Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com
PDF Εκτύπωση E-mail
Σ.Σ.Ε. ΟΜΟΙΟΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΣΤΟΥΣ ΟΤΑ
Τρίτη, 14 Ιουλίου 2015 00:00

Ομοιοεπαγγελματική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας – Για τους όρους αμοιβής και εργασίας των μουσικών που εργάζονται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης

(Π.Κ. 4/14-7-2015)

Στην Αθήνα σήμερα την 14/07/2015, ενώπιον της Μεσολαβητού κας Μαρίας Ν. Ντότσικα, στα γραφεία του Οργανισμού Μεσολάβησης και Διαιτησίας, Πλ. Βικτωρίας 7. Αθήνα, μεταξύ:

1. του Ελληνικού Δημοσίου όπως εκπροσωπείται νόμιμα:

α) από τον Υπουργό Οικονομικών, εκπροσωπούμενο από τον κ. Γεώργιο Μαυρογιαννάκη και κ. Χρήστο Χριστογεωργάκη, με βάση την με αριθμ. πρωτ. 2/34031/ΔΕΠ/5-6-2015 απόφασή του Αν. Υπουργού Οικονομικών.

β) από τον Υπουργό Εσωτερικών εκπροσωπούμενο από την κα Βασιλική Γιαβή και κα Αφροδίτη Διαμαντοπούλου με βάση την με αριθμ. πρωτ. οικ.5145/12-2-2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

2. της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών ΟΤΑ (Π.Ε.Μ. - Ο.Τ.Α.), με έδρα την Αθήνα, οδός Σταδίου αρ. 61. όπως εκπροσωπείται νόμιμα από τον κ. Ιωάννη - Σέργιο Μαγιάτη, Πρόεδρο, με βάση την αρ. πρωτ. 784/28-1-2015 της Π.Ε.Μ. - Ο.Τ.Α. απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της.

Συμφωνούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

ΠΡΟΟΙΜΙΟ

Οι εδώ συμβαλλόμενοι λαμβάνουν υπόψη τους τα εξής:

1.Τη ΣΣΕ της 18.12.2008 (Πρ. Κατ. Υπ. Εργ. 163/19.12.2008) και την από 1-4-2009. συμπληρωματική αυτής, που καταγγέλθηκε με την αρ πρωτ. 602/10-7-2012 δήλωση της εργατικής πλευράς και της οποίας οι όροι έπαυσαν να ισχύουν την 10.10.2012 και όπως οι προϊσχύουσες αυτής συλλογικές συμβάσεις, υπήγαγε τους μουσικούς που απασχολούνται στους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στις διατάξεις του Ν.3205/2003, χωρίς να προσδιορίζεται ειδικώς η μισθολογική ένταξη αυτών σε μισθολογική κατηγορία σε συνάρτηση με τα τυπικά προσόντα αυτών.

2. Την από 1-1-2013 εφαρμογή του ενιαίου μισθολογίου των δημοσίων υπαλλήλων του Ν. 4024/2011. όπως αυτό επεκτάθηκε και συμπληρώθηκε με το Ν.4093/2012 σε όλο το δημόσιο τομέα και επομένως και στους μουσικούς που απασχολούνται στους ΟΤΑ με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, όπου επίσης δεν αποσαφηνίζεται η μισθολογική κατηγορία, στην οποία πρέπει να υπαχθούν οι μουσικοί των ΟΤΑ, όπως συνέβαινε και με το Ν.3205/2003. Το κενό αυτό ρυθμίστηκε με την παρ. 8 του αρθρ. 26 του Ν.4325/2015 (ΦΕΚ Α΄47/11-5-2015) που ορίζει ότι «... οι μουσικοί που απασχολούνται σε: ΟΤΑ. α’ βαθμού και τα νομικά πρόσωπα αυτών... κατατάσσονται στον κλάδο Μουσικών ΤΕ, εφόσον έχουν πτυχίο ή δίπλωμα μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ. 5 του Ν. 2158/1993 (Α ’ 103) ή πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξαταξίου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής». Επομένως οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα, αμείβονται σύμφωνα με το Ν.4024/2011 σε συνδυασμό με τη διάταξη της παρ. παρ. 8 του αρθρ. 26 του Ν. 4325/2015 (ΦΕΚ Α' 47/11-5-2015) και υπάγονται σε μισθολογική κατηγορία ανάλογα με τα τυπικά τους προσόντα.

