Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
1095641 - Υποβολή στοιχείων για διασταύρωση, από ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων
Τετάρτη, 16 Νοεμβρίου 2011 01:00

Δ15Β  1095641  ΕΞ 2011 – Υποβολή στοιχείων για διασταύρωση, από ασφαλιστικούς συμβούλους και συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων

Με αφορμή γραπτά και προφορικά ερωτήματα που δέχεται η Υπηρεσία μας, τα οποία σχετίζονται με την υποχρέωση υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ. (Π. Δ/γμα 186/1992), από τους ασφαλιστικούς συμβούλους και τους συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, παρέχονται οι ακόλουθες διευκρινίσεις:

1. Σύμφωνα με τα οριζόμενα με την παράγραφο 3α΄ της εγκυκλίου μας ΠΟΛ. 1098/31.7.2009, με την οποία κοινοποιήθηκε η απόφαση Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1080/10.6.2009, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, λήπτες εκκαθαρίσεων για τις αμοιβές τους από τις ασφαλιστικές εταιρείες με τις οποίες συνεργάζονται, «δεν θα συμπεριλαμβάνουν τα ποσά των εν λόγω αμοιβών στις συγκεντρωτικές καταστάσεις πελατών της παραγράφου 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., που θα υποβληθούν από το έτος 2010 (για τις συναλλαγές 1.1.2009 – 31.12.2009) και εφεξής».

2. Στην εγκύκλιο ΠΟΛ. 1091/14.6.2010, αναφορικά με τις υποχρεώσεις των ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, οι οποίοι από 1.7.2010 εντάχθηκαν στη Β΄ κατηγορία βιβλίων και για τις περιπτώσεις εκείνων που δεν διατηρούν ίδια επαγγελματική εγκατάσταση, ορίζεται ότι: «η Α.Υ.Ο.Ο.  ΠΟΛ. 1080/10.6.2009 με την οποία ρυθμίζονταν θέματα έκδοσης στοιχείων και υποβολής συγκεντρωτικών καταστάσεων, για τις αμοιβές που λαμβάνουν οι επιτηδευματίες αυτοί, εξακολουθεί να ισχύει.».

3. Για την αποσαφήνιση των υποχρεώσεων των ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, σε ότι αφορά την υποβολή των συγκεντρωτικών καταστάσεων της παραγράφου 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., διευκρινίζεται ότι, τα οριζόμενα στην εγκύκλιο 1076626/369/0015/ΠΟΛ.1098.31.7.2009, ισχύουν σε όλες τις περιπτώσεις ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων, είτε διαθέτουν επαγγελματική εγκατάσταση είτε δεν διαθέτουν, για τις αμοιβές τους – προμήθειες, που περιλαμβάνονται στις εκκαθαρίσεις των ασφαλιστικών εταιρειών.

Συνεπώς με βάση τα ανωτέρω, οι ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων, για τις αμοιβές – προμήθειες που λαμβάνουν από τις ασφαλιστικές εταιρείες που συνεργάζονται, με τις θεωρημένες εκκαθαρίσεις, οι οποίες προβλέπονται από την εγκύκλιο διαταγή Α  9934/197/ΠΟΛ.176/1977, δεν υποβάλλουν, για τα εν λόγω ποσά, συγκεντρωτικές καταστάσεις «πελατών», της παραγράφου 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., για το έτος 2011 και εξής.

4. Οι παραπάνω (ασφαλιστικοί σύμβουλοι και οι συντονιστές ασφαλιστικών συμβούλων), ως λήπτες φορολογικών στοιχείων δαπανών, που αφορούν αγορές αγαθών (μη εμπορεύσιμων) ή λήψεις υπηρεσιών από επιτηδευματίες, καθώς και στην περίπτωση καταβολής αμοιβών σε μη επιτηδευματίες – περιστασιακά απασχολούμενους (για τις οποίες έχουν εκδοθεί αποδείξεις δαπανών), υποχρεούνται να υποβάλλουν συγκεντρωτικές καταστάσεις «προμηθευτών».

5. Οι εκδότες των εκκαθαρίσεων – πελάτες των υπόψη ασφαλιστικών συμβούλων και των συντονιστών ασφαλιστικών συμβούλων (ασφαλιστικές επιχειρήσεις), υποχρεούνται να υποβάλλουν τις υπόψη αμοιβές για διασταύρωση, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 1α΄ του άρθρου 20 του Κ.Β.Σ., στις συγκεντρωτικές καταστάσεις «προμηθευτών», θέτοντας στις σχετικές καταχωρήσεις τον κωδικό «1» (αντισυμβαλλόμενος μη υπόχρεος).