ασφάλειας του κοινού, τις κατάλληλες συνθήκες υγιεινής, τις ειδικές εγκαταστάσεις πυρασφάλειας, φωτισμού και εξόδων κινδύνου σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου προς την οποία υποβάλλεται η αίτηση υποχρεούται εντός 15 ημερών να αναζητά υπηρεσιακώς αντίγραφα των ως άνω πιστοποιητικών.

(στ) Βεβαίωση ασφαλιστικής εταιρίας ή αντίγραφο ισχύοντος ασφαλιστήριου συμβολαίου, από το οποίο να αποδεικνύεται η κάλυψη αστικής ευθύνης για τυχόν ατυχήματα σε τρίτους (θάνατος, σωματική βλάβη ή/και υλική ζημία) και πυρός.

4. Η άδεια καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων και χώρων χορηγείται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία πενήντα (50) ημερών από την αίτηση του ενδιαφερομένου. Μετά την άπρακτη πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας η αίτηση για χορήγηση άδειας καταλληλότητας των εκθεσιακών κέντρων λογίζεται ότι έγινε δεκτή.

5. Η άδεια καταλληλότητας των μόνιμα στεγασμένων εκθεσιακών κέντρων και χώρων ισχύει για πέντε χρόνια. Αν μεταβληθεί το πρόσωπο του κυρίου, νομέα ή κατόχου του εκθεσιακού κέντρου και χώρου, η άδεια καταλληλότητας ισχύει μέχρι να συμπληρωθεί ο χρόνος ισχύος της, με την προϋπόθεση ότι η σχετική μεταβολή θα σημειωθεί στην άδεια.

Μετά τα 5 χρόνια ανανεώνεται για το ίδιο χρονικό διάστημα με υπεύθυνη δήλωση του κυρίου, νομέα ή κατόχου ότι δεν έχουν μεταβληθεί ή παύσει να συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις βάσει των οποίων χορηγήθηκε η αρχική άδεια και με αυτοψία της αδειοδοτούσας Αρχής.

6. Η άδεια καταλληλότητας των υπαίθριων εκθεσιακών κέντρων και χώρων με ή χωρίς προσωρινές κατασκευές ή του υπαίθριου τμήματος μικτών χώρων ισχύει για όσο χρόνο διαρκεί η έκθεση, για την οποία χορηγήθηκε.

7. Η άδεια καταλληλότητας του υπαίθριου τμήματος του Ζαππείου Μεγάρου (Α.Ν. 1920/1939, Α΄ 346), η διοίκηση και διαχείριση του οποίου ανήκει στο ν.π.δ.δ. «Επιτροπή Ολυμπίων και Κληροδοτημάτων» (Π.Δ. 295/1998, Α΄ 213) και εποπτεύεται από το Υπουργείο Οικονομικών (Π.Δ. 346/1997, Α΄ 238), και το οποίο (υπαίθριο τμήμα) εκμισθώνεται σε τρίτους με βάση τον «Κανονισμό για τη διαδικασία και τους όρους παραχώρησης των αιθουσών και λοιπών χώρων του Ζαππείου Μεγάρου, καθώς και της γύρω περιοχής για την τέλεση εκθέσεων και λοιπών εκδηλώσεων» (Υ.Α. 1062842/1478/Β00011/2007, Β΄ 1199), ισχύει για δύο (2) χρόνια, εκτός αν στο μεσοδιάστημα μεταβληθούν ή παύσουν να συντρέχουν οι όροι και προϋποθέσεις, βάσει των οποίων χορηγήθηκε.

8. Η άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα των Τεχνικών Υπηρεσιών των Δήμων (όπως εν ενεργεία λιμάνια, μαρίνες, στρατιωτικά και πολιτικά αεροδρόμια) χορηγείται από τις κατά τόπους αρμόδιες Υπηρεσίες, στις οποίες υπάγονται σύμφωνα με το νόμο, και υπό τις προϋποθέσεις που προβλέπουν ειδικότερες διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

9. Φυσικό ή νομικό πρόσωπο κράτους μέλος της Ε.Ε ή κράτους της Ε.Ο.Χ. ο οποίος είναι κύριος, νομέας ή κάτοχος χώρου μόνιμα στεγασμένου ή υπαίθριου με ή χωρίς προσωρινές κατασκευές στην ελληνική επικράτεια, τον οποίο προτίθεται να διαθέσει περιστασιακά για τη διοργάνωση εκθέσεων, οφείλει να λάβει άδεια καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων κατά τα ανωτέρω οριζόμενα.

Άρθρο 3

Έλεγχος − κυρώσεις

1. Σε περίπτωση λειτουργίας εκθέσεων σε εκθεσιακό κέντρο και χώρο χωρίς ο κύριος, νομέας ή κάτοχος αυτού να διαθέτει άδεια καταλληλότητας του εκθεσιακού κέντρου και χώρου, επιβάλλεται σε βάρος του κυρίου, νομέα ή κατόχου:

(α) πρόστιμο ποσού 15.000 ευρώ για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώρους με επιφάνεια πάνω από 1.000 μ2 μέχρι 5.000 μ2 και ποσού 30.000 ευρώ για μόνιμα στεγασμένα εκθεσιακά κέντρα και χώρους με επιφάνεια άνω των 5.000 μ2.

Σε περίπτωση που διαπραχθούν περισσότερες από τρεις παραβάσεις, η χορηγηθείσα άδεια καταλληλότητας για τα εκθεσιακά κέντρα και χώρους, ανακαλείται οριστικά.

(β) πρόστιμο ποσού 5.000 ευρώ για εκθεσιακά κέντρα και χώρους προσωρινά στεγασμένους, υπαίθριους ή μικτούς, με επιφάνεια μέχρι 5.000 μ2. Αν η επιφάνεια υπερβαίνει τα 5.000 μ2, το παραπάνω ποσό προσαυξάνεται κατά 1.000 ευρώ για κάθε επιπλέον 1.000 μ2.

2. Το συνολικό ποσό των επιβληθέντων διοικητικών προστίμων βεβαιώνεται και εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις περί δημοσίων εσόδων υπέρ του οικείου Δήμου, τα όργανα του οποίου επέβαλαν το πρόστιμο.

3. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια των στοιχείων και δικαιολογητικών, τα οποία υποβλήθηκαν από τον κύριο, νομέα ή κάτοχο του εκθεσιακού κέντρου και χώρου, προκειμένου να του χορηγηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία του οικείου Δήμου σχετική άδεια, τότε η χορηγηθείσα άδεια ανακαλείται οριστικά.

4. Ο έλεγχος για την τήρηση των διατάξεων της παρούσας και η διαπίστωση των παραβάσεων θα γίνεται από τα όργανα του Δήμου στα όρια του οποίου λειτουργούν τα εκθεσιακά κέντρα και χώροι.

Άρθρο 4

Μεταβατικές και τελικές διατάξεις

Άδειες καταλληλότητας εκθεσιακών κέντρων και χώρων που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. Κ1−3508/2011 κοινής υπουργικής απόφασης (Β΄3009) ισχύουν μέχρι την λήξη τους. Μετά το πέρας της ισχύος τους, πρέπει να εκδοθούν εκ νέου, βάσει των διατάξεων της παρούσας.

Άρθρο 5

Προηγούμενες υπουργικές αποφάσεις στο μέτρο που ρυθμίζουν με τρόπο διαφορετικό τα θέματα που ρυθμίζονται με την παρούσα καταργούνται.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 19 Αυγούστου 2014