3. Τις διατάξεις του Ν.3584/2007 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων» (ΦΕΚ A'/143/28.6.2007). όπως ισχύει και με τις εκεί οριζόμενες κατά περίπτωση εξειδικεύσεις, ιδίως σε θέματα αδειών, που για λόγους διευκόλυνσης της ορθής εφαρμογής τους για τους μουσικούς των ΟΤΑ είναι χρήσιμο να αποσαφηνιστούν με την παρούσα συλλογική σύμβαση εργασίας.

4. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 49533/2366 της 4.7.2008 (ΦΕΚ Β' 1414/17.7.2008) «για τον καθορισμό των όρων αμοιβής και εργασίας των μουσικών που απασχολούνται σε δημοτικές επιχειρήσεις, πολιτιστικής ανάπτυξης, δημοτικούς οργανισμούς κλπ με μορφή ΝΠΙΔ» που μεταξύ άλλων ορίζει τα σχετικά με το ωράριο διδασκαλίας μουσικής και τη διάρκεια των υπηρεσιών (εμφανίσεις και πρόβες) των μουσικών συνόλων) που είναι εύλογο να ρυθμισθούν αναλογικά και για τους μουσικούς των ΟΤΑ στο πλαίσιο των γενικών κανόνων του άρθρου 36 του Ν.3584/2007.

5.Την ΚΥΑ 36586/10.7.2007(ΦΕΚ Β 1323/30.7.2007) «για την παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής» που μεταξύ άλλων αναφέρεται στη χορήγηση γάλακτος ημερησίως και στην ετήσια ακτινογραφία θώρακος των μουσικών πνευστών οργάνων και για λόγους πληρότητας των ρυθμίσεων της παρούσας ΣΣΕ, είναι εύλογο τα μέτρα αυτά να ενταχθούν στους όρους της, αφού δεν παράγουν πρόσθετο κόστος.

6. Την από 1.8.2014 «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου στους ΟΤΑ » (Πράξη Κατάθεσης 10/1.8.2014) μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ΠΟΠ - ΟΤΑ και την από 1.8.2014 «Συλλογική Σύμβαση Εργασίας για εργαζόμενους με σχέση ιδιωτικού δικαίου στους ΟΤΑ» (Πράξη Κατάθεσης 9/1.8.2014), μεταξύ του ελληνικού δημοσίου και της ΠΟΕ - ΟΤΑ που έχουν ταυτόσημο περιεχόμενο, εφαρμόζονται στα μέλη των συμβαλλόμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων και μεταξύ άλλων ρυθμίζουν την αποζημίωση απόλυσης των εργαζομένων στους ΟΤΑ και τις κατασκηνώσεις των παιδιών τους, συνδικαλιστικές διευκολύνσεις (παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής και συνδικαλιστικές άδειες), χωρίς ειδικές ρυθμίσεις για τους μουσικούς των ΟΤΑ.

7.Το αρ. πρωτ. 364/10-6-2015 έγγραφο της ΠΕΜ - ΟΤΑ από το οποίο προκύπτει ότι ο αριθμός των μελών της υπερβαίνει τα 500 άτομα και επομένως η κατ’ εφαρμογήν της παρ. 2γ του άρθρου 17 του Ν. 1264/1982 Συνδικαλιστική Άδεια πρέπει να είναι πέντε ημέρες ανά μήνα για τον Πρόεδρο. Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα της συνδικαλιστικής οργάνωσης.

8. Την ανάγκη να εξειδικευθούν με την παρούσα, μισθολογικά θέματα, ο χρόνος εργασίας, οι άδειες, τα μέσα ατομικής προστασίας και προληπτικών εξετάσεων στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, και λοιπές παροχές, όπως ισχύουν και με τις συλλογικές συμβάσεις για τους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στους ΟΤΑ. καθώς και ζητήματα προστασίας της συνδικαλιστικής δράσης (χορήγηση των συνδικαλιστικών αδειών και παρακράτηση της συνδικαλιστικής συνδρομής).

συμφωνούν και αποδέχονται τα εξής:

Άρθρο 1

Πεδίο Εφαρμογής

Στις διατάξεις της παρούσας Σ.Σ.Ε. υπάγονται οι μουσικοί με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων με πλήρη ή μερική απασχόληση, ορισμένου ή αορίστου χρόνου, που απασχολούνται στους Δήμους όλης της χώρας ή σε νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου που ανήκουν σε αυτούς καθώς και ιδρύματα και συνδέσμους δημοσίου δικαίου αυτών και οι οποίοι είναι μέλη της Πανελλήνιας Ένωσης Μουσικών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΕΜ-ΟΤΑ). όπως αυτό προκύπτει από το μητρώο των μελών της.

