Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
1021845 – Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει
Τετάρτη, 06 Φεβρουαρίου 2013 01:00

ΔΕΣ Γ 1021845 ΕΞ 5.2.2013 – Πίνακας Κωδικών Αριθμών Δραστηριοτήτων που εμπίπτουν στις διατάξεις του Π.Δ. 340/1998 όπως ισχύει

Υπουργείο Οικονομικών

Σε συνέχεια του ΔΕΣ 1178660 ΕΞ 2012/19-12-2012 (ΑΔΑ Β4Μ1Η-1ΨΘ) εγγράφου μας, σύμφωνα με το οποίο για την άσκηση δραστηριότητας λογιστή φοροτεχνικού πρέπει να προσκομίζεται, από τον υπόχρεο, κατά την υποβολή δήλωσης έναρξης / μεταβολής εργασιών, επαγγελματική ταυτότητα σε ισχύ, σας κοινοποιούμε πίνακα δραστηριοτήτων, για την άσκηση των οποίων απαιτείται, σύμφωνα με έγγραφο του Οικονομικού Επιμελητηρίου της Ελλάδας, η προσκόμιση της εν λόγω ταυτότητας.

69.20

 

 

Δραστηριότητες λογιστικής, τήρησης βιβλίων και λογιστικού ελέγχου-παροχή φορολογικών συμβουλών

 

69.20.2

 

Λογιστικές Υπηρεσίες

 

 

69.20.21

Υπηρεσίες Λογιστικής Επαλήθευσης

 

 

69.20.22

Υπηρεσίες σύνταξης οικονομικών καταστάσεων

 

 

 

69.20.22.01

Υπηρεσίες λογιστή για σύνταξη οικονομικών καταστάσεων και φορολογικών δηλώσεων

 

 

 

69.20.22.02

Υπηρεσίες σύνταξης και δημοσίευσης ισολογισμών, καταστατικών, τροποποιήσεων, ανακοινώσεων κλπ

 

 

69.20.23

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων

 

 

 

69.20.23.01

Υπηρεσίες οργανωμένων γραφείων τήρησης λογιστικών βιβλίων

 

 

 

69.20.23.02

Υπηρεσίες τήρησης λογιστικών βιβλίων με προσωπική εργασία

 

 

69.20.24

Υπηρεσίες μισθολογίου

 

 

69.20.29

Άλλες λογιστικές υπηρεσίες

 

 

 

69.20.29.01

Υπηρεσίες λογιστικών αποτιμήσεων, απογραφών, βεβαιώσεων κλπ

 

69.20.3

 

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών

 

 

69.20.31

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε νομικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

 

 

69.20.32

Υπηρεσίες παροχής φορολογικών συμβουλών σε φυσικά πρόσωπα και προετοιμασία φορολογικών δηλώσεων

 

 

 

69.20.32.01

Υπηρεσίες σύνταξης φορολογικών δηλώσεων και σχετικών εγγράφων

 

69.20.4

 

Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης

 

 

69.20.40

Υπηρεσίες αφερεγγυότητας και εκκαθάρισης