Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
Φίλτρο Τίτλου     Προβολή # 
# Τίτλος άρθρου
1 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2935 της 12.12.2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 575/2013 όσον αφορά το μεταβατικό καθεστώς για τον μετριασμό των επιπτώσεων από την εισαγωγή του ΔΠΧΑ 9 στα ίδια κεφάλαια και για τις επιπτώσεις της αντιμετώπισης μεγάλων...
2 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/72 της Επιτροπής της 4/10/2017 για τη συμπλήρωση του κανονισμού (ΕΕ) 2015/751 του Ε. Κ. και του Συμβουλίου σχετικά με τις διατραπεζικές προμήθειες για πράξεις πληρωμών με κάρτες, όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα βάσει ...
3 Κανονισμός (ΕΕ) 2018/63 της επιτροπής της 26/9/2017 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) 2017/571 για τη συμπλήρωση της οδηγίας 2014/65/ΕΕ του Ε.Κ. και του Συμβουλίου όσον αφορά ρυθμιστικά τεχνικά πρότυπα σχετικά με τη χορήγηση άδειας λειτουργίας,...
4 Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1131 του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου της 14ης Ιουνίου 2017 για τα αμοιβαία κεφάλαια της χρηματαγοράς
5 Κανονισμός (EE) 2016/1905 της Επιτροπής της 22.9.2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων ΔΛΠ σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002...
6 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1407/2013 της Επιτροπής της 18ης Δεκεμβρίου 2013 σχετικά με την εφαρμογή των άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις ενισχύσεις ήσσονος σημασίας
7 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1257/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Νοεμβρίου 2013 για την ανακύκλωση πλοίων και την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1013/2006 και της οδηγίας 2009/16/ΕΚ
8 ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 1093/2013 της Επιτροπής της 4ης Νοεμβρίου 2013 για την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 638/2004 (ΕΚ) και αριθ. 1982/2004 όσον αφορά την απλούστευση του συστήματος Intrastat και τη συλλογή πληροφοριών Intrastat
9 5010657 – Κοινοποίηση ΕΚ (ΕΕ) 1213/17.12.2012 για αναστολή των δασμολογικών προτιμήσεων για ορισμένες δικαιούχους χώρες του ΣΓΠ, για εφαρμογή του Συστήματος Γενικευμένων Δασμολογικών Προτιμήσεων
10 30/003/1344/24.12.2012 – Αποστολή κανονισμών της Επιτροπής που αφορούν τα πρόσθετα τροφίμων
 
<< Έναρξη < Προηγούμενο 1 3 4 5 6 > Τέλος >>
Σελίδα 1 από 6