Για το σκοπό αυτό χορηγείται από την ΠΕΜ - ΟΤΑ βεβαίωση μέλους, η οποία υποβάλλεται στην αρμόδια υπηρεσία με επιμέλεια του εργαζόμενου, που υπάγεται στην παρούσα, προκειμένου να διευκολυνθεί η εφαρμογή αυτής της συλλογικής σύμβασης. Η ως άνω βεβαίωση ισχύει για ένα έτος από την έκδοσή της και ανανεώνεται με επιμέλεια του ενδιαφερομένου εργαζόμενου ή της ΠΕΜ-ΟΤΑ και κατατίθεται στην αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη του.

Άρθρο 2

Ωράριο εργασίας - πλήρης και μερική απασχόληση

1. Οι εργαζόμενοι που υπάγονται στην παρούσα τηρούν το ωράριο πλήρους εργασίας που ισχύει για το προσωπικό των ΟΤΑ σύμφωνα με το άρθρο 36 του Ν.3584/2007, όπως ισχύει και όπως αυτό κατανέμεται από τον Διευθυντή του Ωδείου, της Μουσικής Σχολής ή του Μουσικού Συνόλου, σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

2. Οι εργαζόμενοι μουσικοί που παρέχουν διδακτική εργασία σε ωδεία των ΟΤΑ ή νομικών προσώπων αυτών απασχολούνται κατά ανώτατο όριο 30 ώρες εβδομαδιαίως σε αμιγώς διδακτική εργασία, οι δε λοιπές ώρες αναλογούν σε υπηρεσίες συναφείς με το διδακτικό έργο όπως, ενημέρωση μαθητών και γονέων τους για την πρόοδο των εκπαιδευόμενων μαθητών, προετοιμασία μαθημάτων, έλεγχος προόδου μαθητών, συμμετοχή σε επιτροπές του Ωδείου ή της Μουσικής Σχολής για διδακτικά θέματα και εκδηλώσεις του Ωδείου ή της Μουσικής Σχολής και λοιπές δραστηριότης αυτής.

2.1 Μεταξύ δύο διδακτικών ωρών διενεργείται διάλειμμα 10 λεπτών, που λογίζεται ως χρόνος εργασίας

2.2 Κατά την περίοδο των διακοπών εργασίας των Χριστουγέννων και του Πάσχα και των θερινών διακοπών των Ωδείων και Μουσικών Σχολών της χώρας, οι μουσικοί που παρέχουν διδακτικό έργο έχουν υποχρέωση να παρέχουν διδακτικό έργο σε σεμινάρια, που οργανώνει ο φορέας στον οποίο ασχολούνται και να συμμετέχουν στις μουσικές εκδηλώσεις, που οργανώνονται από αυτά, σύμφωνα με τον προγραμματισμό αυτού από τον αρμόδιο Διευθυντή. Σε περίπτωση που δεν τους ανατίθενται καθήκοντα οργάνωσης, συμμετοχής σε σεμινάρια ή λοιπές μουσικές εκδηλώσεις κατά την περίοδο των ανωτέρω διακοπών οι μουσικοί λαμβάνουν άδεια εργασίας με αποδοχές.

3. Οι εργαζόμενοι μουσικοί που απασχολούνται ως εκτελεστές μουσικών οργάνων σε μουσικά σύνολα ή μετέχουν σε χορωδία απασχολούνται σε ομαδική και ατομική εργασία.

3.1 Η ομαδική εργασία συντονίζεται και εποπτεύεται από τον Διευθυντή του μουσικού συνόλου ή της χορωδίας και περιλαμβάνει υπηρεσίες (πρόβες και εμφανίσεις — μουσικές εκδηλώσεις). Κάθε υπηρεσία λογίζεται ότι διαρκεί τρείς (3) ώρες.

3.1.1 Μεταξύ τριών (3) ωρών πρόβας περιλαμβάνεται διάλειμμα συνολικής διάρκειας 20 λεπτών που μπορεί να κατανέμεται από τον διευθυντή της χορωδίας ή του μουσικού συνόλου σε δύο δεκάλεπτα.

