Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
ΕΘΝΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2015
Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου 2015 00:00

Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας έτους 2015 – Παράταση χρόνου ισχύος της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014

(Π.Κ. 7/29-9-2015)

Στην Αθήνα, σήμερα 29 Σεπτεμβρίου 2015, μεταξύ αφενός των εργοδοτικών οργανώσεων Σ.Ε.Β., Γ.Σ.Ε.Β.Ε.Ε., Ε.Σ.Ε.Ε., Σ.Ε.Τ.Ε., που συμβάλλονται στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας και αφετέρου της Γ.Σ.Ε.Ε., όλων νομίμως εκπροσωπούμενων αντίστοιχα από τους υπογράφοντες, συμφωνούνται τα εξής:

ΑΡΘΡΟ 1

Κατ' εφαρμογή της διάταξης του εδαφίου β' του άρθρου 6 της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2014 (Π.Κ. 3/26-3-2014) παρατείνεται, με τους ίδιους, στο σύνολό τους, όρους, η ισχύς της ΕΓΣΣΕ 2014 από τη λήξη της συμβατικής ισχύος της μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2015.

ΑΡΘΡΟ 2

Τα συμβαλλόμενα μέρη ρητώς συμφωνούν ότι, εάν κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. με οποιονδήποτε τρόπο αρθεί οποιαδήποτε περιοριστική διάταξη, που έχει επιβληθεί με νομοθετική παρέμβαση στο περιεχόμενο της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε. 2010-2011-2012, τότε θα ξεκινήσουν άμεσες διαπραγματεύσεις για τον καθορισμό των μισθολογικών όρων της Ε.Γ.Σ.Σ.Ε.