Διαφήμιση

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Σύνδεση ΧρήστηFreeCurrencyRates.com

Πρωτοσέλιδα

PDF Εκτύπωση E-mail
ΣΣΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΑΣ (Ε.Τ.Ε.Ρ.) ΜΕΛΩΝ (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)
Πέμπτη, 29 Μαρτίου 2018 00:00

Συλλογική σύμβαση εργασίας των μελών της ένωσης τεχνικών ελληνικής ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) που εργάζονται σε ραδιοφωνικούς σταθμούς (Ρ/Σ) μέλη της ένωσης ιδιοκτητών ραδιοφωνικών σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.)

Π.Κ. 5/29-3-2018

Στα γραφεία του Ο.ΜΕ.Δ. σήμερα την 28-03-2018, με την παρουσία του Μεσολαβητή, του Ο.ΜΕ.Δ. Ιωάννη Καρούζου, οι υπογράφοντες, αφενός η Ένωση Ιδιοκτητών Ραδιοφωνικών Σταθμών Αθηνών (Ε.Ι.Ι.Ρ.Α.) η οποία εκπροσωπείται νόμιμα από τους Παναγιώτη Κωστάκη, Πρόεδρο και Αγγελική Κακαουνάκη, Γεν. Γραμματέα, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας από το Διοικητικό Συμβούλιο και αφετέρου η Ένωση Τεχνικών Ελληνικής Ραδιοφωνίας (Ε.Τ.Ε.Ρ.) η οποία εκπροσωπείται από τους Παναγιώτη Μαυράκη, Πρόεδρο και Γιάννη Κολλύβα, Γεν. Γραμματέα, νόμιμα εξουσιοδοτημένοι για την υπογραφή της παρούσας, συμφώνησαν και συναποδέχθηκαν τα ακόλουθα, ως ρυθμίσεις της Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας ετών 2018-2019, σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον Νόμο 1876/90, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, το περιεχόμενο της οποίας έχει ως εξής:

Άρθρο Μόνο

Με τη παρούσα τα συμβαλλόμενα μέρη συνομολογούν να εξακολουθήσει να εφαρμόζεται η προηγούμενη από 19.2.2016 ΣΣΕ μεταξύ ΕΙΙΡΑ και ΕΤΕΡ και όλοι της οι όροι, όπως είχαν διαμορφωθεί στις 30.12.2017, για όλους τους υπαγόμενους στην εν λόγω ΣΣΕ (χωρίς καμία αλλαγή στα μισθολογικά κλιμάκια και την υπαγωγή των εργαζομένων σε αυτά όπως είχαν διαμορφωθεί την 30.12.2017). Η εφαρμογή της αύξησης της 31.12.2017 που είχε προβλεφθεί στο άρθρο 2 β της από 19.2.2016 ΣΣΕ μετατίθεται χρονικά για τις 31.12.2019.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την 1η Ιανουαρίου 2018 και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2019.

pdfΠίνακες 2018

pdfΠίνακες 2019.