3.1.2 Σε περίπτωση που το μουσικό σύνολο πραγματοποιεί την ίδια ημέρα δύο (2) εμφανίσεις -- μουσικές εκδηλώσεις, αφήνεται περιθώριο μιας (1) ώρας τουλάχιστον για ανάπαυση των μουσικών.

3.1.3 Σε περίπτωση που η εμφάνιση - μουσική εκδήλωση πραγματοποιείται σε χώρο εκτός του τόπου όπου εδρεύει το μουσικό σύνολο η διάρκεια της εμφάνισης λογίζεται ότι διαρκεί τέσσερις (4) ώρες, στις οποίες περιλαμβάνεται και ο χρόνος συγκέντρωσης στον τόπο των ΟΤΑ όπου εδρεύει το μουσικό σύνολο για την προετοιμασία — ένδυση του μουσικού συνόλου κλπ, ο χρόνος μετάβασης στον τόπο της εκδήλωσης, ο χρόνος αναμονής στον τόπο εκδήλωσης και επιστροφής στον τόπο των ΟΤΑ όπου εδρεύει το μουσικό σύνολο.

3.1.4 Σε περίπτωση που η εμφάνιση - μουσική εκδήλωση ή πρόβα πραγματοποιείται Σάββατο ή Κυριακή ή άλλη ημέρα αργίας, χορηγείται κατά το δυνατόν, ημέρα αδείας εντός του ιδίου ημερολογιακού μήνα.

3.2 Η ατομική εργασία κάθε μουσικού αναλογεί σε τρεις (3) ώρες για κάθε προγραμματισμένη πρόβα ή εμφάνιση.

4. Οι μουσικοί που υπάγονται στην παρούσα και δεν απασχολούνται με διδακτικό έργο σε Ωδείο η Μουσική Σχολή ή δεν είναι εκτελεστές οργάνου σε μουσικό σύνολο κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 αλλά παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ΟΤΑ ή ΝΠΔΔ που ανήκει σε ΟΤΑ τηρούν το ωράριο του άρθρου 36 του Ν.3586/2007 σύμφωνα με τις υπηρεσιακές ανάγκες, σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας ή τον προγραμματισμό της διοίκησης του φορέα.

5. Η πλήρης απασχόληση των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα αναλογεί στο εβδομαδιαίο ωράριο της πλήρους απασχόλησης του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, όπως εξειδικεύεται στις παραγράφους 2 και 3 και 4 του παρόντος.

6. Η μερική απασχόληση των εργαζομένων που υπάγονται στην παρούσα, καθορίζεται αναλόγως των ωρών της εβδομαδιαίας απασχόλησης, που υπολείπεται των ωρών της πλήρους απασχόλησης του άρθρου 36 του Ν. 3584/2007, όπως εξειδικεύεται στις παραγράφους 2 και 3 του παρόντος. Σε περίπτωση υπέρβασης των συμβατικών ωρών μερικής απασχόλησης καταβάλλεται η αναλογούσα αμοιβή για τις επιπλέον ώρες απασχόλησης.

Άρθρο 3

Άδειες

1.Άδειες σύμφωνα με τον Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (Ν.3584/2007).

1.  Άδειες: Οι διατάξεις των άρθρων 54-60 και των άρθρων 65-67 του Ν. 3584/2007, όπως ισχύουν καθώς και οι διατάξεις του άρθρου 1 παρ. Γ, υποπαράγρ.Γ1 εδ.11 του Ν. 4093/2012 σε συνδυασμό με τις όμοιες του άρθρ. 13 παρ. 1 του Κ. 4111/2013 έχουν εφαρμογή και για το προσωπικό με σχέση εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρ. 177 του ιδίου νόμου και για το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου εφαρμόζονται οι διατάξεις των παρ. 1,2,3 και 5 του αρθρ. 57, η παρ. 6 του αρθρ. 60 και το άρθρ. 67 του Ν. 3584/2007 σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθρ. 177 του ιδίου νόμου.

2. Αναρρωτικές άδειες: Η διάταξη του άρθρ. 61 του Ν. 3584/2007 για τη διάρκεια των αναρρωτικών αδειών εφαρμόζεται ανάλογα και στο προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που υπάγεται στην παρούσα. Οι άδειες αυτές χορηγούνται έπειτα από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρ. 62 παρ. 2-6 και 63 του Ν. 3584/2007. Για τις βραχυχρόνιες άδειες εφαρμόζονται ανάλογα οι διατάξεις των παρ. 2 και 3 του άρθρ. 62 του Ν. 3584/2007.

3. Άδεια στον πατέρα για απόκτηση τέκνου περίπτωση γέννησης τέκνου ο εργαζόμενος πατέρας που υπάγεται στην παρούσα δικαιούται άδεια δύο (2) ημερών με αποδοχές για κάθε τέκνο. Η άδεια αυτή χορηγείται και σε περίπτωση υιοθεσίας εφόσον το υιοθετημένο τέκνο δεν έχει υπερβεί το 2ο έτος της ηλικίας του.

4. Αιμοδοτική άδεια: Εργαζόμενος που ανταποκρίνεται σε πρόσκληση από υπηρεσία αιμοληψίας για κάλυψη έκτακτης ανάγκης, καθώς και αυτός που μετέχει σε οργανωμένη αιμοληψία, δικαιούται ειδική άδεια απουσίας με πλήρεις αποδοχές δύο ημερών. Η άδεια απουσίας στις ανωτέρω περιπτώσεις χορηγείται μέσα στο ίδιο ημερολογιακό έτος και σε χρόνο που καθορίζεται με ευθύνη της οικείας υπηρεσίας διοικητικού ή προσωπικού, ανάλογα με τις υπηρεσιακές ανάγκες.

Άρθρο 4 Λοιπές ρυθμίσεις

1. Κατασκηνώσεις ανηλίκων τέκνων

Στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπάγονται στην παρούσα και έχουν τέκνα ηλικίας από 6 ετών και μέχρι 14 ετών, ο εργοδότης, κατά την έννοια του άρθρου 1 της παρούσας παρέχει δυνατότητα φιλοξενίας των τέκνων στην κατασκήνωσή του. Εάν δεν διαθέτει κατασκήνωση, επιμελείται για την φιλοξενία των παιδιών σε κατασκηνώσεις, σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται από τις αποφάσεις και τον Κανονισμό Παροχών του Τ.Υ.Δ.Κ.Υ.Η δαπάνη κατασκήνωσης παιδιών βαρύνει κατά 50% τον εργοδότη και κατά 50% τον εργαζόμενο.

2. Αποζημίωση απόλυσης

Στους εργαζόμενους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, που υπάγονται στην παρούσα εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 204 του Ν. 3584/2007 για τη λύση της σύμβασης εργασίας τους και η αποζημίωση απόλυσης για όσους αποχώρησαν έως την 31.12.2012 υπολογίζεται με την αναλογούσα προσαύξηση τον μηνιαίων κατά 1/6 για το δώρο Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος αδείας. Για τους εργαζόμενους που απολύονται από 1.1.2013 κι εντεύθεν, δεν υπολογίζεται η προσαύξηση του 1/6 επί των μηναίων αποδοχών λόγω της κατάργησης του δώρου Χριστουγέννων Πάσχα και επιδόματος αδείας από 1.1.2013 με το εδάφιο 1 της υποπαραγράφου Γ 1 του άρθρου πρώτου του Ν.4093/2012 (ΦΕΚ 222 Α' 22.11.2012).

3.Μέσα ατομικής προστασίας της υγείας

3.1. Στους μουσικούς ειδικότητας πνευστών οργάνων εργαζόμενους που υπάγονται στη παρούσα χορηγείται πάντοτε σε είδος ποσότητα ενός (1) λίτρου φρέσκου γάλακτος και σε περίπτωση αδυναμίας ίση ποσότητα γάλακτος μακράς διαρκείας ή τύπου εβαπορέ με ειδική σήμανση επί κυτίου, ώστε να μην είναι εφικτή η περαιτέρω διάθεση.

3.2 Οι μουσικοί ειδικότητας πνευστών οργάνων λόγω της φύσης της εργασίας τους υποβάλλονται υποχρεωτικώς μία φορά κάθε έτος σε ακτινογραφία θώρακος.

Άρθρο 5

Διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δράσης

1. Συνδικαλιστική άδεια.

1.1. Στον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο και Γεν. Γραμματέα της ΠΕΜ-ΟΤΑ χορηγείται συνδικαλιστική άδεια με αποδοχές σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 παρ. 2 γ του Ν. 1264/1982 και συγκεκριμένα τρείς (3) ημέρες, εφόσον η ΠΕΜ - ΟΤΑ έχει λιγότερα από 500 μέλη και πέντε (5) ημέρες ανά ημερολογιακό μήνα, αν έχει 500 μέλη και άνω.

Στα μέλη της ΠΕΜ - ΟΤΑ. που είναι αντιπρόσωποι σε συνέδριο δευτεροβάθμιας ή τριτοβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης, χορηγείται συνδικαλιστική άδεια για όλη τη διάρκεια του συνεδρίου.

1.2. Διαδικασία χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας. Ο δικαιούχος της συνδικαλιστικής άδειας κατά τα ανωτέρω επιμελείται να ενημερώσει την αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη (Διευθυντή Ωδείου ή Μουσικής Σχολής ή Διευθυντή Μουσικού Συνόλου) για τον εκ μέρους του προγραμματισμό λήψης των ημερών συνδικαλιστικής άδειας και τη διευκόλυνση της ομαλής λειτουργίας της υπηρεσίας, στην οποία ανήκει . Για το σκοπό αυτό υποβάλλει εγκαίρως αίτηση-δήλωση με την οποία ζητά συνδικαλιστική άδεια συγκεκριμένων ημερών για την άσκηση των συνδικαλιστικών του καθηκόντων. Σε έκτακτες περιπτώσεις είναι δυνατόν η υποβολή της αίτησης να γίνεται εκ των υστέρων αρμόδια υπηρεσία του εργοδότη χορηγεί την αιτηθείσα συνδικαλιστική άδεια.

2. Παρακράτηση συνδικαλιστικών εισφορών

2.1. Η παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς των εργαζομένων μελών της ΠΕΜ-ΟΤΑ πραγματοποιείται από τον εργοδότη με παρακράτηση αυτής από την μηνιαία μισθοδοσία του έπειτα από έγγραφη δήλωση του εργαζόμενου μέλους της ΠΕΜ-ΟΤΑ προς τον εργοδότη, η οποία κοινοποιείται στην ΠΕΜ - ΟΤΑ, ότι επιθυμεί να παρακρατείται η συνδικαλιστική του εισφορά προς τη ΠΕΜ - ΟΤΑ από τις μηνιαίες αποδοχές του και να αποδίδεται σε αυτή.

2.2. Η ΠΕΜ - ΟΤΑ ανακοινώνει εγγράφως προς την αρμόδια οικονομική υπηρεσία του εργοδότη (Οικονομική Υπηρεσία Λογιστήριο- Δ/νση Προσωπικού του Δημοτικού Ωδείου ή Μουσικού Συνόλου που ανήκει στον ΟΤΑ ή του ΟΤΑ ): α) την επωνυμία της τράπεζας και τον αριθμό λογαριασμού της ΠΕΜ - ΟΤΑ σε αυτή στον οποίο πρέπει ο εργοδότης να αποδίδει τη συνδικαλιστική συνδρομή, β) το ποσό της μηνιαίας συνδικαλιστικής εισφοράς όπως αυτή έχει καθορισθεί νόμιμα σύμφωνα με το Καταστατικό της και γ) τον πίνακα των μελών της που απασχολούνται στο συγκεκριμένο εργοδότη αναφέροντας το ονοματεπώνυμο αυτού, την ειδικότητά του και τον αριθμό πρωτοκόλλου της δήλωσής του για παρακράτηση της συνδικαλιστικής εισφοράς από τον εργοδότη, τον αριθμό τον μισθολογικού του μητρώου και την αναλογούσα μηναία συνδικαλιστική συνδρομή.

2.3. Ο εργοδότης αποδίδει τη παρακρατηθείσα συνδικαλιστική συνδρομή μέσα στο πρώτο δεκαήμερο του επόμενου μήνα στην ΠΕΜ-ΟΤΑ με κατάθεση των παρακρατηθέντων ποσών από κάθε εργαζόμενο μέλος της ΠΕΜ-ΟΤΑ, του πίνακα σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2. του παρόντος.

Άρθρο 7

Ισχύς της Σ.Σ.Ε.

1.Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημέρα της υπογραφής της.

2. Η παρούσα ΣΣΕ περιλαμβάνει κωδικοποιημένους όλους τους ισχύοντες όρους της.

Η παρούσα υπογράφεται σε πέντε(5) όμοια αντίγραφα., ένα (1) κρατείται στο αρχείο του Ο.ΜΕ.Δ., ένα (1) έλαβαν οι εκπρόσωποι του Υπουργείου Οικονομικών και (2) δύο έλαβαν οι εκπρόσωποι της ΠΕΜ ΟΤΑ που θα επιμεληθούν την κατάθεσή της στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.